Công văn 127/TCT/NV7 của tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Công văn 127/TCT/NV7 của tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 127/TCT/NV7 của tổng cục Thuế về việc tính tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 127/TCT/NV7 của tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  æ n g   ô c thu Õ   è  127 T C T/ N V 7  n g µ y 08  t c s th¸ng 1 n¨ m  2002  v Ò   Ö c t Ý nh ti Ò n thuª  Ê t vi ® KÝnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh    ×nh Th¸iB Tr¶  êiC«ng  l  v¨n  è  s 1053 CT/KH  µy  ng 24/12/2001  ña  ôc  Õ  cC thu tØnh  Th¸iB×nh  Ò   Öc:"TÝnh  Òn thuª®Êt",Tæng  ôc  Õ  ã    Õn      v vi   ti       c thu c ý ki nh sau: §iÓ m   M ôc   ,Ph Çn     3,  II  I,Th«ng   sè  t 35/2001/TT­BTC   µy  ng 25/5/2001   cña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  ép  Òn thuª®Êt,gãp  èn  ªndoanh  BT  h  vi n ti       v li   b»ng  gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  ña    chøc,hé    nh, c¸ nh©n     sd ®Ê c c¸c tæ    gia ®×    trong níc    quy  nh  i îng kh«ng  ®Þ ®è t   ph¶inép  Òn thuª®Êt:"Tæ     ti       chøc kinh tÕ  ∙  Ën    ® nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p tõngêikh¸choÆc   ∙  îcNhµ   íc nh   sd ®Ê h          ®®   n  giao  t  ã  tiÒn  ö  ông  t  µ   Òn    ®Ê c thu  sd ®Ê m ti ®ã kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n   c ngu g t   s¸ch Nhµ   ícth× kh«ng    n    ph¶ichuyÓn    sang    t…". thuª®Ê C¨n  vµo  cø  quy  nh  ®Þ trªn, êng  îp C«ng    Êt nhËp  Èu  ¬ng     tr h  tyxu   kh H Sen Th¸iB×nh  îc Nhµ   íc giao  t  ã  tiÒn  ö  ông  t  µ   Òn      ®  n  ®Ê c thu  sd ®Ê m ti ®ã kh«ng  cã  ån  èc  õ ng©n  ngu g t   s¸ch  µ   íc th×  Nh n   kh«ng  ph¶i chuyÓn    sang thuª ®Êt;     C«ng    ty ph¶inép  Õ  µ  t  µng    thu nh ®Ê h n¨m  theo quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Ò   l v thuÕ  µ  t. nh ®Ê Trêng  îp  h C«ng    Êt  Ëp  Èu  ¬ng  ty xu nh kh H Sen Th¸iB×nh  îc nhµ  íc   ®  n  giao  t; C«ng    ∙  ép  Òn  n   ï thiÖth¹ivÒ   t  µ  îc coilµ ®∙  ép  ®Ê   ty ® n ti ®Ò b       ®Ê v ®       n m ét  Çn  Òn  ö  ông  t  ph ti s d ®Ê theo  quy  nh  ¹  ôc    Çn  , ®Þ tiM IV,Ph II Th«ng    è  ts 35/2001/TT­ BTC   µy  ng 25/5/2001  ña  é   µi  Ýnh  c B T ch nªu trªn;Nay    C«ng    ty thuéc  i  îng  ®è t chuyÓn  sang  thuª ®Êt, th×  è  Òn  ö  ông  t      s ti s d ®Ê kh«ng  ã  c nguån  èc  õ ng©n  g t  s¸ch Nhµ   íc(t Òn huy  ng  ña    n  i   ®é c CBCNV,  Òn vay  ©n   ti   ng hµng, c¸c nguån  Òn     ti huy  ng  ®é kh¸c)®∙  ép  µo  ©n    n v ng s¸ch Nhµ   íc ® îc trõ   n     vµo  Òn thuª®Êt  ti     ph¶inép  µng    h n¨m. § Ò   Þ  ôc  Õ  ngh C thu tØnh    ×nh    vµo  íng dÉn    µ  å  ¬  ô  Th¸iB c¨n cø  h  trªnv h s c thÓ  ña  c C«ng    Êt nhËp  Èu  ¬ng  ty xu   kh H Sen Th¸iB×nh    ö  ýtheo  ng    ®Ó x l   ®ó chÝnh  s¸ch.  
Đồng bộ tài khoản