Công văn 1390/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Công văn 1390/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1390/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1390/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. c«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ Sè 1390/TCT/PCCS ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª nhµ thuéc së h÷u nhµ n íc KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Trong thêi gian võa qua, Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc v¨n b¶n cña mét sè Côc thuÕ hái vÒ thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ho¹t ®éng cho thuª nhµ cña c¸c c«ng ty kinh doanh nhµ. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 vµ §iÒu 8 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 n¨m 1997 vµ §iÒu 1 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 07/2003/QH11 n¨m 2003 cã quy ®Þnh: 1. Nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc do Nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. Ho¹t ®éng cho thuª nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc (kh«ng ph©n biÖt ®èi tîng thuª) thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi thuÕ suÊt 10%. C¨n cø quy ®Þnh trªn ®©y, trêng hîp c¸c c«ng ty kinh doanh nhµ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc thuª nhµ thuéc së h÷u nhµ níc ®Ó ë kÓ tõ ngµy 31/12/2003 trë vÒ tríc, thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 1112/TC/TCT ngµy 12/3/1999 cña Bé Tµi chÝnh mµ trong gi¸ thanh to¸n thuª nhµ kh«ng cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× kh«ng ph¶i truy thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản