Công văn 1271/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
106
lượt xem
3
download

Công văn 1271/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1271/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1271/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc  B T ­ t thu Õ  sè 1271 T C T/N V 5   n g µ y 10 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò  viÖc thuª n h µ  thÇ u  n íc n g o µi KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Kh¸nh  Hoµ Tr¶    lêiC«ng  v¨n  711/CT­ sè  TQD     ®Ò ngµy  13/08/2002 cña Côc thuÕ  tØnh  Kh¸nh  Hoµ  nghÜa  thuÕ        vÒ  vô  ®èi víi nhµ  c¸c thÇu    nícngoµicña    C«ng  tyDu    lÞch H¶i D ¬ng,Tæng        côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Ngµy  07/3/2002 Tæng  côc ThuÕ  ®∙ ban hµnh C«ng  v¨n sè 1019  TCT/NV5  híng dÉn    nghÜa  thuÕ        vô  ®èi víi nhµ  c¸c thÇu    nícngoµicña    C«ng    ty Du lÞch    ¬ng  H¶i D thùc hiÖn    theo híng  dÉn  i t¹ Th«ng   169/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh. §Ò   Bé      nghÞ  Côc  thuÕ  tØnh Kh¸nh  Hoµ    c¨n cø vµo  híng dÉn  it¹ C«ng  v¨n nµy, thùc  thùc    tÕ  hiÖn hîp  ®ång,  viÖc thanh  to¸n,quyÕt        to¸nhîp ®ång  cïng c¸c hå        s¬,chøng    li   tõ cã  ªnquan      ®Ó x¸c ®Þnh  nghÜa  thuÕ  vô  cña    c¸cnhµ  thÇu    nícngoµitheo nguyªn t¾c:       Trêng  theo  ®ång, c¸c ho¹t®éng  hîp  hîp        cung  cÊp dÞch  (qu¶ng    vô  c¸o, tiÕp thÞ..   . cña    chøc,c¸ nh©n    ) c¸c tæ      nícngoµi(nhµ    thÇu    nícngoµi)diÔn      ra t¹  iViÖt Nam     th×  ph¶i chÞu    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)  thuÕ    vµ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  (TNDN)  theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    169/1998/TT­ t sè  BTC.  Tr­ êng  theo    hîp  hîp ®ång, c¸c ho¹t®éng        cung  cÊp  dÞch  nªu    vô  trªncña    c¸c tæ  chøc,c¸ nh©n        nícngoµidiÔn    ngoµiViÖt Nam     ra ë      (kh«ng  thùc hiÖn  i   t¹ ViÖt   Nam)  th× kh«ng  thuéc  ®èi îng  t ph¶i chÞu    thuÕ  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   theo   quy ®Þnh   t¹ Th«ng   169/1998/TT­ i tsè  BTC. C«ng  nµy  v¨n  thay thÕ    C«ng  sè  v¨n  126 TCT/CS ngµy 08/01/2002 cña  Tæng côc  ThuÕ. Tæng  côc thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc thuÕ tØnh Kh¸nh Hoµ biÕt vµ    híng dÉn    c¸c®¬n  thùc hiÖn.   vÞ     

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản