intTypePromotion=1

Công văn 1349/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Công văn 1349/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1349/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc kinh phí thanh toán phí sử dụng đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1349/TC-HCSN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  1349/TC­H C S N  n g µ y 17 th¸ng  n¨ m  2003  c 2  v Ò  kinh p h Ý   thanh to¸n p h Ý  s ö  d ô n g  ® ê n g  b é K Ý nh   öi:­C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh  ñ thu Ch ph         ­UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc            c¸c    ph tr   TW Thùc  Ön  hi Ph¸p  Önh  Ý   µ  Ö  Ý   è  l ph v l ph s 38/2001/PL­ UBTVQH10   µy  ng 28/8/2001 cña  Uû  ban  th ng  vô  Quèc  héi kho¸ 10, NghÞ  ®Þnh  sè  ê 57/2002/N§­   µy  CP ng 3/6/2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õtthihµnh  ®Þ chi ti     Ph¸p  Önh  Ý  µ  Ö  Ý; Bé   µi chÝnh  ∙  ã  l ph v l ph   T   ® c Th«ng   è  t s 109/2002/TT­ BTC   ngµy  6/12/2002 quy  nh  Õ       ép  µ  ®Þ ch ®é thu,n v qu¶n  ýsö  ông  Ý  ö  ông  l  d ph s d ® êng  é, Th«ng   è  b  ts 01/2003/TT­BTC   µy  ng 7/01/2003  öa  æi  s® møc    Ý  thu ph sö  ông  êng  é  i víixe  ©n  ù  ña  é   èc  d ® b ®è     qu s c B Qu phßng, nh»m     åivèn    thu h   ®Ç u    µ  tv b¶o  ¶m     Ý  ® chiph cho  Öc  vi duy    tu,b¶o  ìng,qu¶n  ý® êng  é. C¸c  d   l  b  Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  tn c hi l     h t  01/3/2003. Th«ng   sè  t 109/2002/TT­BTC   µy  ng 6/12/2002  ña  é   µi  Ýnh    c B T ch quy ®Þnh  i îng  Þu  Ý   ö  ông  êng  é  µ c¸c ph¬ng  Ön  ®è t ch ph s d ® b l    ti giao  th«ng  ¬  c gií  êng  é  µ    m¸y  i® b v c¸c xe  chuyªn  ïng  d tham    gia giao th«ng  êng  é; Tæ   ® b  chøc,c¸nh©n  ÖtNam   µ  ícngoµi)trùctiÕp ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön tham     (Vi   vn       khi ph ti   gia giao th«ng  êng  é      ® b ph¶itr¶phÝ  êng  é  íi ×nh     ® b d  h thøc vÐ   ¹ vР Bé     (lo   do  i TµichÝnh    quy  nh)  ®Þ cho  çi  Çn  i    êng  ¹ tr¹m thu phÝ  êng  é  m l ® trªn® ti     ® b theo   quy  nh.  Öc  Ôn  Ý  êng  é  ®Þ Vi mi ph ® b chØ    ông  i víi ÷ng  êng  îp sau  ¸p d ®è    nh tr h  ®©y: ­ Xe    cøu  ¬ng,bao  å m   c¸c lo¹  kh¸c chë  êibÞ     ¹n  n   ¬i th   g c¶    i xe    ng   tain ®Õ n   cÊp  cøu. ­Xe    cøu  ho¶. ­ Xe    m¸y  n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp  å m:  g m¸y  µy,m¸y  õa,m¸y  íi m¸y  c  b  x  , lµm  á,m¸y  ètlóa. c  tu   ­Xe  é  ª,xe  µm  Ö m  ô  Èn  Êp  Ò   èng  ôtb∙o.   h ®   l nhi v kh c v ch l  ­  chuyªn  ïng  ôc  ô  èc  Xe  d ph v qu phßng, an    ninh  å m:  t¨ng,xe  äc  g xe   b thÐp,xe  Ðo    k ph¸o,xe  ë  ùcl ng vò    ch l  î   trang ®ang  µnh  ©n. Ngoµira ®èi víi   h qu         xe chuyªn dïng  ôc  ô  èc    ph v qu phßng  cßn bao  å m     ¬ng  Ön  ¬  í ® ­ g c¸c ph ti c gi i  êng  é  b mang  Ón  è:n Òn  µ u   ,  ÷  µ  è  µu   ¾ng  Ëp  × m   ã  ¾n   bi s   m ®á ch v s m tr d ch cg c¸c thiÕtbÞ       chuyªn dông    cho  èc  qu phßng  :c«ng  ×nh xa,cÈu  ©ng, tÐc, nh   tr     n    tæ m¸y    iÖn... ph¸t® ­§oµn  ® a    xe  tang. ­§oµn  cã  hé  èng,dÉn  êng.   xe  xe  t   ® § Ó   èng  Êt  th nh trong  Öc  è  Ý kinh  Ý     vi b tr   ph ®Ó thanh  to¸n kho¶n  Ý    ph giao th«ng  êng  é      ¬ng  Ön cña  ¬    ® b khic¸cph ti   c quan  n  Þ    ®¬ v khitham   giagiao  ® êng  é. Bé   µi chÝnh    Þ   ñ  ëng    é,  ¬  b  T  ®Ò ngh th tr c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   thu   ph v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr  
  2. 2 thuéc Trung  ng    ¬ phæ   Õn  µ  bi v qu¸n tr Ötcho    n  Þ  ùcthuéc thùc hiÖn   i  c¸c®¬ v tr       tètc¸cviÖc     sau  y: ®© ­ C¸c  ¬ng  Ön    ph ti giao  th«ng  êng  é  µ  m¸y  ® b v xe  chuyªn dïng  éc      thu c¸c c¬ quan  §¶ng,Nhµ   íc,c¸c tæ    n     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,c¸c tæ  ch tr           chøc    éi,x∙ x∙h     héi nghÒ     nghiÖp, c¸c ®¬n   Þ   ù     v s nghiÖp  µ    v c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc khi nh n     tham    gia giao th«ng  êng  é  ôc  ô  ® b ph v cho  c«ng  ô  îc c¬  v ®   quan  qu¶n  ýph­ l  ¬ng  Ön  ti thanh  to¸n phÝ   ö  ông  êng  é  µ   êi ®iÒu  Ön  ¬ng  Ön   sd ® b m ng   ki ph ti   tham    giagiao th«ng  ∙      ® tr¶theo møc  Ý    ph quy  nh      Ð. ®Þ ghitrªnv ­ Nguån    kinh phÝ     b¶o  ¶m     ® ®Ó thanh    Ý  to¸nph giao  th«ng  êng  é    ® b khi c¸c ph¬ng  Ön cña  ¬    ti   c quan, ®¬n  Þ    v tham    gia giao th«ng  êng  é  c¸c c¬    ® b do    quan, ®¬n  Þ  ëng    vh kinh phÝ   ©n    ng s¸ch tù s ¾p  Õp     x trong ph¹m      vikinh phÝ     ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy giao.Riªng dù          to¸nchin¨m  2003  îcc¬  ®   quan  ã  c thÈm  Òn  quy giao cho  n  Þ  ∙    ®¬ v ® bao  å m   phÝ  Çu  êng  é;C¸c  ¬  g c¶  c® b  c quan,   ®¬n  Þ   v kh¸c kh«ng  ëng    h kinh  Ý   õ ng©n  ph t   s¸ch  µ  íc tù s ¾p   Õp  nh n     x trong  ph¹m    ån  vingu kinhphÝ  ña  n  Þ.   c ®¬ v §Ò  nghÞ   ñ  ëng    é,  ¬  th tr c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ  µ  ñ  Þch  û   v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ tæ chøc  ùc hiÖn  ètc¸cnéidung    y. th   t      trªn®©
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2