intTypePromotion=1

Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính về việc chuyển giao vốn vay tín dụng đầu tư từ ngân hàng thương mại sang Quỹ hỗ trợ phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 12725/TC-TCNH của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  12725/TC­T C N H  n g µ y   c 28 th¸ng 12 n¨ m  2001 V Ò   vi Ö c c h u y Ó n  giao v è n vay T D § T  t õ N H T M  san g  Q u ü  H T P T K Ýnh  öi: g  C¸c  é, c¬  B   quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, thu   ph          Uû           ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   ph tr     Thùc  Ön  hi chØ  o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, tõ ngµy  ®¹ c Th t Ch ph     1/1/2002,nh÷ng    ®¬n  Þ  éc diÖn  ang  îcvay  èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc v thu   ® ®  vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   t¹    ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc  ic¸c ng h th m  doanh  µ   a    ©n  Õt  è  èn  îc m ch gi¶ing h sv ®  vay  × chuyÓn  th   sang vay  ¹  ü   ç  î ti Qu h tr    iÓn phÇn  èn  ph¸ttr   v cßn  ¹ (C«ng    l  i v¨n sè  4753/VPCP­KTTH   µy  ng 9/10/2001  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ). Bé   µi  Ch ph   T chÝnh    Þ     é,  µnh, ®Þa   ¬ng  èi hîp  ®Ò ngh c¸c B ng   ph ph   chØ   o  ùc hiÖn    ®¹ th   nh sau: 1. C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc    ng h th m  doanh, Quü   ç  î   h tr    iÓn khÈn  ­ ph¸ttr   tr ¬ng  chøc  ùc  Ön  tæ  th hi theo  íng  Én  ña  é   µi  Ýnh  ¹  h d c B T ch t iC«ng v¨n  è  s 12631/TC­TCNH   µy  ng 26/12/2001  ¶m   ® b¶o  Ën  Ön,kh«ng  ©y  thu ti   g ¸ch  ¾c  t cho    ñ  u  . c¸cch ®Ç t 2.C¸c  é, ngµnh  µ  a  ¬ng:   B  v ®Þ ph   ­ ChØ   o    n  Þ  ùcthuéc ®ang  îcvay  èn  Ýn  ông    ®¹ c¸c ®¬ v tr     ®  vtd §TPT  ña  c Nhµ   íc chñ  ng  èihîp víic¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i quèc  n  ®é ph         h th m  doanh  µ  ü   v Qu hç  î   iÓn®Ó   µm  ñ tôcvay  Õp sè  èn  tr ph¸ttr   l th     ti   v cßn  ¹cha  îcgi¶i ©n. l i ®    ng ­ Tæng  îp nhu  Çu    h  c vay  èn  Ýn  ông  vtd §TPT  ña  µ   ícn¨m  c Nh n   2002  öi g  Quü   HTPT     ã    th«ng  chØ    Ýn  ông  ®Ó c c¨n cø  b¸o  tiªut d §TPT  ña  µ   ícn¨m  c Nh n   2002  (trong ®ã   ã    c danh  ôc    ù  chuyÓn  õ NHTM Q D   m c¸c d ¸n  t  sang vay  ü   Qu HTPT). § Ò   Þ    é, ngµnh,®Þa  ¬ng  èihîp chØ  o  ùc hiÖn. ngh c¸cB     ph ph     ®¹ th    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2