Công văn 1357/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Công văn 1357/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1357/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1357/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. C«ng  v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 1357 T C T/A C   n g µy  18 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc thanh, q u y Õt to¸n  sö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n   m  2002 n¨ KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng VÒ   viÖc  thùc hiÖn    thanh,quyÕt    dông      to¸nsö  ho¸ ®¬n  hµng n¨m theo h­   íng dÉn  i t¹ C«ng  sè  v¨n  4650  TCT/AC  ngµy 6/12/2002 cña  Tæng  côc ThuÕ;  ®Õn   nay  cã  ®∙  55/61  Côc thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè thùc hiÖn    thanh,quyÕt    to¸nsö    dông    ho¸ ®¬n  n¨m 2002.KÕt    qu¶ thanh,quyÕt    dông      to¸nsö  ho¸ ®¬n   n¨m  2002  cña    c¸cdoanh  nghiÖp,bíc®Çu   ®¹t® îcnh:®∙        ®∙        x¸c®Þnh    râ tr¸ch  nhiÖm   cña    c¸c ®¬n   trong  vÞ  viÖc  dông  sö  qu¶n    lý ho¸ ®¬n   íc ph¸p  tr   luËt;  chÊtl   sè îng ®¬n  thùc hiÖn   îng vµ  l   vÞ    thanh,quyÕt to¸nsö        dông    ho¸ ®¬n  n¨m   2002    t¨ngh¬n  víi so    n¨m 2001. C¸c Côc  thuÕ thùc hiÖn    tètthanh, quyÕt    to¸n sö    dông  ho¸ ®¬n  n¨m  2002    lµ:Ninh B×nh, B¾c     K¹n,S¬n    T©y, Nam     La,Hµ    §Þnh, Hoµ    B×nh, NghÖ     An, L©m     §ång  An  vµ  Giang. Tuy nhiªn qua    tæng hîp ®¸nh    gi¸viÖc thanh, quyÕt    to¸n sö    dông ho¸  ®¬n  n¨m 2002 cßn  nh÷ng      sau: tån t¹ nh  i 1. §Õn     nay, Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè: B×nh  ¬ng, Gia      D   Lai,§¾k  L¾k,    Hå ChÝ   Minh, H¶i    Phßng  §∙  vµ  N½ng   cha  tæng hîp b¸o c¸o thanh,   quyÕt to¸nsö      dông    ho¸ ®¬n n¨m 2002 theo quy    ®Þnh. 2. Mét  Côc    sè  thuÕ cßn nhiÒu  chøc,c¸ nh©n  dông    tæ      sö  ho¸ ®¬n cha  thanh,quyÕt    dông      to¸nsö  ho¸ ®¬n    Néi,Hµ  lµ:Hµ    Nam,  Thanh  Ho¸,H ng    Yªn,   T©y Ninh,BÕn         Tre,KiªnGiang,Sãc    Tr¨ng (theo b¶ng      tæng    hîp ®Ýnh  kÌm). §Ó  chÊn chØnh  t×nh tr¹ngnªu    trªn,  Tæng  côc ThuÕ   cÇu  yªu  Côc  thuÕ  c¸c tØnh, thµnh      phè ph¶i tæ    chøc  thùc hiÖn nghiªm    tóc viÖc thanh, quyÕt     to¸nsö    dông    ho¸ ®¬n n¨m  2002  thùc hiÖn  vµ    ngay    c¸cviÖc  sau: nh  1. Côc thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè: B×nh  ¬ng, Gia      D   Lai,§¾k  L¾k, Hå  ChÝ  Minh,H¶i Phßng  §µ      vµ  N½ng   ph¶ib¸o      c¸o ngay viÖc thanh,quyÕt      to¸n sö  dông    ho¸ ®¬n  n¨m  2002 theo quy    ®Þnh. 2. §èi víic¸c tæ          chøc, c¸ nh©n      cha  thanh,quyÕt    dông      to¸n sö  ho¸ ®¬n  n¨m  2002; Côc    ThuÕ,    Chi côc ThuÕ   ph¶itiÕn    hµnh  kiÓm     lýkÞp    tra,xö    thêi theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh    ®×nh  nh:t¹m  chØ,  ®×nh chØ  dông    sö  ho¸ ®¬n, xö    ph¹tviph¹m      hµnh  chÝnh  theo  quy ®Þnh  i §iÒu  vµ  t¹   : 15  §iÒu  cña  18  NghÞ   ®Þnh  89/2002/N§­   sè  CP ngµy  07/11/2002 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh  viÖc  vÒ  in,ph¸thµnh, sö        dông, qu¶n      lý ho¸ ®¬n.      chøc, c¸ nh©n  §èi víitæ      mua     ho¸ ®¬n  kh«ng  kinh doanh, kh«ng        kª khainép    thuÕ  theo quy ®Þnh  ph¶ithu th×      håingay      ho¸ ®¬n... 3. §Ó   dông  kÕt    ¸p  cã  qu¶ ®èi    víiviÖc cÊp  ho¸ ®¬n    lÎcho    c¸c ®èi  îng t   nép  thuÕ  ®Þnh    Ên  æn ®Þnh  th¸ngvµ  n¨m, Tæng  6    c¶    côc ThuÕ  giao cho      c¸c Côc ThuÕ,    Chi côc  ThuÕ     t×nh  c¨n cø  h×nh    ho¹t®éng  kinh doanh    cña    c¸c®èi  t nµy    dông  îng  ®Ó ¸p  ph¬ng  thøc cÊp ho¸ ®¬n     lÎcho    phï hîp    víit×nh  h×nh 
  2. thùc tÕ  ®Þa     ë  ph¬ng; th   êng  xuyªn n¾m  b¾t t×nh h×nh  rótkinh nghiÖm   vµ      vÒ c«ng    t¸cnµy    ®Ó phôc  tèt, vô   kh«ng g©y ¶nh  hëng  ®Þa  ë  ph¬ng. 4. Côc    thuÕ, Chi    côc  ThuÕ,  Tæ,    §éi thuÕ ph¶icã  ph©n    sù  c«ng, giao    nhiÖm   theo    vô  dâi tõng ®Þa   bµn  thÓ, cã    cô    kÕ ho¹ch  phèihîp    chÆt      chÏ víi c¸c c¬    quan  b¶o  ph¸p    ®Þa  vÖ  luËtë  ph¬ng    biÖn  ®Ó cã  ph¸p ng¨n chÆn,  xö  lý c¸c hµnh        vi mua,  b¸n ho¸  ®¬n  bÊt hîp ph¸p.Nh÷ng    ®èi  îng  t kh«ng  chÊp  hµnh  quy ®Þnh  sö  vÒ  dông,qu¶n        lýho¸ ®¬n    th× ®×nh chØ viÖc  dông    sö  ho¸ ®¬n,    thêigian t¹m ®×nh  chØ   thÓ  th¸ng,2  cô  1    th¸ng,3    th¸ng do    Côc  ëng  tr Côc  thuÕ,Chi côc  ëng        tr Chi côc  ThuÕ  quyÕt ®Þnh.   5. Côc    thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    c¸o kÕt  lËp b¸o    qu¶  ph¹tvÒ  xö    hµnh    vi viph¹m    ®èi    víiviÖc thanh,quyÕt    to¸n sö    dông  ho¸ ®¬n n¨m 2002    (tªn®¬n  vÞ,h×nh    thøc xö    ph¹t)   Tæng    vÒ  göi côc  ThuÕ   ícngµy  tr   31/5/2002.
  3. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA B ¶ n g  t æ n g  s è ® ¬ n  v Þ  thanh, q u y Õt to¸n  s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n  n¨ m  2 00 2 ST Tªn  côc  thuÕ Sè  ®¬n vÞ  Sè ®¬n  Sè  ®¬n  vÞ  Tû  ®¬n  lÖ  vÞ  T sö  dông    ho¸ vÞ  cha  TQTSDH§/ ®¬n TQTSDH TQTSDH§ cha  TQTSDH§ § 1 TP  Néi Hµ  24,270 19,178 5,092 79% 2 TP    H¶i Phßng 0 0 0 0 3 Qu¶ng  Ninh 3,011 2,884 127 95% 4 Hµ  T©y 2,917 2,917 0 100% 5 Nam   §Þnh 1,215 1,215 0 100% 6 Hµ  Nam 526 397 129 75% 7 H ng Yªn 839 645 194 76% 8 H¶iD ¬ng   1,727 1,590 137 92% 9 Ninh  B×nh 1,185 1,184 1 99,9% 10 Th¸iB×nh   933 870 63 93% 11 B¾c  Giang 1,147 1,022 125 89% 12 B¾c  Ninh 1,536 1,507 29 98% 13 Phó  Thä 1,572 1,548 24 98% 14 VÜnh  Phóc 935 927 8 99% 15 Th¸iNguyªn   2,004 1,825 179 91% 16 B¾c  C¹n 899 899 0 100% 17 Cao  B»ng 884 803 81 90% 18 L¹ng  S¬n 1,228 1,213 15 98% 19 Tuyªn  Quang 1002 1000 2 99,8% 20 Hµ  Giang 1,080 1,067 13 98% 21 Yªn  B¸i 4,099 4,071 28 99% 22 Lµo  Cai 1,307 1,290 17 98% 23 Hoµ  B×nh 1,299 1,299 0 100% 24 S¬n  La 1,270 1,270 0 100% 25 LaiCh©u   678 667 11 98% 26 Thanh  Ho¸ 2,224 1,797 427 80% 27 NghÖ   An 1,078 1,078 0 100% 28 Hµ  TÜnh 870 867 13 99% 29 Qu¶ng  B×nh 866 705 161 81% 30 Qu¶ng  TrÞ 1,267 1,265 2 99,9% 31 TT HuÕ 2,480 2,370 110 95% 32 Hå ChÝ  Minh 0 0 0 0 33 B×nh  ThuËn 2,672 2,532 140 94% 34 Ninh  ThuËn 1,239 1,061 178 85% 35 L©m   §ång 3,765 3,765 0 100% 36 §ång  Nai 6,235 5,541 694 89% 37 B×nh  ¬ng D 0 0 0 0 38 B×nh  Phíc 4,565 4,075 490 89% 39 T©y  Ninh 2,456 1,970 486 80% 40 Long  An 2,952 2,600 352 88% 41 TiÒn  Giang 4,431 3,897 534 87% 42 BÕn   Tre 2,014 1,558 456 77% 43 §ång  Th¸p 3,261 3,182 79 97%
  4. 4 44 VÜnh  Long 2,621 2,236 385 85% 45 An Giang 5,449 5,449 0 100% 46 KiªnGiang   4,056 3,168 888 78% 47 Cµ Mau 4,760 3,979 781 83% 48 B¹c Liªu 2,906 2,618 288 90% 49 CÇn  Th¬ 3,935 3,899 36 99% 50 Sãc Tr¨ng 1,728 1,179 549 68% 51 TP  N½ng §µ  0 0 0 0 52 Qu¶ng  Nam 2,762 2,659 103 96% 53 B×nh  §Þnh 4,315 3,857 458 89% 54 Qu¶ng  Ng∙i 2,389 2,097 292 87% 55 Kh¸nh  Hoµ 5,446 5,379 67 98% 56 Phó  Yªn 1,923 1,821 102 94% 57 BR­VT 5,132 4,774 358 93% 58 Gia Lai 0 0 0 0 59 Kon  Tum 708 680 28 96% 60 §¾c  L¾c 0 0 0 0 61 Trµ Vinh 2,017 1,900 117 94% Céng 150,085 135,246 14,849 90%
Đồng bộ tài khoản