Công văn 1248/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 1248/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1248/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1248/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  sè 1248 T C T/N V 7   c n g µ y 8 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc c h Ý n h   4  s¸ch thu Õ  n h µ  ® Êt KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  ng  H Yªn Tr¶    lêiC«ng    78/CT­   v¨n sè  KH ngµy 10/3/2003 cña Côc thuÕ tØnh  ng  H Yªn  víng m ¾c   vÒ    trong viÖc    thùc hiÖn    chÝnh s¸ch thuÕ    nhµ ®Êt;Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹i§iÒu      1.a,Môc    I,Th«ng   83  t sè  TC/TCT  ngµy 7/10/1994 cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh  94/CP  sè  ngµy 25/8/1994 cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  ph¸p lÖnh thuÕ nhµ, ®Êt  ph¸p    vµ  lÖnh  söa  ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña ph¸p lÖnh  thuÕ  vÒ  nhµ, ®Êt    quy ®Þnh:    “§èi t   îng chÞu  thuÕ  ®Êt    lµ®Êt    ë,®Êt x©y dùng c«ng  tr×nh (kh«ng    ph©n  biÖt®Êt    cã  giÊy phÐp    hay kh«ng  giÊy phÐp  dông). cã    sö  §Êt  lµ ®Êt  ë    thuéc khu d©n  ë    c  c¸c thµnh thÞ  n«ng  vµ  th«n bao gåm:  ®Êt  x©y  ®∙  cÊt nhµ (kÓ  m Æt   c¶  s«ng, hå, ao, kªnh        r¹ch lµm    nhµ næi  cè  ®Þnh),®Êt    lµm vên,lµm      ao,lµm  êng    ® ®i,lµm  s©n, hay  trèng quanh    bá    nhµ,  trõdiÖn    tÝch ®Êt  nép  ®∙  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp;kÓ  ®Êt  ® îc   c¶  ®∙    cÊp giÊy phÐp, nhng      cha x©y dùng nhµ ë”. Theo quy  ®Þnh  nªu trªn, diÖn  tÝch    ®Ó tÝnh  thuÕ  ®Êt    ë, ®Êt  x©y  dùng  c«ng tr×nh kh«ng  ph©n  biÖt ®Êt  giÊy    cã  phÐp  hay  kh«ng  giÊy  cã  phÐp  sö  dông,nÕu    ngêisö    dông  ®Êt  ®ang  dông  sö  diÖn  tÝch  vµo môc  ®Ých   ®Ó x©y  nhµ    ë,x©y  dùng  c«ng  tr×nh gåm   ®Êt    c¶  vên    liÒn c¹nh nhµ      (trõdiÖn  tÝch ®Êt  ®∙  nép  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp)th× hä      ph¶ikª khainép        thuÕ  nhµ ®Êt  ®èi    víiphÇn  diÖn  tÝch nµy. ViÖc    xÐt  cÊp  giÊy chøng  nhËn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  thu  vµ  thuÕ  nhµ  ®Êt    viÖc  lµ 2  hoµn  toµn  kh¸c nhau; Khi Nhµ            níc thu thuÕ nhµ, ®Êt    kh«ng  nghÜa    cã  lµc«ng  nhËn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  hîp ph¸p  ë    cña ngêi®ang  dông    sö  ®Êt.ViÖc      x¸c ®Þnh    ®Ó   c¨n cø  tÝnh  thuÕ  lËp  vµ  bé  thuÕ nhµ ®Êt  hiÖn  nay cha  thay ®æi,vÉn      thùc hiÖn    theo quy  ®Þnh   t¹ NghÞ  i ®Þnh  94/CP  sè  ngµy  25/8/1994  cña  ChÝnh  phñ  Th«ng    83  vµ  t sè  TC/TCT  ngµy 7/10/1994 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      thihµnh  nghÞ  ®Þnh   nãitrªn. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh  ng  H Yªn biÕt vµ    thùc  hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản