Công văn 1315/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
13
lượt xem
1
download

Công văn 1315/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1315/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu của đại lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1315/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc h ¶i q u a n   t c sè 1315tchq­kttt  n g µy  28 th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò   viÖc gi¸  tÝnh thu Õ   h µ n g   h Ë p  kh È u  cña ®¹i lý n KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Theo  c¸o cña    b¸o    h¶iquan ®Þa ph¬ng  viÖc    vÒ  x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ  ®èi víihµng      nhËp khÈu cña      ®¹ilýph©n phèit¹    iViÖt Nam.      VÒ vÊn    ®Ò nµy,  Tæng  côc    h¶iquan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Thùc  hiÖn  tÕ  nay,cã    mét  ®¹ilýph©n  sè      phèihµng      ho¸ cho ®èi      t¸cníc ngoµinhng      khilµm        thñ tôch¶iquan   ®Ó nhËp  khÈu  hµng    l¹nép  hå  ho¸ ®ã   i bé  s¬    lµ nhËp khÈu  theo  hîp ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng  th«ng  êng  th (bªn c¹nh    hîp ®ång        ®¹ilýph©n  phèihµng    ho¸).Theo  th×      ®ã  hîp ®ång  mua  b¸n  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn  dông    ¸p  gi¸ tÝnh thuÕ  theo        gi¸ ghi trªn hîp ®ång  quy ®Þnh   i t¹  Th«ng  t08/2002/TT­ BTC   ngµy 23/1/2002  cña  Tµi chÝnh    îc¸p dông  Bé    ®Ó ®     gi¸tÝnh    thuÕ  theo        gi¸ghi trªn hîp ®ång  (nÕu        lµ ®¹i lý b¸n hµng  hëng  hoa  hång    th× ph¶i¸p dông          gi¸tèithiÓu). §Ó  tr¸nhlîdông    îc¸p gi¸tÝnh     i ®Ó ®       thuÕ  kh«ng        phï hîp víithùc tÕ    giao   dÞch cña hµng    ho¸ nhËp  khÈu  chèng  vµ  gian lËn  ¬ng    cÇu    th m¹i,yªu  côc    h¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè: 1. KiÓm     hå  khidoanh    trakü  s¬    nghiÖp khaib¸o    dông      ®Ó ¸p  gi¸®óng  quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh        êng    ®èi víic¸c tr hîp hµng    ho¸ nhËp khÈu cña        c¸c ®¹ilý ph©n  phèihµng        ho¸ t¹ ViÖtNam. i   2. Trêng  hµng    lµm  tôc h¶iquan    hîp  ho¸ ®∙  thñ      cho    l« hµng  nhËp khÈu  theo  ®ång  ¬ng    dÊu  hîp  th m¹i cã  hiÖu nghi ngê    thùc chÊt lµ hîp        ®ång     ®¹ilý th× ph¶iphóc    tËp  i s¬  l¹ hå  hµng    nhËp khÈu  hoÆc  xem  xÐt tiÕn hµnh kiÓm  trasau        ®Ó x¸c ®Þnh  chÝnh    x¸c tÝnh chÊt cña    viÖc nhËp  khÈu  hµng      ho¸ ®Ó ¸p dông      gi¸tÝnh thuÕ  ®óng quy  ®Þnh. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc    h¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản