intTypePromotion=1

Công văn 1350-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
20
lượt xem
1
download

Công văn 1350-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1350-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính về việc cấp và thu hồi tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1999 qua hệ thống đầu tư phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1350-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  1350 T C/§T P T   g µ y  27 th¸ng 3 n¨ m  1999  BT S n v Ò  vi Ö c c Ê p  thu h åi v è n t Ý n d ô n g  ® Ç u  t c ñ a N h µ   íc  n n¨ m  1999  u a  h Ö  th è ng  Ç u  t p h¸t tri Ó n q § KÝnh  öi:    g  ­ C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  ùcthuéc Ch Ýnh   tr     phñ  ­C¸c    Tæng  c«ng    µnh  Ëp theo Q§91­TTG tyth l    ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Thñ  t ng ChÝnh  phñ  ®∙ cã Quy Õt  nh   è 248/1998/Q§­ í ®Þ s TTg  ngµy  24/12/1998  Ò   ét  è  ñ  ¬ng, biÖn  v m s ch tr   ph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch  ® h k ho ph¸ttr Ón   i kinh tÕ      éi vµ  ù    ©n    ­ x∙ h   d to¸n ng s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1999  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 13/1999/Q§­ TTg  µy  ng 4/2/1999  Ò   v c«ng    Ýn  ông  u     t¸ct d ®Ç t n¨m 1999. § Ó     thùc  Ön  hi nghiªm  óc c¸c Quy Õt  nh  t    ®Þ nªu    ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  trªnc Th t Ch ph v t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  Öc  iÓnkhaithùc hiÖn  Õ   ¹ch tÝn  ông  u     ki thu l   i vi tr       k ho   d ®Ç tcña  µ   íc,gãp  Çn  n    Nh n   ph ®¬ gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh  Ýnh, Bé   µi chÝnh  ­      ch   T  h íng  Én  ét  è  éidung  Ò   ¬  Õ   µichÝnh  Êp  µ    åivèn  Ýn  ông   d m sn  v c ch t   c v thu h   td ®Ç u    ña  µ   ícthuéc kÕ   ¹ch n¨m  tc Nh n     ho   1999    nh sau:  I. è i v íi  §  c¸c d ù  ¸n ® a n g  v a y d ë  d a n g: 1. C¸c  ù  ®ang  d ¸n  vay  ë  d dang  µ c¸c dù  ®ang  l     ¸n  vay  èn  éc  Õ   v thu k ho¹ch n¨m  1998  ¹  Ö   èng  ti h th Tæng   ôc  Çu   ph¸ttr Ón,n Õu   Õp  ôc b¶o  c§ t  i   ti t   ®¶m  kh¶ n¨ng    î vay  ×  îc bè  Ý ®ñ   èn    ùc hiÖn  tr¶n   th ®   tr   v ®Ó th   theo  Õn    ti ®é x©y  ùng  µ  ¬  Êu  ån  èn  ∙    nh  d v c c ngu v ® x¸c®Þ trong quyÕt ®Þnh  u  .     ®Ç t  2. C¨n  nhu  Çu  èn  u    ®Ó   ùc  Ön  ù    cø  c v ®Ç t th hi d to¸n theo    nguyªn  ¾c  t trªn,chñ  u    ña  ù  ®¨ng  ý    ®Ç t c d ¸n  k møc   èn  v vay  íic¬  v   quan  ñ ch qu¶n  µ    v tæ chøc  cho  vay: c¬    quan  ñ  ch qu¶n  tæng  îp  h nhu  Çu  c vay  èn  ña    ù    v c c¸c d ¸n thuéc  tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,b¸o  l  c¸o  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    ng  êigöi tæ  B K ho v§ t ®å th     chøc  cho  vay.Trêng  îp viÖc  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  ña  é, ®Þa   ¬ng  a  ï   h  ® k k ho c B  ph ch ph   hîp  íinguyªn  ¾c  v  t nªu  ¹  iÓ m   th×  chøc  ti ® 1  tæ  cho  vay ph¶icã    Õn    ý ki b»ng  v¨n b¶n  öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    vµ  ¬  g   K ho v§ t c quan  ñ  ch qu¶n    ®Ò nghÞ   iÒu  ® chØnh  ¹cho  ïhîp. l i ph   C¨n  tæng  cø  møc   èn  v vay  Õ   ¹ch  k ho n¨m  1999  ña    ù  ®ang    c c¸c d ¸n  vay dë  dang  îc Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ®   K ho v§ t th«ng  b¸o,c¸c Bé   µ  a   ¬ng  ©n      v ®Þ ph ph khaidanh  ôc  µ    m v møc   èn  v vay  ña  õng  ù  cô  Ó  öi Tæng   ôc  Çu    ct d ¸n  th g   c§ t ph¸ttr ÓnchË m   Êt lµsau  th¸ngkÓ   õngµy  é  Õ   ¹ch vµ  Çu    i   nh     01    t  B K ho   § t th«ng  b¸o  Õ   ¹ch  k ho cho    é,  a   ¬ng; viÖc  ©n  c¸c B ®Þ ph   ph khai kÕ   ¹ch    ho ph¶i ®¶m     b¶o    trªnnguyªn t¾c  t¹ ®iÓ m       nªu  i  1, trong ®ã   Çn  tiªnbè  Ývèn    c u    tr   cho    ù  c¸cd ¸n cã    kh¶  n¨ng  µn  µnh    iÓ m   ho th døt ® trong n¨m    1999,c¸cdù    ã  iÒu  Ön      ¸n c ® ki ®Èy  nhanh  Õn ®é.  êng  îp tæng  ti   Tr h  møc  èn  v vay  ña    ù    ang  c c¸c d ¸n ® vay  ë  d dang  îc th«ng  ®  b¸o kh«ng      è  Ý vèn  ®ñ ®Ó b tr   theo nguyªn  ¾c  µy  ×  ¬  t n th c
  2. 2 quan  ñ  ch qu¶n  îc sö  ông  ét  Çn  ån  èn  ® d m ph ngu v vay  cho    ù  vay  íi c¸c d ¸n  m  trong kÕ   ¹ch    ho n¨m 1999    ©n    ®Ó ph bæ cho    ù  ®ang  c¸c d ¸n  vay  ë  d dang, víi    ®iÒu  Ön  ki kh«ng  µm    l t¨ng tæng  møc   Õ   ¹ch  k ho vay  èn  Ýn  ông  u    ña  vtd ®Ç t c Nhµ   íc n¨m  n  1999  ña  é,  a   ¬ng  ∙  îc Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   c B ®Þ ph ® ®   K ho v§ t th«ng  b¸o. 3. Trêng  îp dù      h   ¸n cho  vay  ë  d dang  îc bè  Ý vµo  Õ   ¹ch  ®   tr   k ho n¨m 1999  nhng  ùc sù  th   kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶, kh«ng  ¶m     ® b¶o kh¶ n¨ng    î vay,trong tr¶n       thêih¹n  ngµy  õ khinhËn    å  ¬    45  t    ®ñ h s vay  èn  ña  ù    chøc  v c d ¸n,tæ  cho    vay ph¶ith«ng    b¸o b»ng  b¶n  ýdo  õ chèicho  v¨n  l  t     vay  n   ñ  u  , c¬  ®Õ ch ®Ç t  quan  chñ qu¶n, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu .C¬     K ho v§ t  quan  ñ  ch qu¶n  ã  c tr¸chnhiÖm     b¸o    c¸o t×nh  ×nh  µ  è  Öu cho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     ã    tæng  îp,kiÕn  h v s li   B K ho   § t®Ó c c¨n cø  h  nghÞ    Ön  c¸c bi ph¸p xö  ýsè  èn  èc vµ      l   v (g   l∙vay)m µ   ù    i   d ¸n cßn  îtæ  n   chøc    cho vay  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  tr   t  ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    4. Thêih¹n      cho  vay,l∙ suÊt cho     i   vay,b¶o  ¶m   Òn    ® ti vay  µ  v tr¸chnhiÖ m     cña  ¬  c quan  Õt  nh  u  ,chñ  u    µ  chøc  quy ®Þ ®Ç t  ®Ç tv tæ  cho vay  i víi   ù  ®è     d c¸c ¸n ®ang    cho vay  ë  d dang  îctiÕp  ôc vay  èn  ®  t  v trong kÕ   ¹ch    ho n¨m 1999  îc ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 52/1998/Q§­TTg  µy  ng 3/3/1998  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÓn khai kÕ   ¹ch  Ýn  ông  u     Th t Ch ph v vi tr     ho td ®Ç t n¨m  1998. Ph Çn  èn  ù  ®∙    v d ¸n  vay  theo  Õ   ¹ch  µ   íctõ c¸c n¨m  íc® îctiÕp k ho Nh n       tr       tôc thùc hiÖn      theo    îp  ng  Ýn  ông  ∙  ý  µng  c¸c h ®å td ®kh n¨m  ÷a ®¬n  Þ    gi   v vay vèn  íi   ôc  v   C §TPT. c¸c II. è i v íi  §  c¸c d ù  ¸n c h o  v ay m í i n¨ m  1 99 9  1. §èi víic¸c dù  cho          ¸n  vay  íi trong kÕ   ¹ch  m    ho n¨m  1999, ®èi îng      t vay vèn  Ëp  t trung  tiªncho    ù  cã  Öu  u    c¸c d ¸n  hi qu¶  kinh tÕ, cã      kh¶  n¨ng thu  åi h  vèn  ùctiÕp  µ  ã    ñ tôc ®Ç u    µ  ©y  ùng  tr   v c ®ñ th     tv x d theo quy  nh,  éc c¸c ®Þ thu     ngµnh, lÜnh  ùc, ch¬ng  ×nh  èc    îc quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu      v  tr Qu gia ®   ®Þ ti §i 3  §i 6 cña  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 13/1999/Q§­ TTg  µy  ng 04/02/1999  ña  ñ  íng  Ýnh  c Th t Ch phñ  Ò   v c«ng    Ýn  ông  u    t¸ct d ®Ç tn¨m  1999.Vèn  Ýn  ông  u    ña  µ   íc   td ®Ç tc Nh n   thuéc kÕ   ¹ch n¨m    ho   1999 kh«ng  ïng    d ®Ó cho  vay  ¶o  îc¸ckho¶n  ® n    vay trung  vµ  µih¹n  ¹ c¸c tæ  d   t i   chøc  Ýn  ông,kh«ng    td   cho  vay    ãp  èn  ªndoanh  íi ®Ó g v li   v  nícngoµi, êng  îp ® Æc   Ötph¶icã    Õn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.    tr h  bi     ý ki c Th t   ph 2. L∙isuÊt cho       vay  µ 0,81%/th¸ng.Riªng  ÷ng  ù  thuéc    ¬ng  l    nh d ¸n  c¸c ch tr×nh m ôc    µ    ¬ng  ×nh    tiªuv c¸c ch tr kh¸c,møc     Êt cho    l∙ su   i vay  ùc hiÖn  th   theo  quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  i víi õng ch¬ng  ×nh.   c Th t   ph ®è     t  tr 3. Thêi h¹n      cho vay bao  å m   thêigian  n   ¹n  µ  êigian    î,lµ g c¶    © h v th   tr¶n     kho¶ng  êigian tÝnh  õ khidù    Ën  th     t     ¸n nh kho¶n  vay  u     n       Õt  ®Ç tiªn®Õ khitr¶h nî(gèc vµ  i  îcx¸c®Þnh    vµo      l∙ )®     , c¨n cø  kh¶  n¨ng    åivèn  ña  ù    µ    thu h   c d ¸n v kh¶ n¨ng    î cña  ñ  u    ng  èi®a   tr¶n   ch ®Ç t nh t   kh«ng  qu¸  n¨m.  êng  îp  îtthêi 10  Tr h v    h¹n trªnph¶i® îcHéi ®ång         qu¶n  ýQuü   ç  î u    èc    l  h tr  ®Ç tqu giaxem   Ðt,  Õt  x  quy ®Þnh.  Òu  Ön    §i ki ®Ó xem   Ðt  µ c¸c dù  ®Ç u     ã  Ýnh  Æc   ï,cã  êi x l     ¸n  tc t ® th   th   gian  ùc  Ön  u   , chu  ú  th hi ®Ç t   k s¶n  Êt  xu kinh  doanh  µi (trång rõng  d    nguyªn  liÖu,trång c©y      c«ng nghiÖp  µi ngµy, c¸c c«ng  ×nh  iÖn, than,khu  d     tr ®     c«ng  nghiÖp.. ) . hoÆc     ù  cã  Öu    c¸c d ¸n  hi qu¶  kinh tÕ  Êp,cã  êigian  µn  èn    th   th   ho v dµinhng  Ëtsù  Çn  Õtcho  Òn    th   c thi   n kinhtÕ.  
  3. 3 4. Tæ     chøc cho vay  µQuü   ç  î u    èc    l  h tr  ®Ç tqu gia (bao  å m   ü   g Qu Trung  ­ ¬ng  µ      v c¸cchinh¸nh  ü   Qu tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng).   ph tr     ¬ 5.B¶o  ¶m   Òn vay:   ® ti   5.1.Chñ   u    µ®¬n  Þ  µiquèc    ®Ç tl   v ngo   doanh    khivay  èn  Ýn  ông  u   vtd ®Ç tcña  µ   íctheo  Õ   ¹ch n¨m    Nh n   k ho   1999 ph¶icã  µis¶n  Õ  Êp  éc së  ÷u    t  th ch thu   h hîp ph¸p.Tæ       chøc cho vay chØ cho vay  è  èn  èi®a  s v t   kh«ng    qu¸ 70%     Þ gi¸tr   tµis¶n  Õ  Êp, trong ph¹m      th ch     vitæng  ù    îcduyÖt  µ  Õ   ¹ch vay  èn  d to¸n®   v k ho   v ®∙  è  Ýcho  ù  b tr   d ¸n. ViÖc  Õ  Êp  µis¶n    th ch t  khi vay  èn  ña    n  Þ  µi quèc  v c c¸c ®¬ v ngo   doanh  thùc  Ön  hi theo   c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ  íng  Én  ¹m  êi ®Þ hi h c Nh n   h d t th   cña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  Õ  Êp  µis¶n  BT  v vi th ch t  vay  èn  Ýn  ông  u    n¨m  vtd ®Ç t 1999. 5.2.Chñ   u    µ doanh    ®Ç t l   nghiÖp  µ   íc khi vay  èn  Ýn  ông  u    Nh n     vtd ®Ç t cña  µ   íctheo  Õ   ¹ch n¨m  Nh n   k ho   1999  kh«ng ph¶ithÕ  Êp  µis¶n  µ  îclÊy   ch t   v®    tµis¶n  ×nh  µnh    h th b»ng  èn  v vay  µm  l b¶o  ¶m   îvay. ® n  Trong  êigian cha    Õt  î vay  èc vµ  icho  chøc  th     tr¶h n   (g   l∙   ) tæ  cho vay,chñ    ®Ç u   kh«ng  îc dïng  µis¶n  ×nh  µnh  t ®  t  h th b»ng  èn  v vay    Õ  Êp    ®Ó th ch cho kho¶n  vay  íi;kh«ng  ù ®éng  iÒu  m  t  ® chuyÓn,  îng  nh b¸n  µis¶n  ×nh  µnh  t  h th b»ng  èn  v vay  cho  n  Þ  ®¬ v kh¸cn Õu    kh«ng  îctæ  ®   chøc  cho vay  ng    ®å ý b»ng  v¨n b¶n. Chñ   u    ã      ®Ç t c tr¸chnhiÖ m     th«ng  b¸o cho  chøc  tæ  cho vay  äi  m thay   ® æi  Ò   chøc  ¹t®éng  ña  n  Þ   ã  ªnquan  n   Öc  v tæ  ho   c ®¬ v c li   ®Õ vi qu¶n  ý,sö  l  dông  µis¶n  ×nh  µnh  t  h th b»ng  èn  v vay  :chuÈn  Þ   nh   b chiat¸ch,s¸tnhËp, b¸n,         kho¸n,cho    thuª,cæ   Çn    ph ho¸,gi¶ithÓ, ph¸       s¶n..  òng   ph¬ng  thanh  .c nh ¸n  to¸nsè  î vay    n  cßn  ¹ cho  chøc  l i tæ  cho  vay  theo  îp  ng  Ýn  ông  µ  Õ   c H ®å td v k í  nhËn  îvay  èn. n  v 6.Nguyªn  ¾c  ©n    Õ   ¹ch vµ  iÒu    t ph bæ k ho   ® chØnh  Õ   ¹ch: k ho 6.1.Thñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh    t Ch ph quy ®Þ tæng  ån  èn, danh  ôc  µ  ngu v   m v møc   èn  v cho  vay n¨m 1999  ña  õng  ù  nhã m     ï hîp  íitiÕn    ©y  ct d ¸n  A ph   v  ®é x dùng  µ  ¬  Êu  ån  èn  ∙  îcx¸c®Þnh  v c c ngu v ® ®     trong Quy Õt  nh  u  .   ®Þ ®Ç t 6.2.§èivíi   ù    ã m   vµ  c¨n cø  µo        d ¸n nh c¸c B  C,    v kh¶  n¨ng  ån  èn  ∙  ­ ngu v ® ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph giao,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t giao tæng møc   èn    v cho vay    ù  míithuéc  ã m   vµ    c¸c d ¸n    nh B  C cho  õng  é,  a   ¬ng; c¨n cø  t B ®Þ ph     tæng  møc  èn  îcBé   Õ   ¹ch vµ  Çu   v ®   K ho   § tth«ng      é, ®Þa  ¬ng  è  Ý vèn  b¸o,c¸c B   ph b tr   cho  õng  ù  cô  Ó  t d ¸n  th theo  nguyªn  ¾c  Ëp  t t trung  tiªncho    ù  ®óng  u    c¸c d ¸n  ®èi îng ® îcvay  èn  Ýn  ông  u    ña  µ   íc,cã    ñ tôc ®Ç u    t   vtd ®Ç t c Nh n   ®ñ th     t theo  quy  nh  ¹  Òu  Ö  ®Þ ti §i l qu¶n  ý§Çu   µ  ©y  ùng,thùc sù  Çn  Õt, ã  Öu  l  tv X d    c thi   hi c qu¶, cã    kh¶  n¨ng  håi vèn  ùc tiÕp  µ  thu    tr   v b¶o  ¶m     î trong thêih¹n    ® tr¶n      quy ®Þnh.  Møc   èn  v cho  vay  i  íitõng  ù  ph¶i® îc bè  Ý ®ñ     ®è v   d ¸n      tr   ®Ó b¶o  ¶m   ® tiÕn ®é   ©y  ùng   xd theo  Õt  nh  u    µ  ã  quy ®Þ ®Ç tv c 70%   è  ù    ã m     µn  s d ¸n nh C ho thµnh trong n¨m  Õ   ¹ch.Trêng  îp Bé   µ  a   ¬ng  è  Ý kÕ   ¹ch      k ho   h   v ®Þ ph b tr   ho vay vèn cho    ù  kh«ng  ng  c¸c d ¸n  ®ó quy  nh  ®Þ trªn,c¬    quan  cho vay  ã  Òn  õ c quy t  chèikh«ng  ý  îp ®ång  Ýn  ông    kh  td cho  vay  èn  µ  v v th«ng  cho  é, ®Þa  ­ b¸o  B  ph ¬ng    Õt®Ó   ã  iÒu  ®ã bi   c ® chØnh  Õ   ¹ch. k ho 7.Tr×nh  ùvµ  ñ tôcvay  èn:   t   th     v 7.1.TÊt  c¸cdù      c¶    ¸n kh«ng  ©n  Öt® îcQuy Õt  nh  u    íchoÆc   ph bi     ®Þ ®Ç ttr   sau  µy  ng 31/3/1999,khibè  Ý vµo  Õ   ¹ch      tr   k ho vay  èn  v n¨m  1999 ph¶icã      ®ñ thñ  ôc ®Ç u    µ  ©y  ùng  t  tv x d theo quy  nh,  ô  Ó  µ ph¶i cã  ®Þ c th l     Quy Õt  nh   ®Þ
  4. 4 ® Ç u    µ  tv tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn  tr     c th quy phª  Öt;nh÷ng  duy   dù  thuéc  ã m   B   Õu   a  ã  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  ¸n  nh A,  n ch c thi   k thu   tæng  ù  d to¸n ® îc    duyÖt  ×  th trong Quy Õt  nh  u      ®Þ ®Ç t ph¶iquy  nh    ®Þ møc   èn  ña  õng  ¹ng  vct h m ôc  µ  v ph¶i cã  ÕtkÕ,  ù    thi   d to¸n ® îc duyÖt  ña  ¹ng  ôc  ëi c«ng     ch m kh   trong  n¨m. 7.2.C¸c  ù    ã    d ¸n c Quy Õt  nh  u    ícthêi®iÓ m   ®Þ ®Ç ttr     31/3/1999,chñ  u     ®Ç tthùc hiÖn      quy  ×nh ký  îp  ng  Ýn  ông  íi chøc  tr   H ®å t d v  tæ  cho vay theo      c¸cquy ®Þnh  ña  chøc  c tæ  cho  vay  i  íic¸c dù  míi trong  Õ   ¹ch  ®è v     ¸n    k ho n¨m  1998.  Trong  êih¹n  èi®a   ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  th   t   45  k t  nh ®ñ h s vay  èn  Chñ   v do  ®Ç u    öi®Õ n   chøc  tg   tæ  cho vay,ph¶ixem   Ðt vµ      x   th«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n    cho chñ  u    Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh  ®Ç tv quy   cm (cho vay    hoÆc  kh«ng cho vay). 7.3.C¸c  ù  ® îc quyÕt  nh  u      d ¸n    ®Þ ®Ç t sau  µy  ng 31/3/1999,c¬    quan  ã  c thÈm  Òn  quy chØ    Õt  nh  u      ∙  ã    Õn  ra quy ®Þ ®Ç tkhi® c ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña    c tæ chøc  cho vay  Ò   ¬ng    µichÝnh,hiÖu  v ph ¸n t     qu¶  ña  ù  c d ¸n. ViÖc  Èm   nh   ¬ng  tµichÝnh, hiÖu  th ®Þ ph ¸n      qu¶  ña  ù  thùc  Ön  c d ¸n  hi thèng  Êt theo  nh   Quy  Õ   Èm  nh  Héi ®ång  ch th ®Þ do    qu¶n  ýQuü   ç  î u   l  h tr ®Ç t quèc    giaban  µnh. h Sau    chøc  khitæ  cho vay  ∙  ã    ® c v¨n b¶n  Êp  Ën  ¬ng    µichÝnh, ch thu ph ¸n t     hiÖu qu¶  ña  ù  vµ  c d ¸n  kh¶  n¨ng    î cña  ù  vµ  ñ  u   , c¬  tr¶n   d ¸n  ch ®Ç t   quan  ã  c thÈm   Òn  quy phª  Öt  Õt  nh  u     µ  è  Ý kÕ   ¹ch  duy quy ®Þ ®Ç t v b tr   ho vay  èn    v cho dù    ¸n.C¨n  kÕ   ¹ch  cø  ho vay  èn  ∙  îc th«ng    ñ  u    ã  v ®®  b¸o,ch ®Ç t c tr¸chnhiÖ m     hoµn chØnh  å  ¬  h s vay  èn    µm  ñ tôc ký  îp ®ång  Ýn  ông  íi chøc  v ®Ó l th     h   td v  tæ  cho vay. § Ó   ¶m   ® b¶o cho  ù  ® îc tr Ón khaithùc hiÖn  ï hîp  íi®iÒu  Ön  d ¸n    i       ph   v  ki cña  Þ  êng  th tr trong tõng  êigian;n Õu    th     sau  êih¹n  n¨m  Ó   õ khitæ  th   1  k t     chøc  cho vay  ã    Õn  Èm   nh   µ   ¬  c ý ki th ®Þ m c quan  ã  Èm   c th quyÒn  a  quyÕt ch ra    ®Þnh  u   hoÆc   ∙  ã  Õt  nh  u    m µ   ñ  u    cha  iÓn khai ®Ç t ® c quy ®Þ ®Ç t ch ®Ç t tr     thùc hiÖn  ù    × tr ckhiphª  Öt  Õt  nh  u      d ¸n,th   í     duy quy ®Þ ®Ç thoÆc   íckhitr Ón tr     i   khaithùc hiÖn  ù        d ¸n,ph¶icã    Õn    Ën  ¹ cña  chøc    ý ki x¸c nh l   i tæ  cho  vay  Ò   ­ v ph ¬ng    µichÝnh  µ  Öu  ¸n t   v hi qu¶  ña  ù  c d ¸n. 7.4.ViÖc cÊp  èn      v vay,thu håinîvay  èc vµ  i® îcthùc hiÖn         (g   l∙     )   theo quy    ®Þnh   ¹  t iTh«ng   sè  TC/§TPT  µy  t 60  ng 23/10/1996  ña  é   µi chÝnh  íng c BT  h  dÉn  Öc  vi qu¶n  ý, l  cho vay  èn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íc. vtd u    Nh n § Ó   ©ng  n cao  tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u      c ch ®Ç ttrong viÖc  iÓnkhaithùc hiÖn    tr       dù    y   ¸n,®È nhanh  Õn    ©y  ùng, sím  a  ti ®é x d   ® c«ng  ×nh  µo  tr v s¶n  Êt  ö  xu s dông, ®ång  êi®Ó   ¹o®iÒu  Ön    th   t  ki cho  ü   ç  î u     èc    ñ  ng  Qu h tr  ®Ç t qu gia ch ®é bè  Ý nguån  èn  tr   v cho  vay, viÖc  Êp  èn    c v vay  cho c¸c  ù  nhã m     µ    d ¸n  Bv C thuéc kÕ   ¹ch vay  èn    ho   v n¨m  1999  ùc hiÖn  èi a  n   µy  th   t   ®Õ ng 31/12/2000. ® 8. V Ò     tr¸ch nhiÖm   ña  ¬    c c quan  Õt  nh  u   , chñ  u    vµ    quy ®Þ ®Ç t   ®Ç t tæ chøc  cho  vay: 8.1.C¬     quan  Õt  nh  u    Þu  quy ®Þ ®Ç t ch tr¸chnhiÖm   µn  Ön  Ò   Ýnh    to di v t kh¶    µ  Öu  thi hi qu¶  u    ña  ù  v ®Ç tc d ¸n. 8.2.Chñ   u    Þu    ®Ç tch tr¸chnhiÖ m   Ëp  å  ¬    l h s vay  èn  v theo  íng dÉn  ña  h  c tæ chøc  cho vay,sö  ông  èn   d v vay  ng  ôc  ch, cã  Öu  ®ó m ®Ý   hi qu¶, thùc hiÖn      ®Ç u    ù    td ¸n theo ®óng  Õn ®é   ©y  ùng  ¹ quyÕt  nh  u  ,sím  a  ù      ti   x d t  i ®Þ ®Ç t  ® d ¸n vµo  khaith¸csö  ông, tæ    d   chøc  qu¶n  ýs¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  l  xu     c hi qu¶  µ  v
  5. 5 hoµn    îvay  èc vµ  i®Çy  ,  ng  ¹n  tr¶n   (g   l∙   ) ®ñ ®ó h theo hîp ®ång  Ýn  ông     td cho    tæ chøc  cho  vay. 8.3.Tæ     chøc  cho vay  Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ò     Õn    v ý ki tham    Èm  nh   gia th ®Þ ph¬ng  tµichÝnh, hiÖu  ¸n      qu¶  ña  ù    c d ¸n.Sau    ù  ®∙  îc phª  Öt  µ  khid ¸n  ®   duy v bè  Ý vµo  Õ   ¹ch  tr   k ho vay  èn  Ýn  ông  u    ña  µ   íc,tæ  vtd ®Ç t c Nh n   chøc  cho    vay cã tr¸chnhiÖ m   iÓn khaiký  îp ®ång  Ýn  ông  íi®¬n  Þ    tr    h  td v  v vay  èn  v theo    quy ®Þnh; Cung    øng  èn  v vay  Þp  êitheo  Õn ®é   ©y  ùng  ña  ù    µ  ng  k th   ti   x d c d ¸n v ®ó chÕ     ®é quy  nh; kiÓm    ®Þ   tragi¸m    Öc  ùc hiÖn  èn  s¸tvi th   v vay  ng  ôc  ch, ®ó m ®Ý   thu håi   î vay  y    ng  ¹n.Trêng  îp do    ×nh thÈm  nh  ¬ng     n   ®Ç ®ñ ®ó h  h   qu¸ tr   ®Þ ph ¸n tµichÝnh  µ  Öu     v hi qu¶  ù    ña  chøc  d ¸n c tæ  cho vay  a  ¶m   ch ® b¶o theo ®óng    quy  nh  Én  n   Õt  nh  u      ®Þ d ®Õ quy ®Þ ®Ç tsai, hoÆc   chøc  tæ  cho vay cung    øng vèn  vay  Ë m,  ch cho vay kh«ng  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh  ©y  Êt tho¸tl∙ng ®Þ g th      phÝ  × tæ  th   chøc  cho vay ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     9.C¸c    quy  nh  Ò   iÒu  ®Þ v® chØnh  êih¹n tr¶nî,thêi®iÓ m     î. th           tr¶n   VÒ  nguyªn  ¾c, thêih¹n    î cña  ù  tÝnh  õ khidù  ® îc ® a  µo  t   tr¶n   d ¸n  t     ¸n    v s¶n  Êt  xu kinh  doanh  cho  n     ù  tr¶ h Õt  î  èc  µ  i vµ  îc quy  ®Õ khi d ¸n    n (g v l∙   ®   ) ®Þnh  tronghîp ®ång  Ýn  ông;®¬n  Þ     td   v vay  èn  v ph¶itr¶nîvay       theo ®óng  îp    h ®ång  Ýn  ông  ∙  ý.Trêng  îp do  td ®k  h   nguyªn nh©n    kh¸ch quan,dù        ¸n kh«ng    tr¶ ® îc nî       vay  theo  îp  ng  Ýn  ông  ×  h ®å td th cho vay  xem   Ðt  ï thêi®iÓ m   ¾t  x l   i b ®Ç u     î hoÆc     ¹n  êih¹n    î cho  ù    tr¶n   gia h th   tr¶n   d ¸n theo nguyªn t¾c  ét  ù      m d ¸n chØ  îc ®iÒu  ®  chØnh    î 01  Çn  µ  Öc  iÒu  tr¶n   l v vi ® chØnh    î kh«ng  µm  ît tr¶n   l v  thêih¹n    cho  vay  èi®a   ∙  îcquy  nh.  t  ® ®   ®Þ C¸c  êng  îp ®iÒu  tr h  chØnh      qu¸ quy ®Þnh  nªu    trªnph¶i® îcBé   µichÝnh      t  hoÆc   éi ®ång  H  qu¶n  ýQuü   ç  î u   l  h tr ®Ç tquèc      giaxem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    Trªn ®©y   µ m ét  è  éi dung  Ò   ¬  Õ   Êp  µ    l  sn  v c ch c v thu  åi vèn  Ýn  ông  h  td ®Ç u    ña  µ   íc kÕ   ¹ch  t c Nh n   ho n¨m 1999. Bé   µi chÝnh    Þ     é,  ¬    T  ®Ò ngh c¸c B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  ùcthuéc ChÝnh  ñ, c¸c Tæng  tr     ph     c«ng    µnh  Ëp  tyth l theo Quy Õt  nh  ®Þ 91/TTg,Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ chØ   o    n   Þ   ®¹ c¸c ®¬ v vay  èn  èi hîp  íiTæng   ôc  Çu   ph¸t v ph   v  c§ t   tr Ónvµ  ü   ç  î u    èc    chøc  ùc hiÖn.    i   Qu h tr  ®Ç tqu giatæ  th        Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    é   µ  a   qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c B v ®Þ ph¬ng ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh  ¸nh k th   B T   (Tæng  ôc  Çu     iÓnvµ  ü   c§ tph¸ttr   Qu hç  î u    èc      tr ®Ç tqu gia)®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2