intTypePromotion=1

Công văn 1260/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
5
download

Công văn 1260/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1260/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tư vấn thiết kế công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1260/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 1260/BXD-KTXD --------------------- V/v: Chi phí tư vấn thiết kế công Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009 trình. Kính gửi: Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 111/QLDA ngày 17/5/2009 của Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An về chi phí tư vấn thiết kế công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng được xác định cho công trình xây dựng, tương ứng với phân loại, phân cấp công trình theo qui định, và tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Đối với công trình sử dụng thiết kế lặp lại thì điều chỉnh với hệ số giảm theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP. Chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức chi phí cho phù hợp với công trình theo qui định hiện hành. Ban quản lý dự án Năng lượng nông thôn II tỉnh Nghệ An căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2