intTypePromotion=1

Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá Mỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 1347/TC H Q/ K T T T   q n g µ y 15  th¸ng 3 n¨ m  1999 V Ò  viÖc x ö  lý  thu Õ   n h Ë p   h È u   µ n g  h o¸ M ü k h KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè C¨n  C«ng  sè  cø  v¨n  1030­ VPCP/KTTH   ngµy  3­ 13­ 1999  cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ th«ng b¸o  kiÕn  ý  cña Phã  Thñ  íng  t NguyÔn  TÊn  Dòng    vÒ viÖc  xö    lý thuÕ  nhËp khÈu  cho hµng ho¸ Mü,  trong    khi chê    c¸c Bé, ngµnh quy  ®Þnh  thÓ,®Ó       cô    gi¶ito¶ hµng   ho¸,tr¸nh¸ch t¸cht¹ cöa        i   khÈu,Tæng    côc  H¶i  quan  híng dÉn t¹m      thêivÒ thuÕ  nhËp  khÈu  cho ®èi  îng  t hµng ho¸ nµy  nh  sau: 1. §èivíic¸c l«hµng  xuÊt xø                cã    tõ Mü nhËp khÈu vµo  ViÖt Nam   îc¸p   ®     dông  møc  thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu  ®∙i quy  u    ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  1803­ sè  1998/Q§­ BTC  ngµy  11­ 12­1998  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  quyÕt ®Þnh  Bé    vµ    söa  ®æi,bæ     sung. 2. ViÖc      x¸c ®Þnh xuÊt xø    hµng      ho¸ (tõMü) thùc hiÖn    theo      c¸c v¨n b¶n  híng dÉn    hiÖn hµnh cña Tæng  côc    H¶iquan  Bé  vµ  Th¬ng  m¹i. 3. ThuÕ     suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i®èi    u    víihµng        ho¸ tõ Mü nhËp khÈu  vµo ViÖt Nam   îc ¸p    ®   dông  trong vßng    mét n¨m ®èi        víic¸c tê khaihµng      ho¸ nhËp  khÈu ®¨ng  víi quan    ký    c¬  h¶iquan  tõngµy  01­ kÓ    01­ 1999. 4. Trêng    hîp  tÝnh  ®∙  thuÕ, thu    thuÕ theo møc  thuÕ suÊt th«ng  êng    th th× c¬    quan   h¶iquan    sÏ®iÒu chØnh    thuÕ  l¹ sè  i ph¶inép  hoµn    thuÕ    vµ  l¹ sè  i chªnh lÖch thõa (nÕu  nép)  víimøc   ®∙  so    thuÕ nhËp  khÈu  ®∙ib»ng  u    c¸ch  cÊn    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    cña    l«hµng  xuÊtnhËp    khÈu  sau. Tæng  côc    H¶i quan  th«ng  c¸c ®¬n  biÕtvµ  b¸o    vÞ    khÈn  ¬ng  iÓn khai tr tr     thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2