intTypePromotion=1

Công văn 1392/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
11
download

Công văn 1392/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1392/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 17/04/2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1392/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 1392 /BXD - KTXD --------------------- V/v: áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2009 Kính gửi : Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Trả lời văn bản số 776/SC5 ngày 25/06/2009 của Công ty c ổ ph ần Xây d ựng s ố 5 v ề vi ệc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của B ộ Xây d ựng, B ộ Xây d ựng có ý ki ến như sau : 1. Chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình đ ược h ướng dẫn t ại ph ụ l ục s ố 06 Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xây dựng. 2. Đối với các loại vật liệu mà thông báo giá hoặc công b ố giá không phù h ợp v ới giá th ị trường nơi xây dựng công trình, thì căn cứ vào giá ch ứng t ừ, hoá đ ơn h ợp l ệ phù h ợp v ới m ặt b ằng giá thị trường nơi xây dựng công trình để xác định. 3. Các loại vật liệu như tôn lợp mái, tôn đóng trần, v ỏ t ủ đi ện b ằng s ắt s ơn tĩnh đi ện có nguồn gốc từ thép lá là loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh theo Thông t ư s ố 09/2008/TT-BXD. 4.Phần chi phí bổ sung do điều chỉnh giá vật li ệu xây d ựng đ ược xác đ ịnh b ằng d ự toán chi phí xây dựng bổ sung theo hướng dẫn tại phụ lục của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Công ty cổ phần Xây dựng số 5 căn cứ hướng dẫn trên để th ực hiện. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KTXD (Nh5). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2