intTypePromotion=1

Công văn 1301-TM/ĐT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Công văn 1301-TM/ĐT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1301-TM/ĐT của Bộ Thương mại về gia công hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1301-TM/ĐT của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 1301­T M/§T n g µy  20 th¸ng  n¨ m  1996 V Ò  gia  3  c« n g  h µ n g  xu Êt k h È u   KÝnh   göi:C¸c  nghiÖp  vèn    xÝ  cã  ®Çu      tnícngoµit¹ ViÖtNam    i   C¨n  ý  cø  kiÕn  i t¹ cuéc    häp  ªnngµnh  li   Th¬ng        m¹i­ H¶i quan      ­ Tµi chÝnh  (Bé    KÕ ho¹ch  §Çu   îc mêi  vµ  t®   nhng v¾ng  Æt)  m ngµy  3­ 14­ 1996    vÒ viÖc  giac«ng    hµng  xuÊtkhÈu    cña    nghiÖp  vèn  c¸cxÝ  cã  ®Çu      tnícngoµi; Trong    khichê  ban  hµnh  Quy  chÕ  giac«ng  vÒ    hµng  xuÊtkhÈu;   Bé Th¬ng    m¹i t¹m    thêiquy ®Þnh viÖc    gia c«ng hµng xuÊt khÈu    ®èi    víi c¸cxÝ    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµinh    sau: I. Ò  ®i Ò u  kiÖ n n h Ë n  gia c « n g  h µ n g  x u Êt k h È u  V 1. XÝ     nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi (bao    gåm   nghiÖp  ªndoanh, xÝ  li     xÝ nghiÖp 100%  vèn    nícngoµi)®Òu   îcnhËn      ®   gia c«ng cho    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n    nícngoµi(kÓ  tæ    c¶  chøc  lµc«ng    ®ã    ty"MÑ"  cña  nghiÖp     ®ñ  xÝ  )khicã  2  ®iÒu  kiÖn sau: ­ M Æt     hµng nhËn    gia c«ng  ph¶ihoµn    toµn        phïhîp víimôc    tiªucña  ¸n  dù  ® îcquy    ®Þnh trong giÊy phÐp      ®Çu  ; t ­ Sè îng    l hµng    gia c«ng ph¶iphï hîp        víic«ng  suÊt d    thõa cña m¸y mãc  thiÕtbÞ    cña  nghiÖp  îc trang bÞ  xÝ  ®     theo  vèn ®Çu  , sau    thùc hiÖn  t  khi®∙    xong viÖc s¶n xuÊttheo môc        tiªucña  ¸n. dù  Trong  2.  qu¸ tr×nh thùc hiÖn  gia c«ng  hµng  xuÊt khÈu, c¸c xÝ  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi ® îcphÐp:     ­ Cung    cÊp  mét  phÇn  nguyªn liÖu gia c«ng  ViÖt Nam         ë    hoÆc   îcnhËn  ®   uû th¸c cña    bªn  Æt   ® gia c«ng mua   nguyªn  liÖu  iViÖt  t¹  Nam  hoÆc  nhËp  khÈu; ­ §îcgiao l¹ cho           i c¸cdoanh nghiÖp  trong nícgia c«ng        mét  c«ng  sè  ®o¹n  trong quy tr×nh gia c«ng, nhng        trÞ gi¸phÇn  gia c«ng  i l¹ nµy kh«ng      vîtqu¸ 10%  tæng      trÞgi¸phÝ    giac«ng; ­Ph¶ixuÊtkhÈu        100%   s¶n  phÈm     giac«ng. 3. ViÖc    nhËp   khÈu  m¸y  mãc  thiÕt bÞ ®Ó     n©ng  cao  chÊt îng  l s¶n  phÈm  hoÆc   i     t¸  ra mÉu   s¶n  t¹o m∙  phÈm     míicho    gia c«ng  îchiÖn  ®   theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña LuËt ®Çu  ,kh«ng  îct¹m    t  ®   nhËp  i t¸ xuÊt m¸y      mãc, thiÕt     bÞ  cho    giac«ng.
  2. 2 II. u ¶ n  lý N h µ  n íc ® èi víi  Q gia c « n g  h µ n g  x u Êt k h È u   1. Bé    Th¬ng    m¹i xem  xÐt  phª  vµ  duyÖt tõng hîp ®ång    gia c«ng hµng  xuÊtkhÈu    theo ®Ò     nghÞ  cña  nghiÖp. xÝ  2.Hå  xinnhËn      s¬    giac«ng  bao  gåm: ­C«ng        v¨n xinnhËn    giac«ng; ­ Hîp ®ång gia c«ng  c¸c  vµ  phô    lôc kÌm theo hîp ®ång  b¶n  (2  b»ng  tiÕng Anh  ViÖt); +  ­Gi¶itr×nh vÒ        c«ng  suÊtcña    m¸y  mãc  thiÕtbÞ  thõa;   d  ­B¶n    chiÕttÝnh        gi¸giac«ng; ­GiÊy    phÐp  ®Çu    t(b¶n  sao). 3.Hµng    quý  nghiÖp  tr¸chnhiÖm   c¸o Bé  xÝ  cã    b¸o    Th¬ng    m¹i(Vô  ®Çu  ) t  kÕt  qu¶  thùc hiÖn        c¸chîp ®ång    giac«ng  hµng xuÊtkhÈu.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2