Công văn 130/BXD-KTXD

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Công văn 130/BXD-KTXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 130/BXD-KTXD về việc chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 130/BXD-KTXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 130/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009 V/v: Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 558/TTĐT-KHTC ngày 21/9/2009 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình xây dựng được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD- VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng; Trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực theo quy định để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thì chi phí được xác định theo văn bản số 1751/BXD-VP. Việc thanh toán thực hiện theo qui định hiện hành. Không áp dụng chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại văn bản số 1751/BXD-VP đối với mua sắm hàng hoá thiết bị không đầu tư xây dựng công trình. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản