Công văn 12634/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
16
lượt xem
1
download

Công văn 12634/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12634/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phí, lệ phí hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12634/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 12634  C/T C T  n g µy  27 th¸ng 12 n¨ m  2001  T v Ò  viÖc p h Ý, lÖ p h Ý   µ n g  h ¶i h KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ ­ Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng Thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña ChÝnh  phñ    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc  ng©n  s¸ch nhµ    Tµi chÝnh  ban  níc,Bé    ®∙  hµnh  QuyÕt ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  28/5/2001    vÒ møc  thu phÝ,  phÝ   lÖ  hµng    h¶i.Qua     thêigian  thùc hiÖn  ph¸t sinh  ®∙    mét  víng  ¾c,  Tµi  sè  m Bé  chÝnh híng dÉn  thÓ    cô  thªm mét  ®iÓm   sau: sè  nh  1. Träng      t¶itÝnh  phÝ        ®èi víitµu chë giµu    th«,x¨ng dÇu  s¶n phÈm, gas  vµ dÇu  thùc vËt ® îc¸p        dông  ph¬ng  ph¸p tÝnh quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   kho¶n  b  1  §iÒu  QuyÕt  2  ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  25/5/2001 cña  tr   Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh  viÖc  vÒ  ban  hµnh møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  hµng h¶i. 2. Tµu    thuû vµo, rêic¶ng  khèil hµng      cã   îng  ho¸ mçi îtbèc  l  hoÆc     i dì t¹  c¶ng  nhá h¬n  30%  tæng  träng    t¶itoµn  phÇn  cña  tµu thuû (DWT)  th×  îc ®   gi¶m 50%  møc    thu quy  ®Þnh ¬ng  t øng    t¹ môc    i I,môc    IIphÇn  cña  B  BiÓu  phô  lôc sè    2  ®iÓm   môc      1, sè  vµ  5  IIcña BiÓu  phô    3  lôc sè  ban  hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC  (tÝnh theo tõng l          ît vµo  tµu hoÆc     rêic¶ng).  Trêng      hîp tµu thuû vµo,rêic¶ng  khèil       cã   îng hµng    ho¸ mçi îtbèc  l  hoÆc   dìt¹ c¶ng     i nhá h¬n 50%   tæng träng t¶i     toµn phÇn  cña    tµu thuû (DWT)    îc   th× ®   gi¶m  30%  møc    thu quy ®Þnh ¬ng  t øng    t¹ môc    i I,môc    IIphÇn  cña  B  BiÓu phô  lôc sè    2  ®iÓm   môc      1, sè  vµ  5  IIcña BiÓu  phô    3  lôc sè  ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC  (tÝnh theo tõng l          ît vµo  tµu hoÆc     rêic¶ng). 3. MiÔn    phÝ b¶o  ®¶m  hµng          h¶i®èi víitµu s«ng    (tµu kÐo, ®Èy,      laid¾t,  sµ    lan biÓn,sµ      lan LASH   thuéc ph¬ng    tiÖn vËn    êng    t¶i® s«ng) quy    ®Þnh  i t¹  ®iÓm   môc     3c  IIphÇn    B cña BiÓu phô    2  lôc sè  ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC. 4.VÒ     phÝ  cÇu  bÕn, phao    neo: a) C¨n cø  Kho¶n  1  §iÒu 2  NghÞ  ®Þnh  sè 04/1999/N§­  ngµy  CP 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ    phÝ    nícth×  lµkho¶n    nhµ      thu do  nícquy  ®Þnh  nh»m     b﮾p  mét  phÇn    chiphÝ  cña  ng©n  s¸ch nhµ      níc vÒ ®Çu   , vÒ   t   qu¶n   lý ho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng    sù      c«ng  céng kh«ng mang tÝnh kinh doanh.Do      ®ã: ­ C¸c vïng    níc,cÇu  bÕn,  phao  neo  ng©n  do  s¸ch  nhµ    níc ®Çu    x©y  t dùng (kÓ  vïng nícthuéc chñ  c¶        quyÒn  quèc    giao cho  gia)vµ    C¶ng  qu¶n    vô  lý (c¬ quan  qu¶n    lý nhµ      níc vÒ hµng   h¶i)hoÆc     c¸c vïng    níc,cÇu  bÕn, phao  neo  ng©n  do  s¸ch  nhµ    níc ®Çu    t x©y  dùng  sau    ®ã giao  cho doanh nghiÖp  c¶ng qu¶n    lý,nhng  doanh  nghiÖp  c¶ng  kh«ng h¹ch to¸n kinh doanh      (doanh  nghiÖp  kh«ng  ph¶ib¶o    toµn vèn ®èi      víitµis¶n  îc giao,kh«ng  ®     trÝch khÊu  hao TSC§   h¹ch  vµ  to¸n vµo      chiphÝ  kinh doanh, kh«ng      thùc hiÖn    nghÜa  vô 
  2. 2 thuÕ    víinhµ    níc theo  LuËt ®Þnh) th× kho¶n thu    vÒ neo ®Ëu,  dông  sö  cÇu  bÕn,  phao neo    lµ kho¶n    thu phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ    îc¸p dông    níc,®     møc  thu theo quy      ®Þnh   t¹ QuyÕt  i ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC   trªn. nªu  ­ §èivíivïng níc,cÇu            bÕn,  phao  neo  doanh  do  nghiÖp c¶ng  ®Çu   tx©y  dùng    ®Ó kinh doanh    hoÆc   vïng    níc,cÇu bÕn,  phao  neo  ng©n  do  s¸ch  nhµ  níc ®Çu    x©y    t dùng  sau    ®ã giao  cho  doanh  nghiÖp  c¶ng  h¹ch  to¸n kinh     doanh  (doanh  nghiÖp ph¶ib¶o    toµn vèn        ®èi víitµis¶n  îcgiao,trÝch khÊu  ®       hao  TSC§   h¹ch  vµ  to¸n vµo      chi phÝ  kinh doanh, nép    tiÒn thuª ®Êt    ®èi    víi phÇn  bÕn    îcgiao vµ  b∙i®     nép  thuÕ    víinhµ    níctheo   luËt®Þnh)    th× kho¶n   thu vÒ  neo ®Ëu,  dông  sö  cÇu  bÕn,  phao neo      lµ gi¸dÞch  (doanh  vô  thu) cña    doanh  nghiÖp  c¶ng, kh«ng    thuéc  ®èi îng  t ®iÒu  chØnh  cña NghÞ   ®Þnh  sè  04/1999/N§­   CP cña  ChÝnh  phñ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC. b) Theo ®iÓm     3, môc  I Phô    QuyÕt  II   , lôc 1  ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC   th×:“Tµu    thuû  träng t¶idíi cã        200GT,  tæng      i thu hailo¹ phÝ  neo  ®Ëu  i t¹ vòng,     vÞnh  phÝ  dông  vµ  sö  cÇu, bÕn, phao      neo  mét chuyÕn  (bao gåm  îtvµo  l   l  vµ ît rêi)lµ 46      USD/tµu  trong ph¹m    ngµy; ngµy  vi 5    thø s¸u      trë ®i, mçi ngµy  thu  thªm  USD/tµu”. 11   Trong  cïng mét    khu vùc hµng    c¶ng  qu¶n      h¶ido  vô  lý,tµu thuû  träng cã    t¶idíi     200GT  thùc tÕ    neo  ®Ëu  i t¹ vòng,vÞnh      nÕu  tr¶®ñ    ®∙    cícphÝ  cÇu bÕn  phao  neo  i t¹ c¶ng theo møc   nªu    kh«ng  thu  trªnth×  ph¶itr¶phÝ      neo ®Ëu   i t¹  vòng, vÞnh  ngîc l¹     vµ    i nÕu   , cha      tr¶ ®ñ tiÒn    cíc phÝ cÇu bÕn   phao  neo  i t¹  c¶ng  ph¶itr¶phÝ  th×      neo ®Ëu   i t¹ vòng  vÞnh theo quy ®Þnh  trªn.Trêng      hîp nµy,c¬    quan  C¶ng  ph¶iyªu  vô    cÇu  ngêivËn    chuyÓn  xuÊt tr×nh chøng          tõ tr¶ tiÒn cícphÝ      cÇu  bÕn  phao neo      ®Ó gi¶i quyÕt cô    thÓ. c) T¹m      thêikh«ng    thu phÝ  neo ®Ëu  i t¹ vòng,vÞnh      quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       1, môc  II , I phÇn  B, Phô  lôc sè 1  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  48/2001/Q§­BTC     : ®èi víi ­ Tµu    thuû ph¶ichuyÓn          t¶i mín  vîi hoÆc   trong thêigian chê        thuû  iÒuë  tr   vïng nícc¶ng  íckhicËp      tr     c¶ng  ViÖtNam.   ­Hµng      ho¸ ph¶ixÕp, dìt¹ c¸cvïng chuyÓn    íckhivµo            i   t¶i     tr cËp  c¶ng  ViÖt  Nam. Trêng      hîp tµu thuû  neo ®Ëu  xÕp, dì toµn  hµng    i vµ      bé  ho¸ t¹  vòng,vÞnh    th× tµu thuû  hµng  vµ  ho¸ ®Òu  ph¶i chÞu    phÝ neo ®Ëu  theo  quy ®Þnh   i t¹  ®iÓm     1, môc  I phÇn  phô    II   , B,  lôc sè1 ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè  48/2001/Q§­ BTC. d) §èivíi       hµng    ho¸ xÕp, dì t¹ vòng,vÞnh      i     hoÆc   dông  sö  cÇu  bÕn, phao  neo ph¶ichÞu    phÝ  neo ®Ëu hoÆc   phÝ  dông  sö  cÇu  bÕn, phao  neo    th× chñ  hµng  hoÆc  ngêi ® îc uû          th¸clµ ®èi îng t ph¶itr¶phÝ. Do        ®ã,  nÕu  chñ hµng  kh«ng    trùctiÕp    tr¶tiÒn phÝ  ngêivËn  th×    chuyÓn  êi ® îcuû  (ng     th¸c)ph¶itr¶       tiÒn phÝ.    C¬ quan  thu phÝ cÊp  biªn laithu      phÝ cho  ngêi trùc tiÕp        tr¶tiÒn  phÝ  êitr¶tiÒn phÝ  (ng       ®øng    tªntrong biªnlai         tiÒn). thu NgêivËn    chuyÓn    vµo    c¨n cø  hîp ®ång vËn  chuyÓn    ®Ó thanh    to¸nphÝ  neo ®Ëu    t¹ vòng,vÞnh  phÝ  dông  i   vµ  sö  cÇu  bÕn, phao    neo theo  ®iÒu kho¶n  ®∙  cam  kÕt    víichñ hµng. 5. Theo    ®iÓm   phÇn  phô    ban  2  A  lôc 4  hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  48/2001/Q§­BTC   ®èi t     th×   îng ¸p dông  biÓu phÝ hµng    i h¶it¹  ph©n c¶ng xuÊt  dÇu    c¸cc¶ng  th« vµ    chuyªn dïng    phôc  dÇu  vô  khÝ      lµ:“ Tµu thuû  chuyªn dïng   
  3. 3 phôc  th¨m    vô  dß, khaith¸cdÇu      khÝ  (tµu thuû    ho¹t®éng    dÞch  dÇu  vô  khÝ,  c«ng tr×nh,cøu      hé, kh¶o    s¸t®Þa  chÊt,khoan.. . )tµu    . .  , thuû    trë hµng xuÊt,  nhËp khÈu  phôc  cho    vô  ho¹t®éng dÇu  khÝ  c¸c tµu thuû  vµ      kh¸c vµo      ra c¶ng  chuyªn dïng    phôc  dÇu  vô  khÝ”.Do    ®ã,    dÞch  cña    c¸c tµu  vô  c¸c c«ng    tydÇu  khÝ ViÖt Nam   söa    ®i  ch÷a hoÆc  lµm  dÞch  tõ c¸c c¶ng    vô      néi ®Þa  kh¸c vµ    c¸ctµu ViÖtNam         kh¸cvµo,rêic¶ng        chuyªn dïng phôc  dÇu      vô  khÝ  ®Òu  thuéc  ®èi îng  dông  t ¸p  møc   quy  thu  ®Þnh  i t¹ Phô    ban  lôc 4  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  48/2001/Q§­BTC   trªn. sè    nªu  6. C«ng      v¨n nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy    kÓ    ký.C¸c quy ®Þnh kh¸c  kh«ng    ®Ò cËp  iC«ng  t¹  v¨n nµy thùc hiÖn  theo ®óng quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  28/5/2001 cña  TµichÝnh  phÝ, lÖ    Bé    vÒ    phÝ  hµng h¶i. §Ò  nghÞ  c¸c  , Uû   Bé    ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  chØ  ®¹o c¸c  quan, ®¬n   thùc  c¬    vÞ  hiÖn thu,nép    phÝ,  phÝ  lÖ  hµng    h¶i theo ®óng  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  48/2001/Q§­ sè  BTC   híng vµ    dÉn    bæ sung    trªn ®©y. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ    quan,®¬n  ph¶n    c¸cc¬    vÞ  ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn      bæ sung.  
Đồng bộ tài khoản