Công văn 1263/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
1
download

Công văn 1263/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1263/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thời gian miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1263/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  sè 1263 T C T/C S   c n g µ y 9 th¸ng  04 n¨ m  2003 v Ò  viÖc thêi  gian mi Ô n, gi¶ m  thu Õ  theo  luËt kh uy Õ n  k h Ý c h   Ç u  t trong n íc ® KÝnh   göi:Côc    thuÕ  TP.  Néi Hµ  Tr¶    lêiC«ng v¨n  39418  sè  CT/NV  ngµy 11/12/2002  cña Côc thuÕ TP.  Hµ  Néi      hái vÒ viÖc    x¸c ®Þnh     thêigian miÔn, gi¶m  thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp  (TNDN) theo  LuËt KhuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong níc;Tæng      côc  thuÕ cã  ý  kiÕn  sau: nh  1. VÒ       x¸c ®Þnh    thêigian miÔn    thuÕ, gi¶m    thuÕ: T¹i®iÓm       1.1a,Môc      II, PhÇn     B Th«ng   sè  t 22/2001/TT­ BTC  ngµy  03/4/2001  söa ®æi  Th«ng   sè  t 146/1999/TT­ BTC   ngµy  17/12/1999  cña  Tµi chÝnh  nªu:“§èivíic¬  Bé    cã        së  s¶n xuÊt kinh doanh        míithµnh  theo  ¸n  lËp  dù  ®Çu     thu nhËp  t cã    chÞu  thuÕ  ngay    tõ n¨m  hoµn  thµnh  ®Çu    a  t ® vµo  s¶n  xuÊt kinh doanh      nhng    thêigian   ho¹t®éng    s¶n xuÊtkinh doanh      cña  n¨m ®Çu     th¸ngth× doanh  díi6      nghiÖp  cã  thÓ ®¨ng  thêigian miÔn  ký      thuÕ, gi¶m    thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp      ®èi víi c¬ quan  thuÕ ®Þa  ph¬ng  b¾t  ®Çu     tõn¨m tiÕp theo.” t¹ cuèi®iÓm        vµ    i   1,Môc  I,PhÇn      C Th«ng   98/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy  24/10/2002 cña  TµichÝnh    Bé    h­ íng dÉn  thùc hiÖn  miÔn,  gi¶m  thuÕ  cho    c¸c ®èi  îng  îc hëng  ®∙i®Çu    t ®   u    t theo NghÞ  ®Þnh  sè 51/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ nªu: CP   “N¨m    x¸c®Þnh    c¸ckho¶n  îcu    thuÕ  ®   ®∙ivÒ  theo híng dÉn        t¹ Th«ng   i tnµy  îc ®   tÝnh theo n¨m    quyÕt to¸nthuÕ”.     Theo híng dÉn trªn,n¨m      x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  TNDN   îc miÔn,  ®   gi¶m  îc ®   c¨n  vµo  cø  n¨m  quyÕt    to¸n thuÕ; kh«ng  dông    ¸p  n¨m tÝnh    th¸ng lÖch  ®ñ 12    víi  n¨m quyÕt to¸nthuÕ.     2.  ViÖc    gi¶iquyÕt  miÔn   thuÕ,  gi¶m thuÕ:  §iÓm   Môc   ,PhÇn     2,  II  C Th«ng   sè  t 98/2002/TT­ BTC   nªu    trªn híng  dÉn: “Hµng  n¨m,    khi thùc  hiÖn  quyÕt    to¸nthuÕ, c¬    quan  thuÕ ph¶ix¸c ®Þnh      chÝnh thøc c¸ckho¶n  ®∙ivÒ      u    thuÕ    së  mµ c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  îc hëng  ®∙i®Çu  ,sè      ®   u    t  cßn  ph¶inép    Ng©n   s¸ch nhµ    níc cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh  th«ng      vµ  b¸o cho  së  c¬  biÕt®Ó     nép  sè  ®ñ  cßn  thiÕu  trong thêih¹n      quy  ®Þnh, hoÆc   nép    sè  thõa so  víisè    ph¶inép  ghitrong th«ng    ®∙      b¸o cña  quan  c¬  thuÕ    ®Ó gi¶m    trõvµo  sè  ph¶inép    cña  tiÕp theo”. kú    C¨n  híng dÉn    viÖc  cø    trªnth×  c«ng nhËn  thuÕ  îcmiÔn, gi¶m  u  sè  ®     do  ®∙i®Çu    îc thÓ    t®   hiÖn  trong biªn b¶n      kiÓm     tra quyÕt to¸n thuÕ      mµ kh«ng  cÇn quyÕt ®Þnh    miÔn, gi¶m    thuÕ. Tæng  côc  ThuÕ   th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản