Công văn 139/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
154
lượt xem
1
download

Công văn 139/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 139/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông - Tây, thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 139/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 139/VPCP-CN V/v điều chỉnh Dự án đầu tư Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008 xây dựng đại lộ Đông - Tây, thành phố Hồ Chí Minh Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 8072/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 11 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9172/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 12 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 17131/BTC-ĐT ngày 14 tháng 12 năm 2007), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8288/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007) về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông - Tây, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông-Tây như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên. Nội dung điều chỉnh, bổ sung phải đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của Thành phố giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Nhà tài trợ JBIC về phạm vi điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục; đồng thời thống nhất về khả năng tài trợ vốn cho các nội dung phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm về các nội dung điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt theo quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, (Đã ký) Tài chính, Giao thông vận tải; - VPCP, BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: KTTH, TH, ĐP, QHQT, Website Chính phủ; - Lưu: VT, CN (3).18
Đồng bộ tài khoản