intTypePromotion=1

Công văn 132-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
118
lượt xem
7
download

Công văn 132-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 132-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm về chấp hành NSNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 132-TC/NSNN của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 132 TC/NSNN ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 1998 vÒ viÖc híng dÉn bæ sung mét sè ®iÓm vÒ chÊp hµnh NSNN KÝnh göi: - Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Kho b¹c nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. - Vô Tµi chÝnh kÕ to¸n c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan TW c¸c ®oµn thÓ. Nh»m tiÕp tôc triÓn khai tèt LuËt ng©n s¸ch nhµ níc, ®ång thêi xö lý, th¸o gì mét sè khã kh¨n trong qu¸ tr×nh chÊp hµnh LuËt, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thªm mét sè ®iÓm trong qu¸ tr×nh chÊp hµnh ng©n s¸ch nh sau: I. VÒ ph©n bæ ng©n s¸ch nhµ níc: a. Sau khi ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp giao nhiÖm vô ng©n s¸ch, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I ph¶i tæ chøc ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch. NÕu sè lîng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch nhiÒu th× ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I cã thÓ ph©n bæ cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II vµ uû quyÒn cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II ph©n bæ cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III (®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch). b. VÒ nguyªn t¾c, dù to¸n ®îc ph©n bæ ph¶i chi tiÕt theo c¸c môc cña Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 280 TC/NSNN ngµy 15/04/1997 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp cha thÓ ph©n bæ dù to¸n chi tiÕt ®Õn tÊt c¶ c¸c môc th× Ýt nhÊt ph¶i ph©n bæ ®Õn 11 môc chi chñ yÕu sau: 1. Môc 100: TiÒn l¬ng 2. Môc 102: Phô cÊp l¬ng 3. Môc 103: Häc bæng häc sinh sinh viªn 4. Môc 104: TiÒn thëng 5. Môc 106: C¸c kho¶n ®ãng gãp 6. Môc 110: VËt t v¨n phßng 7. Môc 112: Héi nghÞ 8. Môc 117: Söa ch÷a thêng xuyªn TSC§ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n vµ duy tu, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. 9. Môc 118: Söa ch÷a lín TSC§ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n vµ c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. 10. Môc 119: Chi phÝ ho¹t ®éng chuyªn m«n tõng ngµnh. 11. Môc 145: Mua s¾m TSC§ dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n.
  2. 2 c. Sau khi ph©n bæ ng©n s¸ch, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I ph¶i göi kÕt qu¶ ph©n bæ ®Õn c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó thÈm ®Þnh theo §iÒu 41 cña NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc, ®ång göi Kho b¹c nhµ níc n¬i giao dÞch. Trong ph¹m vi 15 ngµy, nÕu c¬ quan tµi chÝnh kh«ng cã ý kiÕn th× coi nh kÕt qu¶ ph©n bæ ®îc chÊp nhËn. Trong trêng hîp c¬ quan tµi chÝnh yªu cÇu ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I ®iÒu chØnh ph©n bæ ng©n s¸ch th× sau khi ®iÒu chØnh còng ph¶i göi ®Õn Kho b¹c nhµ níc n¬i giao dÞch. 4. Trong qu¸ tr×nh chÊp hµnh dù to¸n ng©n s¸ch, nÕu ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch cã nhu cÇu ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch th× thùc hiÖn nh sau: a. NÕu ®iÒu chØnh t¨ng tæng møc dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao th× ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp dù to¸n ®iÒu chØnh göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn xem xÐt. C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn chñ ®éng s¾p xÕp l¹i viÖc ph©n bæ chi gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nãi trªn (trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i cã sù tham gia cña c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp). b. NÒu ®iÒu chØnh gi÷a c¸c môc mµ kh«ng lµm thay ®æi tæng dù to¸n ®îc giao th× xö lý theo hai trêng hîp: - NÕu n»m trong 11 môc chñ yÕu, c¬ quan nµo giao dù to¸n th× c¬ quan ®ã xem xÐt ®iÒu chØnh dù to¸n (c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn giao th× c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®iÒu chØnh, c¬ quan tµi chÝnh giao th× c¬ quan tµi chÝnh ®iÒu chØnh...). - NÕu n»m ngoµi 11 môc chñ yÕu th× ®¬n vÞ ®îc phÐp tù ®iÒu chØnh vµ b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch ®Ó lµm c¨n cø cÊp ph¸t kinh phÝ. ViÖc ®iÒu chØnh gi÷a c¸c môc chi trong dù to¸n ®îc giao ph¶i thùc hiÖn chËm nhÊt tríc ngµy 01/12 n¨m ng©n s¸ch. II. VÒ cÊp ph¸t h¹n møc kinh phÝ: 1. VÒ dù to¸n quý: §iÓm 1, phÇn IV Th«ng t 09 TC/NSNN ngµy 18/03/1997 híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n NSNN quy ®Þnh: "Trªn c¬ së dù to¸n chi c¶ n¨m ®îc duyÖt vµ nhiÖm vô ph¶i chi trong quý, c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp dù to¸n chi quý (cã chia ra th¸ng), chi tiÕt theo c¸c môc chi cña Môc lôc NSNN göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn tæng hîp lËp dù to¸n chi ng©n s¸ch quý (cã chia ra th¸ng) göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp tríc ngµy 10 cña th¸ng cuèi quý tríc". Dù to¸n quý cña ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch ph¶i ®ång göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. Do dù to¸n quý mang tÝnh chÊt ®iÒu hµnh nªn c¬ quan tµi chÝnh vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn kh«ng th«ng b¸o dù to¸n quý ®îc duyÖt cho ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch mµ thÓ hiÖn th«ng qua th«ng b¸o h¹n møc hoÆc ph©n phèi h¹n møc hµng quý. Nh vËy, cã thÓ coi th«ng b¸o h¹n møc kinh phÝ quý hoÆc ph©n bæ h¹n møc kinh phÝ quý lµ dù to¸n quý ®îc duyÖt.
  3. 3 2. ViÖc cÊp ph¸t h¹n møc kinh phÝ ®îc thùc hiÖn theo dù to¸n ®îc duyÖt vµ Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. Trong thêi gian tríc m¾t, nÕu n¬i nµo cha thùc hiÖn cÊp ph¸t chi tiÕt ®Õn tÊt c¶ c¸c môc th× ph¶i cÊp ph¸t Ýt nhÊt ®Õn 11 môc chi chñ yÕu quy ®Þnh t¹i ®iÓm b phÇn I cña v¨n b¶n nµy. Khi th«ng b¸o h¹n møc, ngoµi c¸c môc chñ yÕu, c¸c môc chi cßn l¹i cã thÓ th«ng b¸o chung vµo môc 134 "Chi kh¸c". Khi thùc chi, ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch ®îc rót tõ môc 134 ®Ó chi cho c¸c môc chi kh¸c, h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n theo ®óng c¸c môc cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. Riªng cÊp ph¸t h¹n møc kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch Trung ¬ng th× khi th«ng b¸o, Bé Tµi chÝnh cã thÓ kh«ng chi tiÕt hÕt 11 môc chi chñ yÕu, nh÷ng môc cßn l¹i th× th«ng b¸o vµo môc 134 "Chi kh¸c" nhng khi ph©n phèi h¹n møc uû quyÒn, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ph¶i chi tiÕt Ýt nhÊt theo 11 môc chi chñ yÕu quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n nµy. §èi víi kinh phÝ uû quyÒn vÒ vèn ®Çu t XDCB, nÕu chuyÓn b»ng h¹n møc kinh phÝ th× Côc §Çu t ph¸t triÓn ph¶i më tµi kho¶n h¹n møc t¹i Kho b¹c ®Ó tiÕp nhËn kinh phÝ do Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ph©n phèi. 3. Trong trêng hîp sau khi ®· th«ng b¸o h¹n møc hoÆc ph©n phèi h¹n møc mµ cÇn ph¶i ®iÒu chØnh môc th× xö lý theo hai trêng hîp: + Trêng hîp 1: nÕu môc cÇn ®iÒu chØnh kh«ng n»m trong 11 môc chi chñ yÕu th× ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp giÊy ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch ®Ó ghi ®en môc ®iÒu chØnh t¨ng, ghi ®á môc ®iÒu chØnh gi¶m. §ång thêi b¸o c¸o vÒ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp. + Trêng hîp 2: nÕu môc cÇn ®iÒu chØnh n»m trong 11 môc chñ yÕu th× ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp giÊy ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn (c¬ quan ph©n phèi h¹n møc) hoÆc c¬ quan tµi chÝnh (nÕu c¬ quan nµy th«ng b¸o h¹n møc kinh phÝ trùc tiÕp). C¨n cø vµo ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn hoÆc c¬ quan tµi chÝnh lËp chøng tõ ®iÒu chØnh (ghi ®en môc ®iÒu chØnh t¨ng, ghi ®á môc ®iÒu chØnh gi¶m). III. VÒ thêi h¹n cÊp ph¸t h¹n møc kinh phÝ: C¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÇn chñ ®éng trong viÖc chi tiªu theo dù to¸n ®îc duyÖt. C¬ quan tµi chÝnh vµ Kho b¹c Nhµ níc sÏ ®¶m b¶o kinh phÝ kÞp thêi cho c¸c nhiÖm vô chi ®ñ ®iÒu kiÖn cÊp ph¸t. Riªng dù to¸n quý 4, c¬ quan tµi chÝnh vµ Kho b¹c Nhµ níc sÏ tæ chøc cÊp sím kinh phÝ ®Ó c¸c ®¬n vÞ dù to¸n chi tiªu kÞp thêi. §ång thêi, kiÓm so¸t chÆt c¸c kho¶n chi ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng chi ch¹y vèn vµ h¹n chÕ viÖc xÐt chuyÓn kinh phÝ sang n¨m sau. Trªn ®©y lµ mét sè híng dÉn bæ sung vÒ ph©n bæ vµ cÊp ph¸t kinh phÝ NSNN. C¸c quy ®Þnh kh«ng nªu t¹i v¨n b¶n nµy vÉn thùc hiÖn theo Th«ng t 09 TC/NSNN ngµy 18/03/1997, Th«ng t 40/1998/BTC ngµy 31/03/1998, C«ng v¨n 93 TC/NSNN ngµy 21/05/1997, C«ng v¨n 197 TC/NSNN ngµy 20/09/1997 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh vÒ Bé Tµi chÝnh (Vô NSNN) ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2