intTypePromotion=1

Công văn 1333/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
5
download

Công văn 1333/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1333/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xác định quan hệ giữa tiền lương và năng suất lao động để xây dựng đơn giá tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1333/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi sè 1333/L§TBXH-TL ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ viÖc x¸c ®Þnh quan hÖ gi÷a TL vµ NSL§ ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trong DNNN KÝnh göi : Së Lao §éng- Th¬ng Binh Vµ X · Héi Thµnh Phè Hå ChÝ Minh Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 1010/ L§TBXH ngµy 10/4/2003 cña Së Lao ®éng- th - ¬ng binh vµ X· héi thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ viÖc ghi t¹i trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: 1/ Theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 03/2001/N§-CP ngµy 11/1/2001 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu kh«ng qu¸ 1,5 hoÆc 2 lÇn møc l- ¬ng tèi thiÓu chung (hiÖn nay lµ 290.000 ®ång/th¸ng) ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng nhng ph¶i b¶o ®¶m thùc hiÖn ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i lµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn. Lîi nhuËn n¨m sau kh«ng thÊp h¬n so víi n¨m tríc liÒn kÒ ®· thùc hiÖn; - Thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo ®óng LuËt ®Þnh; Nép B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ngêi lao ®éng ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh; - Ph¶i b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 06/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh X· héi. 2/ Khi xem xÐt ®iÒu kiÖn vÒ tèc ®é t¨ng tiÒn l ¬ng vµ tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, nÕu Nhµ níc ®iÒu chØnh møc l¬ng tèi thiÓu chung th× doanh nghiÖp ®îc céng thªm phÇn chªnh lÖch t¨ng thªm cña møc l ¬ng tèi thiÓu nh©n víi hÖ sè l¬ng, phô cÊp b×nh qu©n vµo tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch tèi ®a cña doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng (n¨m 2003 ®îc céng thªm 80.000 ®ång x hÖ sè l¬ng, phô cÊp) theo qui ®Þnh t¹i môc IV, Th«ng t sè 06/2001/TT-BL§TBXH nãi trªn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp sau khi ®· céng thªm phÇn tiÒn l¬ng chªnh lÖch t¨ng thªm nãi trªn mµ tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng vÉn cao h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng th× ph¶i gi¶m hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm (theo ngµnh, vïng) cho ®Õn khi b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo qui ®Þnh. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tr¶ lêi Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi thµnh phè Hå ChÝ Minh biÕt vµ híng dÉn thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2