Công văn 1258/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
1
download

Công văn 1258/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1258/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về cho vay nộp thuế, góp vốn liên doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1258/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  1258/CV­N H N N 1   N h s n g µ y 31 th¸ng 12 n¨ m   1998 v Ò  c h o  vay  é p  thu Õ ,  n g ã p  v è n liªn o a n h  d KÝnh  öi: g  C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i Ng h th m Theo    Þ   ña  Òu  ©n  µng  ¬ng  ¹i vµ  ®Ò ngh c nhi ng h th m   doanh  nghiÖp  Ò   v viÖc cho  vay  èn    ép  Õ,gãp  èn  ªndoanh  µ    ùc hiÖn  ng  é  v ®Ó n thu   v li   v ®Ó th   ®å b c¸c gi¶iph¸p     nh»m     nh  Òn  æn ®Þ n kinh tÕ    éikhithùc hiÖn  Ët thuÕ      x∙h       Lu   Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ  Õ  nhËp        thu thu  doanh nghiÖp  Ó   õ ngµy  k t  01/01/1999;Thèng    ®èc  ©n  µng  µ   ícchØ  o    ©n  µng  ¬ng  ¹inh  Ng H Nh n   ®¹ c¸cNg h th m   sau: 1/Trong n¨m  1999, cho phÐp  c¸c Ng ©n  hµng th ng m¹i cho doanh  ¬ nghiÖp vay  èn    ép  Õ    ¹  i víi µng    Þch  ô  Êt khÈu  µ  v ®Ó n thu c¸c lo i    ®è h ho¸,d v xu   v nhËp  Èu    ¬  ë  kh trªnc s kho¶n  vay  ¶m   ® b¶o  îc nguyªn  ¾c, ®iÒu  Ön    ®  t  ki vay vèn  µ  ã  v c kh¶  n¨ng  µn    î®óng  ¹n. ho tr¶n   h 2/ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îcphÐp    Ng h th m    cho doanh nghiÖp vay    u   ®Ó ®Ç t cho  ù  ®Ç u      d ¸n  t ph¸ttr Ón li     i   ªndoanh  íic¸c tæ  v     chøc, c¸ nh©n       ë trong  µ  v ngoµiníc.   Qu¸  ×nh  ùc  Ön  ù  tr th hi s chØ   o  ãi trªn,n Õu   ã  íng  ¾ c     ©n   ®¹ n     cv m c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹i ph¶n  vÒ   ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     th m  ¸nh  Ng h Nh n     ®Ó xem   Ðt gi¶i x    quyÕt.
Đồng bộ tài khoản