Công văn 1372/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Công văn 1372/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1372/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1372/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é    c h Ý n h  ­ t æ n g  c ôc thu Õ  sè 1372 T C T/N V 7   B tµi n g µ y 18 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò  viÖc c h Ý n h  s¸ch  m i Ô n, gi¶ m  tiÒn thuª  Êt ® KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  B×nh  §Þnh Tr¶    lêiC«ng v¨n  345  sè  CT/NVT   ngµy 26/3/2003 cña Côc thuÕ tØnh  B×nh §Þnh    chÝnh  háivÒ  s¸ch miÔn, gi¶m      tiÒn thuª®Êt,Tæng        côc thuÕ cã  ý  kiÕn  sau: nh  Theo  Môc     IV, PhÇn   Th«ng   sè  B,  t 98/2002/TT­BTC  ngµy 24/10/2002   cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ, gi¶m    thuÕ  cho    c¸c ®èi  îng  îc hëng   ®∙i ®Çu    theo  t ®   u    t NghÞ  ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu   ttrongníc(söa ®æi) sè            03/1998/QH10  quy ®Þnh miÔn, gi¶m    tiÒn thuª®Êt:     “¦u®∙ivÒ      miÔn  tiÒn thuª®Êt      theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    18  ®Þnh  sè  51/1999/N§­   îcthùc hiÖn  sau:. . CP ®     nh  . §èi víidoanh      nghiÖp  Nhµ    níc sau    khi chuyÓn  thµnh  c«ng      ty cæ phÇn  theo quy  ®Þnh  i t¹  NghÞ   ®Þnh  64/2002/N§­ sè  CP...     . mµ doanh  , nghiÖp   míi thµnh  vÉn  lËp  thùc hiÖn    s¶n xuÊt,kinh doanh        trªndiÖn  tÝch  ®Êt    mµ doanh  nghiÖp  Nhµ    thuªcña  níc ®∙    Nhµ    íc ®©y   níc tr   th× kh«ng  îc miÔn  ®   tiÒn thuª  ®Êt theo quy    ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ  i 18  ®Þnh  51/1999/N§­   híng dÉn    sè  CP vµ    t¹i Th«ng  t nµy. Trêng        hîp khithùc hiÖn    chuyÓn  æi  ® h×nh thøc  h÷u, doanh  së    nghiÖp    míi thµnh  lËp  thuª thªm  cã    ®Êt  cña  Nhµ        níc ®Ó më réng  s¶n  xuÊt,  kinh doanh  doanh    th×  nghiÖp  chØ  îc miÔn  ®   tiÒn thuª®Êt    theo híng dÉn      t¹i Th«ng  t nµy cho  phÇn  diÖn  tÝch    míi thuª thªm        ®Ó më réng  s¶n xuÊt,kinh     doanh.. . . .” C¨n  vµo  cø  quy ®Þnh  trªn,tr   êng  hîp doanh nghiÖp  Nhµ     níc chuyÓn  thµnh  C«ng      ty cæ phÇn  vÉn  thùc hiÖn    s¶n xuÊt,kinh doanh        trªndiÖn  tÝch  ®Êt    mµ doanh  nghiÖp ®∙      thuªcña  Nhµ    íc®©y    níctr   th× kh«ng  thuéc ®èi t      îng ® îcmiÔn    tiÒn thuª®Êt.     Trêng  hîp C«ng      ty Cæ phÇn  ® îc c¬  ®∙    quan  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  cÊp  GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu   , trong    quy  u    t  ®ã cã  ®Þnh  îc miÔn,  ®   gi¶m  tiÒn  thuª ®Êt  íc ngµy    tr   Th«ng   98/2002/TT­ t sè  BTC  nªu    hiÖu      trªncã  lùc thi hµnh  ®∙  vµ  thùc hiÖn    quyÕt   to¸ntiÒn thuª®Êt      theo ®óng  chÕ  quy  ®é  ®Þnh  th× kh«ng  lýtruythu hoÆc   xö        hoµn    tr¶tiÒn thuª®Êt  ® îc miÔn    ®∙    gi¶m. Tr­   êng  hîp ®¬n  cha  vÞ  quyÕt  to¸n tµichÝnh  quyÕt      vµ  to¸n thuÕ        mµ thêigian  miÔn, gi¶m    tiÒn thuª®Êt      theo giÊy chøng    nhËn  ®∙i®Çu    u    tvÉn cßn    th× chØ  ® îcmiÔn, gi¶m      tiÒn thuª®Êt      ®Õn     thêi®iÓm  quyÕt to¸nthuÕ      cña n¨m  ®ã. ViÖc  miÔn,  gi¶m tiÒn thuª ®Êt    ®èi    víidoanh nghiÖp Nhµ    níc chuyÓn  thµnh c«ng      ty cæ phÇn  îcthùc hiÖn  ®     theo ®óng C«ng    8902  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  14/8/2002  ® îc quy  vµ    ®Þnh   thÓ  iMôc     cô  t¹  IV, PhÇn   Th«ng   sè  B,  t 98/2002/TT­ BTC  ngµy  14/10/2002 cña  Tµi chÝnh. Tæng   Bé      côc thuÕ  th«ng  b¸o    ®Ó Côc  thuÕ  tØnh B×nh  §Þnh biÕt vµ    thùc hiÖn    viÖc miÔn, gi¶m  tiÒn  thuª®Êt    cho    c¸c®¬n  ë  vÞ  ®Þa  ph¬ng  theo ®óng    chÝnh s¸ch ®∙    quy  ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản