Công văn 13293/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 13293/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13293/TC/CST của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với malt (mạch nha)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13293/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. c«ng v¨n  c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 3 2 9 3 / t c ­ c s t   n g µ y   1 6   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi malt KÝnh göi:   ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ    ­   Uû   ban  nh©n  d©n  c¸c  tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp vµ  mét sè Bé, ngµnh vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi   mÆt hµng malt. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt chÝnh s¸ch thuÕ,   Bé Tµi chÝnh híng dÉn møc thuÕ suÊt GTGT ®èi víi mÆt hµng   malt nh sau: C¨n cø LuËt thuÕ GTGT; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè  ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT; Th«ng t  sè 62/2004/TT­BTC ngµy  24/6/2004  cña  Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn  møc  thuÕ  suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc biÓu thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i;  c¨n cø t×nh h×nh thùc tiÔn vµ ý kiÕn cña Bé C«ng nghiÖp  t¹i C«ng v¨n sè 5038CV/TCKT ngµy 28/9/2004: 1.  ¸p dông  møc  thuÕ suÊt  thuÕ  GTGT  10% ®èi  víi mÆt  hµng   malt   (bao   gåm   c¶   malt   cha   rang   vµ   malt   ®∙   rang)  thuéc c¸c ph©n nhãm 1107.10.00, 1107.20.00 trong Danh môc  BiÓu   thuÕ   suÊt   thuÕ   GTGT   theo   danh   môc   biÓu   thuÕ   nhËp  khÈu  u ®∙i ban hµnh   kÌm theo Th«ng t  sè 62/2004/TT­BTC  ngµy 24/06/ 2004 cña Bé Tµi chÝnh. Møc thuÕ suÊt nµy ®îc  thùc hiÖn  thèng  nhÊt ë c¸c kh©u nhËp khÈu,  s¶n xuÊt vµ  kinh doanh th¬ng m¹i. 2.  Møc thuÕ  suÊt  thuÕ GTGT  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  1  nãi  trªn ®îc ¸p dông kÓ tõ ngµy Bé Tµi chÝnh ký ban hµnh c«ng  v¨n nµy. §èi víi trêng hîp doanh nghiÖp ®∙ nép thuÕ GTGT  theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan h¶i quan víi  møc thuÕ suÊt kh¸c víi møc thuÕ suÊt nãi trªn tríc ngµy  ban hµnh C«ng v¨n nµy th× kh«ng thùc hiÖn truy thu. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c  c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó cã  híng dÉn xö lý thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản