Công văn 1305/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Công văn 1305/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1305/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1305/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é    c h Ý n h  ­ t æ n g  c ôc thu Õ  sè 1305 T C T/N V 6 B tµi n g µy  14 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc sö  d ô n g   h o¸ ® ¬ n  gi¸  trÞ gia  t¨ng KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Nam   §Þnh Tr¶    lêiC«ng    4138  v¨n sè  CT/NV  ngµy 27/12/2002 cña Côc  thuÕ      háivÒ viÖc  lý thuÕ  xö    ®èi    víinh÷ng  êng  tr hîp mua     tµis¶n  íc khi ® îc cÊp  sè  tr       m∙  thuÕ  viÖc  vµ  xuÊt thay ho¸ ®¬n            ®èi víic«ng tr×nh x©y    dùng  hoµn  ®∙  thµnh,  Tæng  côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1.    T¹i®iÓm   1.3,Môc   I PhÇn       II   , B Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­ sè  CP  ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ  GTGT   quy  ®Þnh:  “C¬  kinh  së  doanh  kh«ng  îc tÝnh  ®   khÊu    trõ thuÕ GTGT   ®Çu  vµo      êng      ®èi víitr hîp ho¸ ®¬n  GTGT  kh«ng    ghithuÕ  GTGT     êng    (trõtr hîp ® Æc     thï)hoÆc   kh«ng   ghi hoÆc     ghi kh«ng ®óng    tªn,®Þa  chØ,  sè  m∙  thuÕ  ngêib¸n  kh«ng      nªn  x¸c®Þnh  îcngêib¸n.” ®     C¨n  quy  cø  ®Þnh  trªn, nªu   nÕu      trªnho¸ ®¬n  mua    tµis¶n  ®Þnh  cè  kh«ng  ghim∙  thuÕ    sè  cña ngêi mua     bªn    (lýdo  mua     lµ doanh nghiÖp    míithµnh lËp  ®ang  trong thêigian      chê  cÊp  sè  m∙  thuÕ),nhng  ghi®Çy         cã    ®ñ c¸c chØ   tiªu kh¸c theo    quy  ®Þnh,  trong ®ã   ®ñ     cã  yÕu      tè vÒ thuÕ  GTGT,    tªn,®Þa  chØ,  m∙  thuÕ  sè  bªn  ®Ó     b¸n  x¸c ®Þnh  îcbªn  th× bªn  ®   b¸n    mua   îckhÊu    ®   trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo theo  ho¸  ®¬n  mua     tµis¶n  ®Þnh  cè  ®ã. Ngoµi ra  quan    c¬  thuÕ  ph¶i kiÓm       tra bªn  mua  thùc  cã  tÕ  mua    tµis¶n    ®Ó phôc  cho    vô  ho¹t ®éng  SXKD,   ho¸ ®¬n  mua  hµng nµy ®óng  vµo    thêi®iÓm   cha  îccÊp  sè  ®   m∙  thuÕ. 2.    VÒ nguyªn  t¾c th× ho¸ ®¬n  hîp ph¸p chØ   îc xuÊt  lÇn  ®   1  cho mét  giao dÞch  hµng      vÒ  ho¸,dÞch  khithanh    vô    to¸ntiÒn hµng      ho¸,dÞch   vô.Sau  khi xuÊt    ho¸ ®¬n, nÕu  kh«ng  sù  cã  thay  æi  ® (t¨ng hoÆc     gi¶m)        vÒ gi¸trÞ hµng    ho¸,dÞch  cÇn  vô  ph¶i®iÒu    chØnh    th× kh«ng  îcxuÊt l¹ ho¸ ®¬n  ®         i kh¸c.  C¸c  mua  b¸n  bªn  vµ  hµng   ho¸ dÞch  ph¶ithùc hiÖn    vô      kª khainép    thuÕ      ®èi víi ho¸ ®¬n  xuÊttheo c¸cquy    ®∙        ®Þnh hiÖn  hµnh. Trêng    hîp c«ng tr×nh XDCB   hoµn    ®∙  thµnh  bµn  giao,bªn  ®∙    B  xuÊt ho¸     ®¬n  kª khainép  vµ      thuÕ, nhng    cha  giao    ho¸ ®¬n cho bªn  do  A  chËm   thanh  to¸n;thêigian tõ 1          ®Õn   n¨m  2  sau,khibªn  thanh        A  to¸nhÕt tiÒn c«ng    tr×nh,  bªn    B giao  ªn2  li   ho¸ ®¬n  xuÊt,kh«ng  îc xuÊt l¹ ho¸  ®∙    ®     i   ®¬n kh¸c.Do       thêi gian    th¸ng bªn  kh«ng  îc kª khaikhÊu    qu¸ 3    A  ®       trõthuÕ  GTGT  ®Çu  vµo cña  c«ng tr×nh x©y    dùng,sè    thuÕ  GTGT   nµy  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ  hoÆc       gi¸trÞ cña c«ng  tr×nh khih¹ch to¸ntµis¶n  ®Þnh.           cè  Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản