Công văn 1246/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Công văn 1246/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1246/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký thuế và sử dụng hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1246/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  sè 1246 T C T/N V 6   c n g µ y 8 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc ®¨n g  ký  4  thu Õ  vµ s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n KÝnh   göi:­Côc     thuÕ  tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  Tµu ­Côc    thuÕ  tØnh  B¾c   Ninh Tr¶    lêiC«ng  v¨n  2660/CT­ sè  TQD   ngµy  th¸ng 12  4    n¨m  2002  cña Côc  thuÕ  tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  Tµu  C«ng    866  vµ  v¨n sè  CTBN­XLTT  ngµy  th¸ng  5  9 n¨m  2002  cña  Côc  thuÕ  tØnh B¾c  Ninh  viÖc  vÒ  ®¨ng  thuÕ  b¸n  ký  vµ  ho¸  ®¬n  cho  ®èi  îng      t lµ c¸ nh©n,  nhãm     c¸ nh©n  nhËn  kho¸n  kinh doanh  trong  Doanh  nghiÖp, HTX   (chñ      yÕu      lµ c¸c c«ng    ¬ng     , l ty th m¹i,vËt t ¬ng  thùc vµ    HTX  mua     b¸n,vËn  . .    t¶i . )c¸ nh©n    , tù chÞu  tr¸chnhiÖm   kÕt    vÒ  qu¶ s¶n  xuÊt  kinh doanh    cña m×nh, tùkª khainép          thuÕ  kÕt  vÒ  qu¶  kinh doanh    cña m×nh;  hµng  th¸ng,quý, n¨m      ph¶i nép    mét  kho¶n  nhÊt ®Þnh   cho  doanh  nghiÖp;   Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. VÒ     viÖc  cÊp  sè  m∙  thuÕ: Theo    quy ®Þnh  it¹  Th«ng   79/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  12/6/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  sè  75/1998/Q§­ TTg ngµy  4/4/1998 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  quy ®Þnh  m∙  vÒ  sè  ®èi t    îng nép  thuÕ    th×:C¸c   îng nép  ®èi t   thuÕ      lµc¸ nh©n  nhËn  kho¸n nªu    trªn,   do kh«ng  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh, nªn      kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn    ®Ó cÊp  giÊy  chøng nhËn  ®¨ng  thuÕ  ký  chÝnh  thøc,kh«ng  îc cÊp  sè    ®   m∙  thuÕ  riªng,c¸c     hé nhËn  kho¸n  ho¹t®éng    kinh doanh  ph¶i sö    dông  sè m∙  thuÕ  cña  së  c¬  chÝnh. 2.VÒ     viÖc  cÊp    ho¸ ®¬n  sö  vµ  dông    ho¸ ®¬n: ­ C¬     quan thuÕ b¸n    ho¸ ®¬n cho doanh nghiÖp  ®¨ng  thuÕ  cã  cã  ký  vµ  m∙  thuÕ. sè  ­        nh©n  §èi víic¸c c¸  nhËn  kho¸n  nhu  cã  cÇu  dông  sö  ho¸ ®¬n   êng  th xuyªn,th× sö      dông    ho¸ ®¬n cña  doanh  nghiÖp  chÝnh. ­ Doanh    nghiÖp ph¶i®¨ng  víic¬    ký    quan  thuÕ      c¸c c¸ nh©n nhËn kho¸n  ®Ó   îc b¸n  ®   ho¸ ®¬n, ®ång    thêithùc hiÖn c«ng    t¸cqu¶n      lý vÒ ho¸ ®¬n nh  sau: +  LËp  giÊy ®Ò     nghÞ  ho¸ ®¬n    b¸n    bæ sung  cho  doanh  nghiÖp. + Doanh nghiÖp chÝnh sau    khinhËn    ho¸ ®¬n    quan  tõ c¬  thuÕ    sÏ giao  cho    c¸nh©n nhËn kho¸n sö    dông. + Hµng  th¸ng doanh    nghiÖp ph¶ilµm  c¸o ®Çy  vÒ    b¸o    ®ñ  t×nh h×nh  sö  dông    ho¸ ®¬n cña toµn doanh nghiÖp (bao gåm   ho¸ ®¬n  giao  c¶    ®∙  cho hé  kho¸n). + Doanh  nghiÖp  chÝnh ph¶i cã    tr¸ch nhiÖm       vÒ qu¶n    lý ho¸ ®¬n   îc ®   cÊp, trong tr     êng    saiph¹m  ho¸ ®¬n.  hîp cã    vÒ    Doanh nghiÖp ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖm  bÞ  lýtheo quy  vµ  xö      ®Þnh hiÖn  hµnh.
  2. 2 ­ §èivíic¸ nh©n          nhËn  kho¸n kh«ng  nhu    cã  cÇu  dông    sö  ho¸ ®¬n  êng  th xuyªn nÕu  hîp ®ång    cã    cung cÊp hµng    ho¸,dÞch    nhu  vô,cã  cÇu  dông    sö  ho¸ ®¬n    îc c¬  sÏ ®   quan  thuÕ  cø  c¨n  vµo  ®ång  hîp  cung cÊp hµng    ho¸,dÞch vô  ®Ó   cÊp   ho¸ ®¬n    lÎtheo quy    ®Þnh. Tæng  côc thuÕ          tr¶ lêi®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ    híng dÉn §TNT  thùc  hiÖn.
Đồng bộ tài khoản