Công văn 128/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
153
lượt xem
5
download

Công văn 128/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 128/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 128/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 128 tct/nv5  n g µy  9 th¸ng 1 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  o µ n  thu Õ   h gtgt KÝnh  göi: ­    Côc  thuÕ  tØnh  Tuyªn Quang, Ninh B×nh,  NghÖ   An,   Qu¶ng  B×nh,  Qu¶ng  TrÞ,B×nh    §Þnh, BÕn     Tre ­Ban    qu¶n    ¸n  lýdù  ph¸ttriÓn    cÊp  tho¸tníc.   Tæng  côc thuÕ  nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  498/DACTN   sè  ngµy 16/12/2002  cña Ban  qu¶n    ¸n    iÓn cÊp  lýdù  ph¸ttr   tho¸tníc (göikÌm)        kiÕn nghÞ    vÒ viÖc  thùc hiÖn    hoµn thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng(GTGT)      ¸n cÊp    vÖ  ®èi víidù    nícvµ  sinh  cho    c¸c tØnh Tuyªn Quang, Ninh    B×nh, NghÖ     An, Qu¶ng  B×nh, Qu¶ng    TrÞ,  B×nh  §Þnh,BÕn         Tre.VÒ vÊn   ®Ò nµy,Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  híng dÉn  iTh«ng   sè  t¹  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  vµ  Th«ng   sè  t 41/2002/TT­ BTC   ngµy  3/5/2002  cña    Bé Tµi  chÝnh,  chñ  ¸n dù    ODA   vay  ®∙i® îcNg©n  u      s¸ch Nhµ      níccÊp    ph¸ttoµn  hoÆc   bé  chñ  ¸n ODA   dù    ® îcNg©n     s¸ch Nhµ      níccÊp   ph¸tmét  phÇn  mét  vµ  phÇn  cho  vay  i® îcphª l¹       , duyÖt  íc ngµy  tr   29/5/2001    (lµngµy  NghÞ   ®Þnh  17/2001/N§­   hiÖu  sè  CP cã  lùcthihµnh) ® îchoµn    thuÕ          l¹ sè  i GTGT   tr¶khimua  ®∙      hµng   ho¸,dÞch  sö  vô  dông  cho  ¸n.Trêng    dù    hîp chñ  ¸n ®∙    dù    trùctiÕp nép    thuÕ GTGT       ®èi víihµng  nhËp  khÈu  dông  sö  cho  ¸n theo  dù    th«ng  nép  b¸o  thuÕ cña  quan    c¬  h¶iquan  cho  chñ  ¸n  dù  th×  chñ  ¸n  îc hoµn  i dù  ®   l¹ thuÕ    GTGT   nép. Chøng      ®∙    tõ ®Ó thùc hiÖn    hoµn  thuÕ GTGT   ®èi    víihµng nhËp  khÈu        lµ biªn lainép  thuÕ  do  c¬ quan   h¶iquan  cÊp. Trêng hîp chñ  ¸n  ® îc Ng©n   dù  ®∙    s¸ch Nhµ    níc cÊp  vèn      ®Ó tr¶ thuÕ  GTGT  ®èi    víihµng ho¸, dÞch  mua   iViÖt    vô  t¹  Nam  hoÆc   hµng  ho¸ nhËp  khÈu  dông  sö  cho  ¸n th×  dù    chñ  ¸n kh«ng  îchoµn  dù    ®   thuÕ  GTGT.  thuÕ  Sè  GTGT   ® îcNg©n  ®∙    s¸ch Nhµ      níccÊp ph¶i® îctÝnh      vµo      gi¸trÞvèn cña  ¸n. dù  §Ò  nghÞ    c¸c Côc thuÕ xem  xÐt    gi¶iquyÕt  s¬    hå  ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ  GTGT   cña Ban qu¶n    ¸n ph¸ttr   lýdù      iÓn cÊp  tho¸t     theo  níc quy  ®Þnh nªu  trªn,   b¸o c¸o Tæng      côc thuÕ    ®Ó híng dÉn      gi¶i quyÕt nÕu  vÊn      cã  ®Ò víng m ¾c.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản