Công văn 1246/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 1246/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1246/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1246/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- ------------------ Số: 1246/TCT-CS Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009 V/v thuế suất thuế GTGT Kính gửi: Cục thuế Hải Phòng Tổng cục Thuế nhận được công văn số 152/CT-KK ngày 05/02/2009 của Cục Thuế Hải Phòng đề nghị hướng dẫn mức thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với dịch vụ phục vụ khách quốc phòng ăn, nghỉ tại Công ty Hải Thành - Bộ Quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Mục I, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng; Công ty Hải Thành - Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh. Công ty phải khai thuế, nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kể cả dịch vụ ăn, nghỉ do Công ty cung cấp tại Việt Nam cho khách hàng thuộc Bộ Tư lệnh; các đoàn khách nước ngoài của Bộ Quốc phòng.... Dịch vụ phòng nghỉ, ăn uống thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định tại điểm 3.22, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; điểm 3.22, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Hải Phòng được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản