Công văn 12495/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 12495/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12495/TC/TCT của Bộ Tài chính về quản lý thu thuế thu nhập cá nhân đối với các đơn vị, ngành cấp huyện, thị không có hoạt động sản xuất kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12495/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 2 4 9 5   T C / T C T   n g µ y   0 1   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 1  vÒ viÖc qu¶n lý thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi  c¸c ®¬n vÞ, ngµnh cÊp huyÖn, thÞ kh«ng cã  ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ  ®Þa ph¬ng kiÕn nghÞ vÒ viÖc kª khai, nép thuÕ thu nhËp   ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®èi víi  c¸c c¬ quan chi tr¶   thu nhËp lµ c¸c Ban, ngµnh cÊp huyÖn, thÞ (nh  Phßng Tµi  chÝnh, Phßng kinh tÕ, Phßng gi¸o dôc, Trung t©m d¹y nghÒ   cÊp huyÖn, thÞ....). VÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn   nh sau: Theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   3.22   Môc   III   Th«ng   t  sè  81/2004/TT­BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (thuÕ TNCN)  th×   c¸c   ®èi   tîng   lµ   c¬   quan   chi   tr¶   thu   nhËp   kh«ng   cã  ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× thùc hiÖn kª khai, nép  thuÕ   t¹i   Côc   thuÕ  tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së. Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ chi tr¶ thu nhËp kh«ng cã ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhng ®ãng t¹i ®Þa bµn cÊp huyÖn,  thÞ x∙, kh«ng thuËn tiÖn trong viÖc kª khai, nép thuÕ t¹i  Côc thuÕ th× ®Ò nghÞ Côc thuÕ tïy theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ  cña ®Þa ph¬ng ®Ó ph©n cÊp cho c¸c Chi côc thuÕ thùc hiÖn  qu¶n lý thu thuÕ TNCN ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ biÕt, thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản