Công văn 1286/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Công văn 1286/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1286/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế về đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1286/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc  B T ­ t thu Õ  sè 1286 T C T/N V 7   n g µ y 11 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò  viÖc c h Ý n h  s¸ch thu Õ  v Ò   Êt  ai ® ® KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Giang Hµ  Tr¶    lêiC«ng    159/CT­   v¨n sè  NV ngµy  28/3/2003 cña Côc thuÕ tØnh    Hµ Giang      hái vÒ víng  ¾c   m trong viÖc thùc hiÖn chÝnh  s¸ch thu    vÒ ®Êt ®ai;  Tæng côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹i®iÓm       4b, kho¶n    12, §iÒu  NghÞ   1,  ®Þnh   66/2001/N§­   sè  CP ngµy  28/9/2001  cña  ChÝnh  phñ   vÒ söa  æi,    ® bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh  04/2000/N§­   sè  CP ngµy  11/02/2000  cña ChÝnh  phñ  thihµnh  vÒ    LuËt  söa  ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt ®Êt    ®ai quy ®Þnh: “Tæ  chøc kinh  tÕ  ® îcnhµ    ®∙    nícgiao ®Êt    kh«ng    thu tiÒn sö    dông  ®Êt    dông  ®Ó sö  vµo môc  ®Ých  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm    muèi,khi     ® îc Uû     ban  nh©n  d©n  cÊp  tØnh cho  phÐp  chuyÓn  sang  dông  sö  vµo môc  ®Ých  kh¸cth× thùc hiÖn        theo quy    ®Þnh  sau: Trêng  s¶n  hîp  xuÊt,kinh doanh  ph¶ichuyÓn      th×    sang thuª®Êt  thêi   vµ    h¹n thuª ®Êt    theo    thêih¹n cña  ¸n  dù  ®Çu    ® îc c¬  t   quan  nhµ    thÈm  níc cã  quyÒn    phª duyÖt nhng  kh«ng    n¨m, trõtr qu¸ 50      êng    hîp chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  vµo môc   ®Ých  c«ng céng  quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  4  NghÞ  ®Þnh  sè  04/2000/N§­ CP”. Theo quy ®Þnh  trªn, chøc  nªu   tæ  kinh tÕ  îcNhµ      ®   nícgiao ®Êt  dông    sö  vµo môc  ®Ých s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,lµm    muèi kh«ng    ph¶inép    tiÒn sö    dông  ®Êt,nhng    sau  ® îcc¬  ®ã    quan  Nhµ    níccã  thÈm  quyÒn cho phÐp chuyÓn  môc ®Ých  dông  sö  vµo  s¶n xuÊt kinh doanh      dÞch  th× ph¶ichuyÓn  vô      sang    thuª®Êt theo quy ®Þnh cña  ph¸p    ®Êt  luËtvÒ  ®ai. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh    Hµ Giang biÕt vµ    thùc  hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản