Công văn 13/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Công văn 13/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 13 tct/cs   n g µy  02 th¸ng 01 n¨ m  2003  Ò  viÖc h o µ n   v thu Õ  G T G T KÝnh   göi:Côc    thuÕ  thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶    lêiC«ng    22510/CT­ ngµy  v¨n sè  VX  25/11/2002  cña Côc thuÕ  thµnh  phè  Néi háivÒ  Hµ      viÖc  hoµn  thuÕ  GTGT,  Tæng  côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹i ®iÓm  1, môc  I,  phÇn  D  Th«ng  t  sè 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  híng  Bé    cã  dÉn: “C¬  kinh doanh    së    trong 3    th¸ng   li         ªntôc trëlªn(kh«ng  ph©n biÖtniªn®é  to¸n)cã    sè      kÕ    luü kÕ  thuÕ  ®Çu   vµo  ® îckhÊu        trõlính¬n  thuÕ  sè  ®Çu     îchoµn  ra ®   thuÕ. Sè    thuÕ  îchoµn    ®   lµsè  thuÕ  ®Çu   vµo cha  îckhÊu    ®   trõhÕt  cña    thêigian xinhoµn      thuÕ” vµ  i   t¹ ®iÓm     4, môc   I phÇn      II   , D Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  híng cã    dÉn:  “C¸c ®èi  îng  îc hoµn    t ®   thuÕ    khi lËp  göi hå  hoµn  vµ    s¬  thuÕ  ®Õn   c¬  quan  thuÕ  ph¶i kª    khai ®óng,    trung  thùc    liÖu  khai vµ  c¸c sè  kª    chÞu  tr¸ch   nhiÖm   íc ph¸p    sè  tr   luËtvÒ  liÖu kª khai.Mäi  êng  saisãt nÕu        tr hîp      kiÓm     tra, ph¸thiÖn    ®Òu   xö        thuÕ. Tuú  bÞ  lýtruythu vÒ    theo nguyªn nh©n  møc    vµ  ®é  viph¹m    cßn  ph¹thoÆc     bÞ    truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  theo Ph¸p  sù    luËt”. C¨n  theo  cø  híng dÉn  nªu trªn,c¬  kinh    së  doanh  thuéc  ®èi  îng  t nép  thuÕ  theo ph¬ng ph¸p khÊu      trõtrong 3    th¸ngli         luü kÕ  thuÕ    ªntôctrëlªncã    sè  ®Çu   vµo  îckhÊu      ®   trõlính¬n  thuÕ  sè  ®Çu     sÏ ® îc xÐt hoµn  ra th×        thuÕ. Tr­   êng  hîp ®¬n  xin hoµn  vÞ    thuÕ  ®èi    víihµng  nhËp  khÈu  b¸n  do  hµng  nhËp  khÈu  thÊp h¬n    tr gi¸thÞ  êng      mµ gi¸tÝnh  thuÕ  ®Çu   vµo    h¶iquan   ¸p dông cho  phï hîp víi         thÞ  êng    gi¸ tr th× Côc  thuÕ  ph¶ikiÓm    íckhihoµn    tratr     thuÕ. Trêng    hîp nÕu  ph¸thiÖn    ®¬n  kª  vÞ  khaikh«ng    víigi¸b¸n        phï hîp      ghi trªnho¸  ®¬n  giao cho    ngêimua    hµng    xö        thuÕ.Tuú  th× bÞ  lýtruythu vÒ    theo nguyªn nh©n      vµ møc  viph¹m  ®é    cßn  ph¹thoÆc     bÞ    truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản