Công văn 1285/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 1285/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1285/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hà Tây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1285/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1285/VPCP-NN V/v bổ sung quy hoạch sử dụng Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008 đất đến năm 2010 của tỉnh Hà Tây Kính - Bộ Tài nguyên và Môi gửi: trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 472/BTNMT- ĐKTKĐĐ ngày 14 tháng 02 năm 2008, của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tại công văn số 658/UBND-NN ngày 15 tháng 02 năm 2008, về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hà Tây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Trước mắt Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện đúng Nghị quyết số 42/2007/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Hà Tây. Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Hà Tây sau khi Bộ Xây dựng rà soát lại toàn bộ quy hoạch chung xây dựng các địa phương thuộc địa giới hành chính Hà Nội mở rộng. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - Bộ Xây dựng; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP; - Lưu: VT, QHQT (3). 16
Đồng bộ tài khoản