Công văn 125/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
18
lượt xem
1
download

Công văn 125/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 125/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 125/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan ­ Bé Tµi chÝnh sè 125 TCHQ/gSQL  ngµy 08 th¸ng 1 n¨m 2004 vÒ viÖc ¸p m∙ thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thêi gian qua, mét sè Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè cã   víng m¾c trong viÖc ¸p m∙ ®èi víi mét sè linh kiÖn, phô   tïng, bé phËn xe m« t«, Tæng côc H¶i quan ®∙ cã c«ng v¨n  sè 5891/TCHQ­GSQL ngµy 19.11.2003 híng dÉn cô thÓ viÖc ¸p   m∙ c¸c mÆt hµng nµy. Tuy nhiªn, mét sè ®¬n vÞ H¶i quan   vÉn hiÓu vµ thùc hiÖn cha thèng  nhÊt nªn Tæng côc híng  dÉn lµm râ thªm nh sau: MÆt hµng lµ linh kiÖn bé ly hîp nÕu doanh nghiÖp nhËp  khÈu   ®ång   bé   (nhËp   ®Çy   ®ñ   c¸c   chi   tiÕt   cña   bé   ly   hîp)  thuéc nhãm 8714. Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu chi tiÕt, linh kiÖn  bé ly hîp rêi kh«ng ®ång bé th× ph©n lo¹i theo tõng nhãm/ m∙ sè cho tõng chi tiÕt, linh kiÖn ®ã. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh phè thùc hiÖn thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản