Công văn 1339/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 1339/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1339/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc chính sách phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1339/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 1339 tct/nv4  n g µy  17 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc ch Ý n h  s¸ch p h Ý, lÖ p h Ý KÝnh   göi:Bé    Th¬ng  m¹i Tr¶    lêiC«ng    0730/TM­XNK   v¨n sè  ngµy  26/3/2003 cña  Th¬ng        Bé  m¹ivÒ ®Ò   nghÞ    phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy    x¸c nhËn nhËp khÈu kim c¬ng    th«,Tæng côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  kho¶n    cø  2, §iÒu  NghÞ   4  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  6/3/2002  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthi hµnh Ph¸p  lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ    th×:“Tæ  chøc, c¸ nh©n      quy ®Þnh  it¹ kho¶n  ®iÒu  1  nµy chØ   îc thu    i ®   c¸c lo¹ phÝ, lÖ  phÝ  trong danh  cã    môc      chitiÕtphÝ, lÖ    phÝ  ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  nµy”;C¨n  vµo    cø  Danh  môc      chi tiÕtphÝ,  phÝ  lÖ  ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  6/3/2002  cña  ChÝnh  phñ    th× kh«ng  lÖ  cã  phÝ  cÊp giÊy x¸cnhËn      nhËp  khÈu. Do ®ã,    c¸c phßng qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu (thuéc Bé    Th¬ng   m¹i)kh«ng  ® îcphÐp    phÝ    thu lÖ  cÊp giÊy x¸cnhËn      nhËp khÈu  kim  c¬ng th«. §Ò   nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹ichØ  ®¹o    c¸c ®¬n  trùcthuéc thùc hiÖn    vÞ        thu lÖ  phÝ  theo c¸cv¨n b¶n        ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ  hiÖn  hµnh.  
Đồng bộ tài khoản