Công văn 1329/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Tony | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
6
download

Công văn 1329/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1329/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong thu tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1329/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1329/TTg-NN V/v giải quyết vướng mắc Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2007 trong thu tiền thuê đất Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 11154/BTC-PC ngày 20 tháng 8 năm 2007) về việc giải quyết vướng mắc trong thu tiền thuê đất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: - Cho phép các dự án đầu tư có quyết định thuê đất, đã bàn giao đất để sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 và trả tiền thuê đất hàng năm được tiếp tục thực hiện nguyên tắc điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất đã ghi trong Giấy phép đầu tư, Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư hoặc Hợp đồng thuê đất ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với bên thuê đất. - Các trường hợp khác (đang trả tiền thuê đất hàng năm hoặc không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất trong Giấy phép đầu tư, Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư hoặc Hợp đồng thuê đất ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với bên thuê đất) thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005. - Bộ Tài chính hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, CN, Website CP; Hoàng Trung Hải - Lưu: VT, NN (3) 82
Đồng bộ tài khoản