Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
99
lượt xem
7
download

Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá uỷ thác XNK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g  c ôc T h u Õ  sè 1332/TCT/N V2  g µy  12 th¸ng 3 n¨ m  1999  Ò   n V viÖc thu Õ   T G T   èi víi µ n g  h o¸ u û  th¸c X N K G ®  h KÝnh    göi:Côc  ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  Thêi gian    võa qua, Tæng     côc  ThuÕ  nhËn  îc kiÕn  ®   nghÞ cña mét sè  ®¬n  háivÒ  vÞ    viÖc  thùc hiÖn    LuËt thuÕ            Gi¸trÞgia t¨ng(GTGT)      ®èi víihµng  ho¸  th¸c xuÊt nhËp  uû      khÈu. C¨n  c¸c NghÞ     cø    ®Þnh  Th«ng   híng  vµ  t dÉn  LuËt thuÕ    GTGT  Tæng  côc ThuÕ  híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  I. Ò  h o¸ ® ¬ n  v µ h å  s ¬ x¸c ® Þ n h  h µ n g  h o¸ u û  th¸c x u Êt n h Ë p   V k h È u  ® Ó  tÝnh thu Õ  Gi¸ trÞ gia t¨ng: 1.§èivíi       hµng    th¸cxuÊtkhÈu: ho¸ uû      a) Bªn  th¸cxuÊt khÈu      uû      khixuÊt hµng      ho¸ xuÊt khÈu    cho bªn nhËn uû  th¸cph¶ilËp ho¸ ®¬n          GTGT     ghithuÕ  suÊt thuÕ    GTGT   0%. §iÒu  kiÖn    ­ ®Ó ® îcxuÊt ho¸ ®¬n        GTGT     ghithuÕ  suÊt 0%       lµ gi÷a bªn  th¸cvµ    uû    bªn  nhËn uû  th¸c®∙  hîp ®ång  th¸cxuÊt khÈu  ®∙  hîp ®ång    ký    uû      vµ  cã    xuÊt khÈu    hµng    ho¸ ký      víi ngoµi.   níc   hµng  Gi¸ xuÊtkhÈu          lµgi¸x¸c®Þnh  theo hîp ®ång.     b) Bªn nhËn  th¸cthùc  uû    hiÖn dÞch  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  vô  uû      hµng  ho¸ cho    bªn  th¸c,khithùc hiÖn  uû        xong  dÞch  xuÊt khÈu  vô    ph¶ichuyÓn    cho  bªn  th¸cc¸cchøng    uû      tõsau: ­B¶n    thanh      lýhîp ®ång  th¸cxuÊtkhÈu    uû      (1 b¶n  chÝnh); ­Ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹i(Invoice)xuÊtcho        nícngoµi(1 b¶n      sao); ­ Tê    khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    thùc xuÊt vµ      ®ãng dÊu cña  c¬  quan    h¶iquan  cöa khÈu    (1 b¶n  sao). C¸c  b¶n sao nªu    bªn  trªn do  nhËn  th¸c sao  ký  uû    vµ  ®ãng  dÊu,    c¸c chøng    tõ nµy lµm  së    c¬  x¸c ®Þnh  doanh  hµng  sè  ho¸ thùc xuÊt khÈu  lµ     vµ    c¨n cø      ®Ó hoµn  thuÕ GTGT   hoÆc   îctrõthuÕ  ®     GTGT   ®Çu  vµo nÕu  ®¬n vÞ  cã    ph¸tsinhthuÕ    GTGT  ®Çu  ra. Trêng    nhËn  th¸cký    hîp bªn  uû    hîp ®ång  mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng  xuÊt khÈu    hµng    ho¸ theo chuyÕn  hµng  bao gåm   hµng    ho¸ cña  nhiÒu ®¬n  uû    vÞ  th¸cë  ViÖt Nam,    kh«ng  ho¸  cã  ®¬n  xuÊt hµng  tê khai h¶i quan    vµ        riªng cho    tõng  ®¬n   uû    vÞ  th¸c th×    göi b¶n sao  ho¸ ®¬n   ¬ng      th m¹i,tê khai hµng    ho¸ xuÊt  khÈu,b¶n            kª chitiÕttªnhµng    l   ho¸,sè îng,®¬n    doanh    gi¸vµ  thu hµng  xuÊt ®∙    cho tõng ®¬n  uû  vÞ  th¸c.B¶ng      kª nµy  bªn  do  nhËn  th¸ckª khaicã  uû        ch÷  ký  vµ ®ãng  dÊu  cña ngêicã    tr¸chnhiÖm    cña  nhËn  th¸c. bªn  uû  §èi víitr     êng  uû    hîp  th¸cxuÊt khÈu    g¹o  îc thùc hiÖn  ®     theo C«ng  sè  v¨n  845­TC/TCT  ngµy  02­ 25­ 1999  cña  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  thuÕ GTGT,  thuÕ  xuÊtkhÈu      th¸cxuÊtkhÈu    ®èi víiuû      g¹o. c)Thñ        tôckª khaithuÕ    GTGT:
  2. 2 Bªn  th¸cc¨n  vµo  uû    cø  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   ®Ó   a  xuÊt ho¸    ®¬n GTGT,  ho¸ ®¬n ph¸tsinh cña      th¸ng nµo    th×  khaivµo    kª    tê khaithuÕ      vÒ doanh    thu xuÊtkhÈu    cña th¸ng®ã.   KhiquyÕt to¸nhîp ®ång          xuÊtkhÈu,nÕu      doanh    thu thùc xuÊtkhÈu      thay  ®æi  víi   so    khaith× thùc hiÖn  kª       ®iÒu chØnh    l¹ theo  i doanh   thu thùc xuÊt trªn       nguyªn  t¾c: nÕu     doanh  thu thùc xuÊt    lính¬n  doanh  thu  khai th×      kª    sÏ bæ sung  doanh    thu xuÊt khÈu    theo  chªnh  sè  lÖch  t¨ng,tr   êng    hîp thÊp h¬n      th× sÏ ghi gi¶m    doanh  thu xuÊt  khÈu  theo  chªnh  sè  lÖch gi¶m.  Thêi gian    ®iÒu  chØnh  doanh    thu xuÊt khÈu    ph¶iphïhîp víi           thêigian quyÕt        to¸nhîp ®ång  uû  th¸c. 2.§èivíi       hµng    th¸cnhËp  ho¸ uû    khÈu:  a) Bªn  th¸c nhËp  uû    khÈu giao quyÒn nhËp khÈu hµng ho¸ cho bªn  nhËn  th¸ctrªnc¬  hîp ®ång  th¸cnhËp  uû      së    uû    khÈu  hµng ho¸. b) Bªn nhËn  th¸cnhËp  uû    thùc hiÖn    dÞch  nhËn  th¸cnhËp  vô  uû    khÈu  hµng    ho¸,thay m Æt   uû      bªn  th¸cthùc hiÖn      kª khainép    thuÕ GTGT  hµng  nhËp  khÈu  l gi÷c¸cchøng    ªnquan  vµ u      tõli   ®Õn     l«hµng  nhËp khÈu nh: ­Hîp    ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu.  ­Hîp    ®ång  nhËp  khÈu  hµng    víi   ho¸ ký    ngoµi. níc ­Ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹i(Invoice)do      nícngoµixuÊt.   ­Tê    khaih¶iquan      hµng  nhËp  khÈu. ­Biªnlai       thuÕ  GTGT   hµng  nhËp  khÈu. c)Thñ        tôckª khaithuÕ    GTGT: Khi    tr¶ hµng  th¸c nhËp  uû    khÈu,  bªn  nhËn  th¸c ph¶i lËp  uû      ho¸ ®¬n  GTGT:  C¨n  vµo    cø  ho¸ ®¬n  nhËp  khÈu, tê khaih¶iquan  biªnlaithu thuÕ          vµ        GTGT   hµng    nhËp, bªn    nhËn  th¸cxuÊt ho¸  uû      ®¬n GTGT     ghi theo    gi¸thùc  nhËp  trong ho¸ ®¬n  ¬ng        th m¹i,riªngthuÕ    nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   theo sè  ph¶inép      (sè th«ng  b¸o thuÕ  cña  quan    c¬  h¶iquan).Ho¸    ®¬n  nµy lµm  së  c¬  tÝnh thuÕ  ®Çu   ®èi    ra  víibªn nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu  lµ thuÕ  vµ    ®Çu   vµo  cña  uû  bªn  th¸c. VÝ    dô:C«ng    ¬ng    lµm  tyth m¹iX  dÞch  uû    vô  th¸cnhËp  m¸y  xe  cho C«ng  ty Y,    nhËp  100      xe, gi¸mua  theo ho¸ ®¬n  ¬ng    th m¹i 1000 USD/chiÕc,thuÕ    nhËp  khÈu  30%,  thuÕ  GTGT  10%,  gi¸ tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  1200  USD/chiÕc.C¬    quan   h¶iquan  tÝnh  thu thuÕ  vµ    nhËp  khÈu  thuÕ GTGT  hµng  nhËp  khÈu  sau: nh  ­Tæng      gi¸tÝnh  thuÕ  =  1200  USD   100  x  chiÕc  120.000  =  USD. ­ThuÕ     nhËp  khÈu  =  120.000  USD   30    36.000  x  % =  USD. ­ ThuÕ     GTGT  hµng nhËp khÈu  (120.000  36.000) x  =  +    10%   15.600  =  USD.  C«ng    ¬ng    xuÊtho¸ ®¬n  tyth m¹iX      GTGT  cho C«ng    nh  tyY  sau: ­Gi¸thanh    1.000      to¸n=  USD   100  100.000  x  =    USD. ­ThuÕ     nhËp  khÈu:36.000    USD ­ThuÕ     GTGT   hµng  nhËp  khÈu:15.600    USD
  3. 3 Tæng  céng  tiÒn thanh    151.600    to¸n=  USD Trêng  hîp nhËp  th¸cnhËp  uû    khÈu  cho  nhiÒu ®¬n  uû    vÞ  th¸cth×    ho¸ ®¬n  GTGT   lËp cho  tõng  ®¬n  uû    vÞ  th¸cph¶ighi ®óng  thuÕ      sè  nhËp  khÈu  thuÕ  GTGT   theo lo¹ hµng      i   ho¸ cho tõng ®¬n  uû    vÞ  th¸c.  Trêng    hîp hµng  nhËp  khÈu  giao ngay  i   t¹ cöa    khÈu  bªn  th×  nhËn  th¸cph¶ixuÊt ho¸ ®¬n  uû          cho  bªn  uû  th¸c,nÕu  sailÖch    cã    cÇn ®iÒu  chØnh  khiquyÕt    ®ång  th×    to¸nhîp  thùc  hiÖn  viÖc  xuÊt ho¸ ®¬n        ®Ó ®iÒu  chØnh. ViÖc    xuÊt ho¸ ®¬n        (khigiao hµng    t¹  ic¶ng  hoÆc   xuÊt ho¸    ®¬n    bæ sung  ®iÒu  chØnh)  trong th¸ng nµo      th×  îc ®   khaithuÕ    GTGT   ®Çu   cña  ra  bªn nhËn  th¸cvµ  khai thuÕ  uû    kª    GTGT   ®Çu   vµo  cña  uû    bªn  th¸ctrong th¸ng®ã.     II. h u Õ  G T G T  ® èi víi o a  h å n g  c ñ a d Þ c h  v ô  u û  th¸c x u Êt n h Ë p   T  h k h È u: DÞch  uû    vô  th¸c xuÊt khÈu, nhËp      khÈu   lµ ®èi  îng  t chÞu thuÕ GTGT.  ThuÕ   GTGT   îcx¸c ®Þnh      ®     trªngi¸dÞch  uû    vô  th¸cxuÊt,nhËp    (hoa hång uû  th¸c)víithuÕ      suÊt thuÕ    GTGT  10%.      §èi víidÞch  uû    vô  th¸cxuÊt khÈu    bªn  nhËn  th¸cph¶i xuÊt ho¸  uû        ®¬n  GTGT  ®èi    víihoa  hång  th¸cxuÊt khÈu  uû      ®èi víi     dÞch  uû    vô  th¸cnhËp  khÈu, ngoµiviÖc      xuÊt ho¸ ®¬n      GTGT  cho hµng  ho¸ nhËp  khÈu, bªn    nhËn  th¸ccßn  uû    ph¶ixuÊt ho¸      ®¬n  GTGT  ®èi    víihoa  hång  dÞch  uû    vô  th¸cnhËp  khÈu cho ®¬n  uû  vÞ  th¸c. Gi¸ tÝnh    thuÕ GTGT   cña dÞch  uû    vô  th¸c xuÊt nhËp    khÈu    lµ toµn bé  tiÒn hoa    hång  th¸cvµ    uû    c¸ckho¶n    (nÕu    chihé  cã).C¸c chøng      nÕu  tõ chihé  cã ho¸ ®¬n  thuÕ GTGT   th× bªn nhËn  th¸c ® îc x¸c ®Þnh    uû        lµ thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõ.Trêng      hîp c¸cchøng      cã      tõ chihé  ghitªn,®Þa  chØ, m∙  sè thuÕ  cña bªn  th¸c,bªn  uû    nhËn  th¸cchi hé  chuyÓn  uû      vµ  chøng    tõ gèc  cho bªn  th¸cth×  uû    kh«ng  ph¶itÝnh    vµo doanh  hoa  thu  hång cña bªn nhËn  uû th¸c. Gi¸tÝnh    thuÕ      ®èi víihoa hång  cña dÞch  uû    vô  th¸cxuÊt nhËp    khÈu    lµ gi¸cha  thuÕ    cã  GTGT.  Trêng hîp hîp ®ång  quy ®Þnh theo    gi¸dÞch  cã  vô  thuÕ GTGT     th× ph¶iquy    ngîc®Ó       x¸c®Þnh    gi¸cha  thuÕ  cã  theo c«ng    thøc: Gi¸cha    cã  Hoa  hång  th¸cvµ    uû    c¸ckho¶n    (nÕu  chihé  cã) thuÕ  GTGT = 1  thuÕ  +  suÊt(10%)   Tæng  côc  ThuÕ   th«ng  ®Ó     b¸o  c¸cCôc  ThuÕ   biÕt,híng dÉn        c¸c®¬n  vÞ  thùc hiÖn   
Đồng bộ tài khoản