intTypePromotion=1

Công văn 1365/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
3
download

Công văn 1365/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1365/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cho vay vốn từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1365/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 1365/L§TBXH-CSL§VL ngµy 06 th¸ng 05 n¨m 2003 vÒ viÖc cho vay vèn tõ Quü quèc gia hç trî viÖc lµm KÝnh göi: - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, tp trùc thuéc TW - C¬ quan TW c¸c Tæ chøc ®oµn thÓ, Héi quÇn chóng. - Bé Quèc phßng. C¨n cø NghÞ ®Þnh 78/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c; QuyÕt ®Þnh sè 131/2002/Q§-TTg ngµy 04/10/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi; QuyÕt ®Þnh sè 143/2001/TTg ngµy 27/9/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm giai ®o¹n 2001-2005; ChØ thÞ sè 05/CT-TTg ngµy 18/3/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, thùc hiÖn chuyÓn giao nhiÖm vô cho vay vèn Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm tõ Kho b¹c Nhµ n íc sang Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. §Ó thùc hiÖn quy ®Þnh trªn trong khi chê v¨n b¶n h íng dÉn míi, sau khi thèng nhÊt ý kiÕn víi Liªn Bé vµ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch X· héi, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ò nghÞ UBND c¸c tØnh, thµnh phè, c¬ quan TW c¸c Tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng tiÕp tôc thùc hiÖn cho vay tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 06/2002/TTLT/BL§TBXH-BTC-BKH§T ngµy 10/4/2002 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn c¬ chÕ qu¶n lý Quü quèc gia hç trî viÖc lµm vµ lËp quü gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Þa ph¬ng, vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan, cô thÓ: 1. TriÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch cho vay vèn t¹o viÖc lµm tõ nguån vèn thu håi vµ nguån vèn míi n¨m 2003 ®· ® îc ph©n bæ, ®¶m b¶o môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm qua c¸c dù ¸n. 2. §èi víi nguån vèn ®îc Uû quyÒn qu¶n lý cho UBND c¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc TW, Ngµnh Lao ®éng - th¬ng binh vµ X· héi chñ tr× phèi hîp víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n cho vay vèn tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm. 3. §èi víi nguån vèn ®îc Uû quyÒn qu¶n lý cho c¬ quan TW c¸c Tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng vµ Bé Quèc phßng, c¸c ®¬n vÞ chñ tr× phèi hîp víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n cho vay vèn tõ Quü quèc gia hç trî viÖc lµm. 4. VÒ viÖc chuyÓn giao nhiÖm vô cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm tõ Kho B¹c Nhµ níc sang Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn c¸c viÖc sau: Tõ ngµy 1/4/2003 trë ®i, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm. Kho b¹c NN chØ tiÕp tôc gi¶i ng©n c¸c dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt tríc ngµy 1/4/2003, vµ thu håi vèn ®èi víi c¸c dù ¸n ®· ®Õn h¹n tr¶ nî cho ®Õn khi kÕt thóc bµn giao, thu håi vèn ®Õn ®©u th× chuyÓn vÒ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Õn ®ã.
  2. 2 - C¸c c¬ quan ®îc uû quyÒn qu¶n lý nguån vèn phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c dù ¸n ®Ó chuyÓn giao nhiÖm vô qu¶n lý vèn tõ Kho b¹c Nhµ níc sang Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ ®ång thêi cïng víi Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi tiÕp tôc theo dâi, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n míi, tr¸nh ¸ch t¾c trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn. - C¸c néi dung ho¹t ®éng thÈm ®Þnh, cho vay, thu håi vèn vµ qu¶n lý tiÒn vèn do Kho b¹c Nhµ níc thùc hiÖn tríc ®©y nay do Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®¶m nhËn. C¸c mÉu biªn b¶n thÈm ®Þnh, tµi 1iÖu liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh phª duyÖt cho vay cã sù tham gia cña Kho b¹c Nhµ níc tríc ®©y cÇn ®îc chØnh söa cho phï hîp víi quy ®Þnh míi. - ViÖc cho vay tiÕn hµnh ®ång thêi víi qu¸ tr×nh chuyÓn giao nhiÖm vô qu¶n lý nguån vèn kh«ng ®Ó tån ®äng vèn ®Õn h¹n thu håi còng nh vèn ®· thu håi mµ kh«ng cho vay ®îc. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ò nghÞ UBND c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Bé Quèc phßng, c¬ quan TW c¸c Tæ chøc ®oµn thÓ, héi quÇn chóng ®îc uû quyÒn qu¶n lý nguån vèn hç trî viÖc lµm t¨ng c- êng c«ng t¸c chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng tiÕp tôc qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn tèt ch¬ng tr×nh viÖc lµm tõ Quü quèc gia hç trî viÖc lµm ®· ® îc phª duyÖt n¨m 2003. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2