intTypePromotion=1

Công văn 1300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 1300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu cho hàng hoá Nhật Bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1300/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  1300/TC H Q­K T T T   T n g µy  12 th¸ng 03 n¨ m  1999  Ò  viÖc xö  lý thu Õ   h Ë p  kh È u   v n c h o  h µ n g  h o¸ N h Ët B ¶ n KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ C«ng    226/CP­ i v¨n sè  KTTH   ngµy 6/3/1999 vÒ    viÖc  lýthuÕ  xö    nhËp  khÈu cho  hµng    ho¸ NhËt B¶n,  trong khichê          c¸cBé, ngµnh  quy ®Þnh  thÓ,®Ó       cô    gi¶i hµng    to¶ ho¸,tr¸nh¸ch    t¾c  i t¹ cöa khÈu, Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn    t¹m    thuÕ  thêivÒ  nhËp khÈu  cho   îng hµng    ®èi t   ho¸ nµy  sau: nh    1. §èivíic¸c l«hµng  xuÊt xø              cã    tõ NhËt B¶n nhËp khÈu vµo  ViÖt Nam     ® îc ¸p    dông  møc   thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙iquy  u    ®Þnh  i t¹ BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy  11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  c¸cquyÕt ®Þnh  Bé    vµ      söa  æi,bæ   ®   sung. 2.ViÖc      x¸c®Þnh xuÊtxø    hµng      ho¸ (tõNhËt  B¶n) thùc hiÖn      theo c¸cv¨n      b¶n  híng dÉn    hiÖn  hµnh  cña Tæng  côc    H¶iquan  Bé  vµ  Th¬ng  m¹i. 3. ThuÕ     suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i®èi víihµng      u        ho¸ tõ NhËt  B¶n nhËp  khÈu vµo  ViÖt Nam   îc¸p dông    ®     trong vßng    mét n¨m          ®èi víic¸c tê khaihµng    ho¸ nhËp  khÈu  ®¨ng  víic¬  ký    quan  H¶i quan      kÓ tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  1999. 4. Trêng    hîp  tÝnh  ®∙  thuÕ, thu    thuÕ  theo møc  thuÕ suÊt th«ng  êng    th th× c¬    quan   H¶i quan    sÏ®iÒu chØnh    thuÕ  l¹ sè  i ph¶inép  hoµn    thuÕ    vµ  l¹ sè  i chªnh    lªch thõa (nÕu  nép)  víimøc   ®∙  so    thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i,b»ng  u    c¸ch  cÊn    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    cña    l«hµng  XNK  sau. Tæng  côc    H¶i quan th«ng  ®Ó     b¸o  c¸c ®¬n  biÕtvµ  vÞ    khÈn  ¬ng  iÓn tr tr   khaithùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2