intTypePromotion=1

Công văn 1332/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Công văn 1332/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1332/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1332/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  x∙ h éi S è  1332/L§T B X H­T L  n g µ y     5 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   Ö c h í ng d É n  x Õ p  l n g   vi ¬ ® è i  íi g êi lao ® é n g  trong c«n g  ty c æ   h Ç n v  n p K Ý nh   öi: Së   g   lao  ng     ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi thµnh  è   å   Ý   v X∙    ph H Ch Minh Tr¶  êi l c«ng    è  v¨n s 1097/L§­ TBXH/CV  µy  ng 22/4/2003 cña  ë    S Lao  ng   ®é ­ Th¬ng    binh vµ  héivÒ   Öc    ¹  Ých yÕu, Bé     X∙    vi ghit i tr     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héicã    Õn    X∙    ý ki nh sau: 1/ Theo    quy  nh  ña  é   Ët  ®Þ c B Lu Lao  ng,  Ët  ®é Lu doanh  nghiÖp, NghÞ     ®Þnh  è  s 114/2002/N§­   µy  CP ng 31/12/2002 cña  Ýnh  ñ    nh    Õt   Ch ph qui®Þ chiti   vµ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   Òn l ng, viÖc  h  thih m s® c B Lu   ®é v ti  ¬   x©y  ùng  d thang ¬ng,b¶ng ¬ng,xÕp ¬ng,n©ng  Ëc,ng¹ch l ng  i víi êi l   l   l   b   ¬ ®è     ng   lao  ng  ®é trong    c¸c c«ng      Çn  Héi  ng  ty cæ ph do  ®å qu¶n  Þ c«ng    Õt  tr   ty quy ®Þnh. 2/ §èivíic¸c C«ng      Çn  Ön         tyCæ ph hi nay  ang  Ën  ông  ® vd thang,b¶ng ­   l ¬ng  nhµ  íc qui ®Þnh   dông  i  íidoanh  do  n    ¸p  ®è v   nghiÖp  µ  íc th×  Öc  nh n   vi n©ng  ¹ch l ng  i víi êilao ®éng  ng  ¬ ®è     ng     ph¶ithùc hiÖn      theo  quy  nh  µ  íng ®Þ vh   dÉn  ¹  ti Th«ng   è  ts 04/1998/TT­BL§TBXH   µy  ng 04/04/1998  ña  é   c B Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh  µ  héihíng dÉn  ©y  ùng    Èn  µ    ©ng  ¹ch    v X∙      xd tiªuchu v thin ng viªn chøc chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  v trong doanh    nghiÖp  µ  íc. nh n Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi tr¶lêi®Ó   ë   v X∙        S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héithµnh  è  å   Ý   v X∙    ph H Ch Minh  îc biÕt vµ  íng  Én  ùc hiÖn  ®   h d th   theo  ®óng    nh  ña  µ   íc. qui®Þ c Nh n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2