intTypePromotion=1

Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1389/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số : 1389 /BXD - KTXD ------------------------ V/v: Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2009 công trình. Kính gửi : Viễn thông Khánh Hoà Trả lời văn bản số 799/ĐT-VTKH ngày 23/06/2009 của Vi ễn thông Khánh Hoà thu ộc t ập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về việc hệ s ố điều chỉnh dự toán công trình xây d ựng, B ộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình s ố 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003; số 03/2005/TT-BXD ngày 04/03/2005; s ố 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 c ủa Bộ Xây dựng chỉ áp dụng cho những dự toán được lập theo đơn giá xây d ựng cơ b ản hi ện hành theo từng thời điểm tương ứng của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. 2. Khi so sánh hệ số điều chỉnh của hai thời đi ểm khác nhau thì dùng phép tính chia, không phải phép tính trừ. 3. Việc điều chỉnh dự toán các gói thầu theo trình bày trong công văn c ủa ch ủ đ ầu t ư và nhà thầu đều không đúng, vì giá chào thầu đã tính theo Thông t ư s ố 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 (tức là mức lương tối thiểu là 290.000 đồng/tháng, chưa có điều ch ỉnh theo thang, b ậc l ương). Viễn thông Khánh Hoà căn cứ vào hướng dẫn trên để xác đ ịnh lại hệ s ố đi ều ch ỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán gói thầu. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KTXD (Nh5). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2