intTypePromotion=1

Công văn 1243/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
195
lượt xem
3
download

Công văn 1243/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1243/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm ứng vốn kế hoạch 2008 cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1243/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1243/TTg-KTTH Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2007 V/v tạm ứng vốn KH 2008 cho Ban QL Khu CNC Hòa Lạc Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6076/ BKH- KHGDTN & MT ngày 22 tháng 8 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 10486/ BTC- ĐT ngày 7 tháng 8 năm 2007 về việc tạm ứng vốn kế hoạch năm 2008 cho công tác giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý ứng trước 300 (ba trăm) tỉ đồng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2008 cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2007 (số vốn ứng trước được Bộ Tài chính cấp ủy quyền cho tỉnh Hà Tây thực hiện). Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn được tạm ứng đúng mục đích và đúng quy định. 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2008 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để hoàn trả số vốn đã ứng trước nêu trên; cân đối, bố trí vốn ứng trước cho Dự án Xây dựng khu tái định cư sau khi Dự án được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - TTgCP, các PTTg; - Ban QL Khu CN Hòa Lạc - VPCP: BTCN, PCN, (Đã ký) Website CP, các Vụ: KG, ĐP - Lưu: VT, KTTH(3) 24 Nguyễn Sinh Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2