intTypePromotion=1

Công văn 1349/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
4
download

Công văn 1349/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1349/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đầu tư xây dựng nhà làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1349/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1349 /BXD-QLN --------------------- V/v: đầu tư xây dựng nhà làm việc cho Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009 các đơn vị thuộc Bộ LĐTB&XH Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Ngày 16/6/2009 Văn phòng Chính phủ có Công văn s ố 4037/VPCP-KTN về vi ệc đ ầu t ư xây dựng nhà làm việc liên cơ cho các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã h ội (kèm theo b ản chụp công văn số 1986/LĐTBXH-KTTC ngày 10/6/2009 của B ộ Lao đ ộng - Th ương binh và Xã h ội). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã h ội, đến nay di ện tích làm vi ệc c ủa cán bộ, công chức còn thiếu hơn 40% so với tiêu chuẩn, định m ức quy đ ịnh nên r ất ch ật ch ội, không đáp ứng được yêu cầu làm việc. Để có đủ diện tích làm việc cho các đơn vị quản lý nhà nước tr ực thuộc Bộ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xin đầu t ư xây d ựng thêm nhà làm vi ệc t ại ô D25 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội là cần thiết. Tuy nhiên, theo ph ương án s ắp x ếp l ại tr ụ s ở làm việc của Bộ (phụ lục số 6 kèm theo công văn số 1986/LĐTBXH-KTTC ngày 10/6/2009) thì ngoài công sở chính tại số 12 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm vẫn còn 4 c ơ s ở làm vi ệc c ủa các đ ơn v ị quản lý nhà nước thuộc Bộ nằm phân tán sẽ gây b ất c ập trong công tác ch ỉ đ ạo, đi ều hành c ủa Lãnh đạo Bộ. 2. Về lâu dài, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã h ội nghiên c ứu Đ ề án đ ầu t ư xây dựng công sở mới hiện đại theo hướng tập trung nhằm đáp ứng yêu c ầu làm vi ệc c ủa B ộ theo ch ức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy hoạch xây d ựng hệ th ống công s ở các c ơ quan hành chính nhà nước Trung ương trên địa bàn Hà Nội. 3. Để thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 c ủa Th ủ t ướng Chính ph ủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc s ở hữu Nhà nước, đề ngh ị B ộ Lao đ ộng - Th ương binh và Xã hội tiến hành việc rà soát lập phương án sắp xếp l ại, xử lý các c ơ s ở nhà đ ất do B ộ đang qu ản lý sử dụng để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản Nhà nước. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính ph ủ t ổng h ợp báo cáo Th ủ tướng Chính phủ quyết định./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ LĐTB&XH (để phối hợp); Đã ký - UBND T.P Hà Nội (để phối hợp); - Lưu: VP, Cục QLN3b. Nguyễn Trần Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2