Công văn 1353/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 1353/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1353/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1353/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é    c h Ý n h  ­ t æ n g  c ôc thu Õ  sè 1353 T C T/C S   B tµi n g µ y 17 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò  viÖc u    ® èi   D N N N   ®∙i víi c h u y Ó n  thµnh c«n g  ty c æ   h Ç n   p KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Kh¸nh  Hoµ Tr¶    lêiC«ng  v¨n  1110  sè  CT/NV  ngµy 22/11/2002 cña Côc thuÕ tØnh  Kh¸nh Hoµ      hái vÒ viÖc  ®∙i ®èi    u    víidoanh  nghiÖp nhµ    níc chuyÓn thµnh  c«ng      tycæ phÇn, Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1.VÒ     tiÒn thuª®Êt:     ­ Theo    Th«ng   22/2001/TT­ tsè  BTC   ngµy  3/4/2001 cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn      thihµnh LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    t trong níc(söa      ®æi) th×    ®èi îngt   ¸p dông  miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt    kh«ng bao  gåm  doanh  nghiÖp  Nhµ     níc chuyÓn  sang c«ng      ty cæ phÇn   mµ chØ   c¬  s¶n  cã  së  xuÊt,kinh    doanh    míi thµnh    lËp,thuéc dù  u      ¸n  ®∙i®Çu    îcNhµ    t®   níccho    thuª®Êt    îcu    míi®   ®∙ivÒ  tiÒn thuª®Êt      quy ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 18  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP. Th«ng   sè  t 98/2002/TT­BTC  ngµy 24/10/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn ®¶m  b¶o thèng nhÊt vµ    qu¸n  iÖttheo  tr   nguyªn t¾c    nªu    kh«ng    trªnvµ  tr¸i víi  NghÞ ®Þnh  64/2002/N§­   sè  CP ngµy 19/6/2002 cña    ChÝnh  phñ. ­ Theo    híng dÉn  i t¹ C«ng  sè  v¨n  1415  TC/TCT  ngµy 18/2/2002  cña Bé  Tµi chÝnh    th×:c¸c doanh      nghiÖp  nhµ    níc chuyÓn thµnh c«ng      ty cæ phÇn  theo  quy ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  44/1998/N§­   sè  CP ngµy 29/6/1998 cña    ChÝnh  phñ  chuyÓn  vÒ  doanh  nghiÖp  Nhµ    nícthµnh c«ng      tycæ phÇn  thuéc ®èi t      îng ® îc hëng  ®∙i®Çu      u    t kh«ng  ph¶ilµm  tôc xin cÊp    thñ      giÊy chøng nhËn  ®∙i u    ®Çu  .t ­ Theo    híng dÉn  i t¹ C«ng  sè  v¨n  8902  TC/TCT  ngµy  14/8/2002 cña Bé  Tµi chÝnh    th×:C¸c    doanh  nghiÖp  Nhµ    níc chuyÓn sang  c«ng      ty cæ phÇn  ®ång    dù    thêicã  ¸n ®Çu    îcu    t®   ®∙i, thuªthªm    ®Êt cña Nhµ    ® îcmiÔn  nícth×    gi¶m tiÒn thuª®Êt,thuÕ        nhµ ®Êt      ®èi víiphÇn  diÖn tÝch ®Êt thuªthªm    cho  c¸c dù  ®Çu      ¸n  t®ã.      §èivíidoanh  nghiÖp  Nhµ    nícchuyÓn  thµnh c«ng      ty cæ phÇn  kh«ng  c¸c dù  ®Çu    cã    ¸n  t nªu    kh«ng  îc miÔn  trªnth×  ®   gi¶m tiÒn thuª  ®Êt,thuÕ    nhµ ®Êt. 2.VÒ     thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp: ­ §iÒu  NghÞ    9  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  13/5/1998 cña    ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  quy  ®Þnh: “4.§èivíi   ¸n ®Çu            dù    c¸c tmíithuéc c¸clÜnh      vùc,ngµnh    nghÒ  ®∙i®Çu   u    ttheo quy      ®Þnh cña  ChÝnh  phñ  îc¸p dông  ®     thuÕ suÊt25%.   5.C¸c  ¸n thuéc lÜnh    dù      vùc,ngµnh    nghÒ  ®∙i®Çu    u    tnÕu  ®Çu    tvµo    c¸c huyÖn  thuéc vïng d©n    téc thiÓu    sè, miÒn    h¶i ®¶o,  nói vµ    vïng  khã  cã  kh¨n   theo quy ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  îc ¸p  ®   dông  thuÕ suÊt 20%;    nÕu ®Çu    tvµo  c¸c huyÖn    thuéc vïng d©n    téc thiÓu  ë  sè  miÒn    nói cao theo quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ  îc¸p dông  ®     thuÕ  suÊtlµ15%”.    
  2. 2 Theo quy ®Þnh  nªu trªn,  nh÷ng  ¸n ®Çu    dù    ts¶n  xuÊt kinh doanh      kh«ng  thuéc lÜnh    vùc  îcu    ®   ®∙i®Çu    ttheo  quy ®Þnh  i t¹ Danh    môc  ban  A  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­     sè  CP mµ chØ  ®Çu    t vµo    c¸c ®Þa   bµn  thuéc  danh môc  th× cha  ®iÒu  B    ®ñ  kiÖn    ®Ó hëng  ®∙ivÒ  u    thuÕ  suÊt thuÕ    TNDN.  §Ò  nghÞ ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn xÐt  ®∙ivÒ   u    thuÕ  TNDN   theo  híng dÉn    t¹i Th«ng   98/2002/TT­ tsè  BTC   trªn. nªu  ­ Mét  tr   sè  êng    cÊp  hîp ®∙  giÊy chøng nhËn  ®∙i®Çu    ícngµy  u    ttr   Th«ng  tsè    98/2002/TT­ BTC   hiÖu      cã  lùcthihµnh nay    ®∙ibæ   xin u    sung   th× chØ  îc ®   hëng thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  ®∙icho    u    thêigian miÔn, gi¶m      thuÕ cßn  i l¹ . Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản