intTypePromotion=1

Công văn 1325/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
100
lượt xem
6
download

Công văn 1325/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1325/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1325/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số 1325/BXD-KTXD ----------------- V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2009 đầu tư xây dựng công trình. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1259/SXD-KTTH ngày 22/5/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Chi phí thuê tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất được xác định bằng cách lập dự toán chi phí như phụ lục tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. 2. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu sửa đổi bổ sung định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình tại văn bản số 1751/BXD-VP và sẽ sửa đổi định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; Trong thời gian chưa công bố định mức mới, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà hướng dẫn chủ đầu tư áp dụng mức qui định chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại văn bản số 1751/BXD-VP. 3. Định mức chi phí qui hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã tính đến mức lương tối thiểu vùng qui định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2