Công văn 13692/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 13692/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13692/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập của các cá nhân làm đại lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13692/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. c«ng v¨n  c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 3 6 9 2 / T C ­ t c t   n g µ y   2 3   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc thuÕ thu nhËp cña c¸c c¸ nh©n lµm ®¹i lý KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c¸c kiÕn nghÞ vÒ viÖc thu thuÕ   ®èi víi c¸c c¸ nh©n cã ho¹t ®éng lµm ®¹i lý nh: ®¹i lý  b¶o hiÓm, ®¹i lý bu ®iÖn, ®¹i lý xæ sè, ®¹i lý mü phÈm,   ®¹i lý dîc phÈm.... VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn   nh sau: C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN), Ph¸p  lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ c¸c  v¨n b¶n híng dÉn LuËt, Ph¸p lÖnh, Bé Tµi chÝnh híng dÉn  viÖc thu thuÕ ®èi víi hoa hång tõ dÞch vô ®¹i lý cña c¸c  c¸ nh©n nh sau: 1. C¸c ®¹i lý cã ®¨ng ký kinh doanh th× thùc hiÖn nép  thuÕ   TNDN   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  88/2004/TT­BTC   söa  ®æi, bæ sung Th«ng t  128/2003/TT­BTC ngµy 22/12/2003 cña  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­ CP   ngµy   22/12/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  chi  tiÕt   thi  hµnh LuËt  thuÕ  TNDN. Néi dung  tr×nh  tù thñ tôc ®¨ng ký  kinh doanh ®îc thùc hiÖn nh  quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè  109/2004/N§­CP ngµy 02/4/2004 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh vÒ  ®¨ng ký kinh doanh (Ch¬ng V ­ §¨ng ký kinh doanh ®èi víi  hé c¸ thÓ). 2.  C¸c ®¹i  lý kh«ng  cã ®¨ng  ký kinh  doanh  th× thùc  hiÖn nép thuÕ  thu  nhËp  c¸ nh©n  theo Ph¸p lÖnh  thuÕ  thu  nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh  sau: C¸  nh©n ®¨ng  ký hîp  ®ång  ®¹i lý æn  ®Þnh (kh«ng   x¸c  ®Þnh thêi h¹n) víi mét c¬ së giao ®¹i lý th× kho¶n thu  nhËp nµy nÕu ®Õn møc chÞu thuÕ ®îc ¸p dông theo biÓu thuÕ  lòy tiÕn tõng phÇn híng dÉn t¹i Th«ng t sè 81/2004/TT­BTC  ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. C¬ së chi tr¶ hoa hång  cã tr¸ch nhiÖm  khÊu trõ thuÕ,  kª khai  vµ nép thuÕ  thay  cho c¸ nh©n theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 81/2004/TT­BTC C¸ nh©n ký hîp ®ång ®¹i lý víi nhiÒu c¬ së giao ®¹i  lý hoÆc c¸ nh©n lµm viÖc t¹i mét n¬i nhng cã ký hîp ®ång  lµm thªm ®¹i lý th× kho¶n thu nhËp tõ hoa hång ®¹i lý cã  gi¸ trÞ tõ 500.000 ®ång trë lªn thuéc diÖn t¹m khÊu trõ  10%. C¸c c¬ së chi tr¶ hoa hång ®¹i lý cã tr¸ch nhiÖm t¹m 
  2. 2 khÊu trõ thuÕ theo tõng lÇn tríc khi chi tr¶ hoa hång cho  ngêi ®¹i lý ®Ó nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc theo híng dÉn  t¹i Th«ng t sè 81/2004/TT­BTC. Cuèi n¨m, c¸c c¸ nh©n ®¹i  lý   vµ   c¬   së   chi   tr¶   thu   nhËp   cã   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn  quyÕt   to¸n   thuÕ   thu   nhËp   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  81/2004/TT­BTC. 3.   Quy   ®Þnh   nµy   ®îc   thùc   hiÖn   b¾t   ®Çu   tõ   ngµy  01/01/2005,   ®èi   víi   nh÷ng   kho¶n   hoa   hång   ®îc   tr¶   tríc  ngµy 01/01/2005, c¸c ®¹i lý tiÕp tôc thùc hiÖn nép thuÕ  thu nhËp theo ph¬ng thøc khÊu trõ t¹i nguån víi thuÕ suÊt  5% ®Õn 31/12/2004. Yªu   cÇu   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   phèi   hîp   chÆt  chÏ víi ®¬n vÞ cã hoa hång ®¹i lý ®Ó thùc hiÖn thu thuÕ  thu nhËp c¸ nh©n theo híng dÉn trªn ®©y. Qu¸ tr×nh thùc  hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ Côc thuÕ vµ ®¬n  vÞ cã hoa hång ®¹i lý ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh  ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản