Công văn 1279/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
3
download

Công văn 1279/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1279/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1279/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  sè 1279 T C T/N V 5   c n g µy  11 th¸ng 04 n¨ m  2003  Ò  viÖc hå  s¬ h o µ n  thu Õ  G T G T v KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Kiªn  Giang Tæng  côc thuÕ nhËn  îcC«ng    72  ®   v¨n sè  CT/NVT  ngµy  26/3/2003 cña  Côc thuÕ tØnh  Kiªn Giang      s¬    hái vÒ hå  hoµn  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)    cho Héi ch÷ thËp    ®á tØnh  Kiªn Giang      khix©y dùng    c¸c c«ng tr×nh phóc  i lî  b»ng nguån  vèn viÖc    trîcña    Héi ch÷  thËp  óc.VÒ   ®á    vÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  híng  cø  dÉn  it¹ §iÓm     1.1,Môc    I Th«ng   06/2001/TT­ t sè  BKH   ngµy  20/9/2001 cña  KÕ     Bé  ho¹ch vµ    §Çu ,c«ng  t  tr×nh nhµ  sinh vµ      vÖ    nícs¹ch ® îc     x©y dùng  i t¹ tØnh  Kiªn Giang    b»ng  nguån  tiÒn  Héi ch÷  do    thËp    tµitrî ®á óc      mét phÇn,    ®Þa   vµ  do  ph¬ng  ®ãng  gãp  mét  phÇn    lµ c«ng tr×nh x©y  dùng  thuéc nguån    vèn viÖn    trî kh«ng hoµn  iDo  l¹  ®ã,    quy  . c¨n cø  ®Þnh    t¹ §iÓm    i 20, Môc     IIPhÇn     A Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   ngµy  29/12/2000 cña  Tµi Bé    chÝnh  hµng    cho    chøc  th×  ho¸ b¸n  c¸c tæ  quèc    tÕ,ngêinícngoµi®Ó         viÖn    trî nh©n  ®¹o,viÖn      trîkh«ng  hoµn    l¹thuéc ®èi t   i    îng kh«ng  chÞu thuÕ GTGT. Thñ    s¬  tôc,hå  miÔn  thuÕ  GTGT       chøc  ®èi víitæ  quèc    tÕ,ngêinícngoµi       mua  hµng ho¸    ®Ó viÖn    trînh©n  ®¹o, viÖn      trîkh«ng hoµn  i îc thùc  l¹ ®     hiÖn  theo híng dÉn  iC«ng  t¹  v¨n  1664  sè  TC/TCT   ngµy 27/2/2002 cña      Bé Tµi chÝnh (b¶n photocopy göikÌm).     Tæng  côc thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc thuÕ  tØnh Kiªn Giang    biÕt vµ    híng dÉn  Héi ch÷    thËp  tØnh    ®á  KiªnGiang  thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản