Công văn 1282/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
28
lượt xem
2
download

Công văn 1282/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1282/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu xe gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1282/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc H ¶i q u a n   S è  1282/TC H Q­K T T T  n g µ y   B T ­ T 27  th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc x ö   3  lý thu Õ   n h Ë p  k h È u  xe g ¾ n  m ¸y KÝnh      göi :C¸c  Côc    h¶i quan  tØnh, thµnh    phè,  §Ó  ®¶m  b¶o viÖc thùc hiÖn        truy thu,truy hoµn thuÕ nhËp  khÈu n¨m   2001        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp s¶n  xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y  îcdøt  ®   ®iÓm,  sau    khi häp bµn thèng nhÊt    víiTæng  côc  ThuÕ.  Tæng  côc  ëng  tr Tæng   côc H¶i quan yªu cÇu Côc  ëng  tr Côc H¶i  quan tØnh, thµnh    phè tËp  trungchØ    ®¹o        r¸oriÕtc¸cc«ng viÖc sau: 1­    Tæ chøc   îng  lùc l nghiªncøu    s©u híng dÉn  i   t¹  C«ng  sè  c¸c v¨n  4687  TCT/NV3  ngµy  9/12/2002  sè  vµ  674/TCT/NV3  ngµy  24/2/2003 cña      Bé Tµi chÝnh  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn  íc®©y  xö              êng      tr   vÒ  lýtruythu ®èi víi tr c¸c hîp vi ph¹m    nh vîtc«ng    suÊt,b¸n    h¹n ng¹ch…     ®Ó tÝnh  ichÝnh  l¹  x¸c  thuÕ  sè  nhËp  khÈu ph¶itruythu,truyhoµn          n¨m 2001 cña tõng doanh    nghiÖp. * C¸c    ®¬n  trùctiÕp lµm      vÞ      thñ tôcnhËp  khÈu  cho    c¸cdoanh nghiÖp c¨n  cø    liÖu trªntê khaih¶iquan    c¸c sè            ®Ó tÝnh    thuÕ  l¹ sè  i nhËp khÈu cho tõng  tr êng    thÓ: hîp,cô  ­ §èivíisè  linhkiÖn        bé    kh«ng    viph¹m  theo quy ®Þnh  i     t¹  v¨n b¶n  c¸c h­ íng dÉn    hiÖn  hµnh    linhkiÖn  îcquyÕt    (sè bé    ®   to¸ntheo Biªn b¶n    quyÕt to¸n)  th× c¨n  vµo  cø  thuÕ  suÊt,ph¬ng    ph¸p    x¸c ®Þnh    ® îc híng  gi¸®∙    dÉn    rÊt cô  thÓ  i t¹ C«ng    4687  v¨n sè  TCT/NV3  sè  vµ  674  TCT/NV3  dÉn      trªn®Ó tÝnh  i l¹  sè thuÕ thùc ph¶inép      cña doanh  nghiÖp  trongn¨m    2001. ­ §èivíisè  linhkiÖn          bé    viph¹m ph¶itruythu theo        thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu 60%   tÝnh  th×  ngay  thuÕ  sè  thùc ph¶inép  th«ng      vµ  b¸o cho    c¸c doanh  nghiÖp. ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp cha  Biªnb¶n  ký    quyÕt      to¸n(cã danh  s¸ch kÌm    theo) th×    tÝnh theo thuÕ suÊt 60%     ®èi    víitoµn  sè    bé  linhkiÖn  nhËp khÈu  cña    c¸cdoanh  nghiÖp  nµy  th«ng    vµ  b¸o ngay cho doanh nghiÖp. ­ Thùc    hiÖn viÖc      thuÕ  bï trõsè  nhËp  khÈu  îc truyhoµn  ®     cho  thuÕ  sè  nhËp  khÈu ph¶itruythu theo            c¸c tê khainhËp    khÈu    linhkiÖn  2  xe  b¸nh g¾n  m¸y  cña  tõng doanh    nghiÖp  ®¨ng  lµm        ký  thñ tôct¹ ®¬n  m×nh. i vÞ  ­ §èi víic¸c doanh          nghiÖp  tÝnh  ®∙  to¸n ® îc theo      híng dÉn  i t¹ C«ng    v¨n 4687  TCT/NV3  (kh«ng ph¶itÝnh        to¸nl¹ theo ®iÒu  i   chØnh    bæ sung  cña C«ng  v¨n sè    674  TCT/NV3)  ®∙  vµ  th«ng  cho    b¸o  c¸c doanh  nghiÖp  yªu  th×  cÇu    c¸c doanh  nghiÖp  thùc hiÖn    ®óng  ho¹ch        kÕ  tr¶nî,thêigian   gi∙nnî…  theo híng  dÉn    t¹ C«ng    i v¨n 4687 TCT/NV3. Trêng    hîp ph¶i®iÒu    chØnh    l¹ theo  i híng dÉn  i   t¹ C«ng      v¨n 674 TCT/NV3  th× c¸cdoanh      nghiÖp ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu ph¶itruythu do  quan          c¬  H¶i quan  th«ng b¸o theo ®óng quy ®Þnh  it¹ ®iÓm     b, môc    IIC«ng  v¨n  4687  sè  TCT/NV3, thêih¹n chËm         nhÊt lµ30      ngµy  tõngµy  kÓ    15/3/2003.
  2. 2 ­ TÊt  c¸ctr   c¶    êng    hîp sau    khitÝnh    l¹ ®Òu   i ph¶ith«ng  ngay      b¸o  tí doanh  i nghiÖp (kÓ  c¸cdoanh  c¶    nghiÖp kh«ng    tílµm  i viÖc). ­ Sè    thuÕ  ph¶itruythu hoÆc           truyhoµn cña  tõng doanh nghiÖp  sau    khi ®∙      îclËp thµnh          bïtrõ®     b¸o c¸o ®Ó göiTæng  côc    H¶i quan (Vô KTTT­XNK)  vµ  Côc    H¶i quan    n¬iDoanh  nghiÖp  ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh  s¸ch thuÕ    theo tØ  lÖ    néi®Þa      hîp (theomÉu   ho¸ ®Ó tËp      1). * C¸c Côc  H¶i quan tØnh, thµnh    phè    n¬i doanh nghiÖp ®¨ng  thùc ký    hiÖn  chÝnh  s¸ch thuÕ    theo tØ  néi®Þa    tr¸chnhiÖm:   lÖ    ho¸ cã    ­ TËp    c¸o cña      hîp b¸o    c¸c®¬n  b¹n    vÞ  ®Ó thùc hiÖn    viÖc  tÝnh        to¸nbïtrõ sè thuÕ  nhËp khÈu  îc truyhoµn  ®     cho  thuÕ  sè  nhËp  khÈu  ph¶itruythu        ®èi víisè  linhkiÖn  2    bé    xe  b¸nh g¾n  m¸y nhËp khÈu  trong n¨m    2001  cña tõng  doanh  nghiÖp gi÷a c¸cCôc        H¶i quan theo  nguyªn t¾c          bï trõlïdÇn  i (nh÷ng    tê khai®¨ng  nhËp    ký  khÈu    thêi®iÓm  sau  îcu        íc). ®   tiªnbïtrõtr ­ Tæng    l   linhkiÖn  nhËp    hîp sè îng bé    ®∙  khÈu  cña doanh nghiÖp  i   t¹ c¸c ®¬n      vµo  vÞ, c¨n cø  C«ng    595/CV­ v¨n sè  CNCL  ngµy  22/2/2002 cña  C«ng    Bé  nghiÖp            ®Ó trõlïtõ tê khainhËp  i   khÈu  ®Çu     tiªntrong n¨m    cho      sè ­ tí khi®ñ  l i îng theo    quy ®Þnh    t¹ c«ng    i v¨n dÉn trªn, cßn    îctÝnh    l      sè  l¹ ®   i lµsè îng vîtc«ng  suÊt vµ    ph¶itÝnh    thuÕ  theo thuÕ suÊt60%     ®ång    thêith«ng  cho    b¸o  c¸c®¬n  vÞ  lµm      ®∙  thñ tôccho  bé    sè  linhkiÖn  nµy    ®Ó tÝnh    thuÕ  l¹sè  i ph¶itruythu vît         c«ng  suÊt. ­ Tæng  hîp kÕt  qu¶ b¸o c¸o  Tæng  côc H¶i quan (Vô KTTT­XNK)  sè  thuÕ cßn ph¶itruy thu      hoÆc     truy hoµn sau    tÝnh  khi®∙  to¸n bï trõcña        tõng  doanh nghiÖp  ícngµy  tr   31/3/2003 (theo mÉu       2). 2­ Tríc m ¾t      c¸c ®¬n   tËp  vÞ  trung mäi  biÖn ph¸p theo quy ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu        thuÕ  ®Ó truythu sè  ph¶inép    cña    c¸c doanh  nghiÖp.T¹m      thêicha    gi¶iquyÕt    êng    îctruyhoµn. ViÖc    c¸c tr hîp ®       gi¶i quyÕt truyhoµn      Tæng  côc    H¶i quan    híng dÉn  thÓ  sÏcã    cô  sau. §©y    lµ mét c«ng  viÖc cÊp b¸ch,L∙nh    ®¹o Tæng  côc yªu cÇu    c¸c ®ång  chÝ Côc  ëng  tr trùc tiÕp    chØ  ®¹o ®¬n   m×nh   vÞ  thùc hiÖn  chÞu  vµ  tr¸ch   nhiÖm  ícTæng  tr   côc  ëng  néidung    tr vÒ    c¸cc«ng  viÖc  trªn. nªu 
  3. 3 d a n h  s¸ch c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c h a k ý biªn b ¶ n   q u y Õt to¸n thu Õ  theo t Ø lÖ n éi ® Þ a  h o¸ m Æ t  h µ n g   x e 2 b¸nh g ¾ n  m ¸ y  n¨ m  2 00 1 1­ C«ng      tyINCOMEX     SµiGßn 2­ C«ng      tyVËt   tn«ng  nghiÖp  Phó  Yªn  (AMASECO) 3­ C«ng      tyXNK   Tæng    hîp 3 4­ C«ng      tys¶n  xuÊtkinhdoanh      XNK   QuËn  (FIMEXCO) 1  5­ C«ng    ®¹p  m¸y      tyXe  xe  Th¸iB×nh  6­ C«ng      tyTh¬ng    m¹idÞch  H÷u  vô  nghÞ  B¾c  Giang  7­ C«ng        tyCæ phÇn  ¬ng    th m¹idÞch  kho  vô  vËn    H¶i Phßng  8­ C«ng      tyXNK   C«ng  nghÖ    míi(NACENIMEX).
  4. M É u  1 §¬n  … vÞ  B¸o c¸o t×nh h × n h  thùc hi Ö n  q u y Õt to¸n thu Õ  theo tØ lÖ n éi ® Þ a  h o¸  ® èi víi Æ t  h µ n g  x e m ¸ y  v µ ® é n g  c ¬ x e m ¸ y  n¨ m  2 0 01  m §Ýnh  kÌm  C«ng    1282  v¨n sè  ngµy  27/3/2003 TT Tªn  doanh  Sè îng bé    l   linhkiÖn  Nh∙n  ThuÕ  suÊt ThuÕ     suÊt  Sè thuÕ  Sè  thuÕ nhËp  Sè  thuÕ  nghiÖp  nhËp theo tõng Tê  hiÖu     theo th«ng  theo quyÕt nhËp        khÈu  khÈu ph¶itruy nhËp      khÈu  khai b¸o to¸n ®∙  nép thu ph¶itruy     hoµn Tæng   céng Ng êilËp    b¸o  c¸o  Côc  ëng  tr Côc    h¶i quan (Ký    tªn,®ãng  dÊu)              
  5. M É u  2 §¬n  … vÞ  B¸o c¸o t×nh h × n h  thùc hi Ö n  q u y Õt to¸n thu Õ  theo tØ lÖ n éi ® Þ a  h o¸  ® èi víi Æ t  h µ n g  x e m ¸ y  v µ ® é n g  c ¬ x e m ¸ y  n¨ m  2 0 01  m §Ýnh  kÌm  C«ng    1282  v¨n sè  ngµy  27/3/2003 TT Tªn  Sè îng bé  Nh∙n  ThuÕ   ThuÕ   Sè  l   thuÕ  Sè thuÕ  Sè  thuÕ  Sè îng bé    Sè    l   linh têkhain¬i     doanh  linhkiÖn  hiÖu suÊttheo suÊttheo nhËp            nhËp  nhËp  kiÖn   vîtc«ng  lµm      thñ tôcsè  nghiÖp  nhËp  theo  th«ng b¸o quyÕt khÈu  khÈu    ®∙  ph¶i khÈu    ph¶i suÊttheo CV   bé          linhkiÖn  tõng Tê    to¸n nép truythu truyhoµn 595/CV­     CNCL nhËp  khÈu vît khai Tæng  céng Ng êilËp    b¸o  c¸o  Côc  ëng  tr Côc    h¶i quan (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
Đồng bộ tài khoản