Công văn 1318/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Công văn 1318/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1318/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1318/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 1318 TC/TCT ngµy 01 th¸ng 2 n¨m 2005 vÒ viÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao KÝnh göi: - C¸c bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (thuÕ TNCN) ®· ®îc Uû ban Thêng vô Quèc héi th«ng qua ngµy 24/3/2004 vµ ®· cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/7/2004. §Ó quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thùc hiÖn, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 vµ Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 3/8/2004 híng dÉn thùc hiÖn. §Ó thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ TNCN theo ®óng Ph¸p lÖnh cña Uû ban Thêng vô Quèc héi, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ng- êi cã thu nhËp cao trong Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng m×nh, trong ®ã tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: 1. C¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè cã v¨n b¶n chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc qu¸n triÖt vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký thuÕ, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc thuÕ vµ c¬ quan thuÕ c¸c ®Þa ph¬ng. 2. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o c¬ quan thuÕ c¸c cÊp t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra viÖc kª khai quyÕt to¸n cña c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, thùc hiÖn ®«n ®èc c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ ®óng thêi h¹n (chËm nhÊt lµ ngµy 28/2/2005, c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp, c¸ nh©n ph¶i nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2004 cho c¬ quan thuÕ). 3. §èi víi c¸c ®èi tîng lµ ca sü, nghÖ sü, cÇu thñ bãng ®¸, vËn ®éng viªn trªn ®Þa bµn hoÆc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý, tõng Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶i cã biÖn ph¸p chØ ®¹o ®Ó c¸c ®èi tîng chÊp hµnh nghiªm chØnh viÖc ®¨ng ký thuÕ, kª khai, nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ TNCN. MÆt kh¸c, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i chØ ®¹o c¸c ngµnh cã chøc n¨ng nh Së V¨n hãa th«ng tin, Së ThÓ dôc thÓ thao phèi hîp chÆt chÏ víi Côc thuÕ ®Ó tËp trung theo dâi c¸c ®èi tîng nµy cïng víi c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp lµ c¸c tæ chøc ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc v¨n hãa nghÖ thuËt, thÓ thao ®Ó ®a vµo diÖn qu¶n lý thu thuÕ. Trªn c¬ së ®ã, tõng Côc thuÕ göi tê khai ®¨ng ký cÊp m· sè thuÕ cho tõng ®èi tîng ®ång thêi híng dÉn cô thÓ vÒ thñ tôc ®¨ng ký cÊp m· sè thuÕ víi c¬ quan thuÕ, híng dÉn vÒ kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ TNCN khi kÕt thóc n¨m. §Ó viÖc kª khai thu nhËp, quyÕt to¸n thuÕ TNCN n¨m 2004 ®óng chÕ ®é, trong th¸ng 2/2005, tõng Côc thuÕ ph¶i cã c«ng v¨n
  2. 2 híng dÉn cô thÓ c¸c néi dung vÒ kª khai thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m, thuÕ thu nhËp ®· khÊu trõ trong n¨m, thuÕ thu nhËp cßn ph¶i nép (hoÆc ®îc tho¸i tr¶) khi quyÕt to¸n thuÕ ®· göi tíi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n chØ tr¶ thu nhËp vµ tõng ®èi tîng nªu trªn, ®ång thêi cã kÕ ho¹ch ®«n ®èc viÖc nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m 2004 ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n, hoµn thµnh tríc ngµy 28/2/2005. Trêng hîp sau khi göi c«ng v¨n nh¾c nhë nhng ®Õn thêi h¹n, ®èi t- îng nép thuÕ vÉn kh«ng thùc hiÖn nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ th× Côc thuÕ th«ng b¸o trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c ®Þa ph- ¬ng cã sù quan t©m, chØ ®¹o kÞp thêi ®Ó c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn; lÜnh vùc m×nh qu¶n lý chÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh cña ph¸p lô©t vÒ thuÕ nãi chung, thuÕ TNCN nãi riªng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản