Công văn 13610/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 13610/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13610/TC/CST của Bộ Tài chính về thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp di chuyển địa điểm kinh doanh theo quy hoạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13610/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. c«ng v¨n  c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 3 6 1 0   t c / C S t   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN ®èi víi doanh nghiÖp  di chuyÓn ®Þa ®iÓm kinh doanh theo quy ho¹ch KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Bé   Tµi   chÝnh   nhËn   ®îc   c«ng   v¨n   cña   mét   sè   doanh   nghiÖp ®Ò nghÞ híng dÉn vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ   thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp di dêi c¬ së  s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ho¹ch cña c¬ quan Nhµ níc cã  thÈm quyÒn khi thùc hiÖn gi¶i táa, ®Òn bï cã tiÕn hµnh   thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh   híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng C¸c doanh nghiÖp di dêi ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh  theo quy ho¹ch cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn khi thùc  hiÖn viÖc di dêi cã tiÕn hµnh thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n  lµ   hµng   hãa   chÞu   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   ph¶i   tÝnh,   kª  khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo híng dÉn t¹i Th«ng  t sè 120/2003/TT­BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé Tµi  chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy  10 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Khi di dêi ®Þa ®iÓm theo quy ho¹ch cña c¬ quan Nhµ n­ íc cã thÈm  quyÒn,  doanh  nghiÖp  ®îc Nhµ níc hç trî kinh  phÝ di dêi vµ ®îc ®Òn bï nh÷ng tµi s¶n trªn ®Êt mµ gi¸  trÞ cña c¸c kho¶n hç trî, ®Òn bï sau khi ®∙ trõ c¸c kho¶n  chi   phÝ   liªn   quan  (nÕu   cã)   th×   doanh   nghiÖp   kh«ng  ph¶i  nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mµ h¹ch to¸n vµo lîi nhuËn  ho¹t ®éng  kh¸c,  sau ®ã kÕt chuyÓn  t¨ng  nguån vèn ®Çu t  x©y dùng c¬ b¶n. Trêng hîp kho¶n hç trî kinh phÝ vµ gi¸  trÞ tµi s¶n ®îc ®Òn bï thÊp h¬n c¸c kho¶n chi phÝ liªn  quan th× doanh nghiÖp ®îc h¹ch to¸n nh mét kho¶n lç. Trêng hîp cã ph¸t sinh thu nhËp tõ chuyÓn nhîng quyÒn  sö   dông   ®Êt,   chuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   do   doanh   nghiÖp   di  chuyÓn   ®Þa   ®iÓm   theo   quy   ho¹ch   th×   thùc   hiÖn   theo  híng  dÉn t¹i ®iÓm 3, Môc II, PhÇn C Th«ng t sè 128/2003/TT­BTC  ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc  hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè   164/2003/N§­CP   ngµy   22   th¸ng   12   n¨m 
  2. 2 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp. Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ híng dÉn thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản