intTypePromotion=1

Công văn 1365/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 1365/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1365/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1365/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1365 /BXD-KTQH --------------------- V/v Bổ sung KCN Tằng Loỏng, tỉnh Lào Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009 Cai Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trả lời văn bản số 3381/BKH-QLKKT ngày 14/05/2009 của B ộ Kế hoạch và Đ ầu t ư v ề vi ệc đề nghị bổ sung khu công nghiệp Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai vào quy hoạch t ổng th ể phát tri ển các khu công nghiệp Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Vi ệt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt t ại Quyết định s ố 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, theo đó trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ có 1 khu công nghiệp Đông Phố Mới với quy mô di ện tích là 100 ha. Đến nay, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghi ệp và cho thuê đ ất t ại khu công nghi ệp này được triển khai khá tốt. Để đáp ứng nhu cầu xây d ựng một khu công nghi ệp v ới đ ầy đ ủ c ơ s ở hạ tầng nhằm phục vụ phát triển ngành công nghiệp khai thác, ch ế bi ến khoáng s ản và hoá ch ất trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại khu vực Tằng Loỏng, huyện B ảo Th ắng, t ỉnh Lào Cai, vi ệc b ổ sung khu công nghiệp Tằng Loỏng tỉnh Lào Cai vào quy hoạch tổng th ể phát tri ển các khu công nghi ệp Vi ệt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã đ ược Th ủ t ướng Chính ph ủ phê duy ệt t ại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 là cần thi ết. - Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung khu công nghi ệp T ằng Lo ỏng t ỉnh Lào Cai vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghi ệp Vi ệt Nam đ ến năm 2015 và đ ịnh hướng đến năm 2020, đề nghị Uỷ ban nhân dân t ỉnh Lào Cai t ổ ch ức l ập và phê duy ệt quy ho ạch chung xây dựng khu công nghiệp gắn với đô thị Tằng Loỏng. Vi ệc l ập, thẩm đ ịnh, phê duy ệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp cần căn cứ và đ ảm bảo phù h ợp v ới Thông t ư s ố 19/2008/TT- BXD ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây d ựng. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu t ư nghiên c ứu t ổng h ợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên, THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTQH Đã ký Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2