Công văn 13/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 13/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu cát xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/VPCP-CN V/v hoạt động khai thác, kinh Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008 doanh, xuất khẩu cát xây dựng Kính - Các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, gửi: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 75/BC-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2007 về tình hình hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu cát xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan dự báo nhu cầu và cân đối cung - cầu cát xây dựng sử dụng trong nước và định hướng việc xuất khẩu cát xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 03 năm 2008. 2. Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6816/VPCP-CN ngày 23 tháng 11 năm 2007, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, kèm theo danh mục các mỏ, điểm mỏ nằm trong quy hoạch cân đối cho nhu cầu chế biến trong nước (kể cả cát xây dựng) để tạo điều kiện thuận lợi cho Hải quan kiểm tra điều kiện xuất khẩu của doanh nghiệp và Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 16/2002/CT-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát sỏi lòng sông. 3. Bộ Tài chính rà soát thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu và phí bảo vệ môi trường đối với cát xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề chưa phù hợp và đề xuất các giải pháp xử lý. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - Tổng cục Hải quan; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, NC, ĐP, NN, Website CP; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, CN (5). 24
Đồng bộ tài khoản