intTypePromotion=1

Công văn 1340/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
3
download

Công văn 1340/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1340/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1340/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1340/BXD - KTXD --------------------- V/v: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009 giá xây dựng. Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 c ủa B ộ tr ưởng B ộ Xây d ựng v ề việc ban hành chương trình khung đào t ạo, bồi dưỡng nghi ệp vụ định giá xây d ựng; Quy ết đ ịnh s ố 905/QĐ-BXD ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây d ựng đính chính Quy ết đ ịnh s ố 01/2008/QĐ- BXD và Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 ban hành quy ch ế c ấp ch ứng ch ỉ k ỹ s ư định giá xây dựng; Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 c ủa B ộ trưởng B ộ Xây d ựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào t ạo, b ồi d ưỡng nghi ệp v ụ đ ịnh giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD và Quy ch ế c ấp ch ứng ch ỉ k ỹ s ư đ ịnh giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD. Bộ Xây dựng đã công nhận và đăng t ải các Cơ s ở đào t ạo, bồi d ưỡng nghi ệp v ụ đ ịnh giá xây dựng trên trang WEB của Bộ Xây dựng (). Để công tác đào t ạo, b ồi d ưỡng nghi ệp v ụ đ ịnh giá xây dựng đạt chất lượng cao, Bộ Xây dựng yêu cầu: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn c ứ vào Quy ết đ ịnh s ố 01/2008/QĐ-BXD, Quyết định số 905/QĐ-BXD và Quyết đ ịnh s ố 17/2008/QĐ-BXD tăng c ường công tác kiểm tra, giám sát các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đ ịnh giá xây d ựng thu ộc đ ịa bàn c ủa mình quản lý (gồm cả các Cơ sở có trụ sở trên địa bàn và các C ơ s ở ti ến hành đào t ạo trên đ ịa bàn) về: thời gian đào tạo; chất lượng đào tạo; chất l ượng gi ảng viên; c ơ s ở v ật ch ất ph ục v ụ cho đào tạo; sự phù hợp của tài liệu giảng dạy với qui định và sự chấp hành qui định thông báo, báo cáo. Trường hợp kiểm tra phát hiện Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp v ụ đ ịnh giá xây d ựng không thực hiện đúng các quy định và cam kết, S ở Xây d ựng các t ỉnh, thành ph ố tr ực thu ộc Trung ương có quyền không cấp chứng chỉ kỹ sư định giá cho các học viên do cơ s ở đó đào t ạo, đ ồng th ời báo cáo Bộ Xây dựng để đình chỉ việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp v ụ đ ịnh giá xây d ựng c ủa các C ơ sở này. Kết quả kiểm tra báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2009. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2